lördag 28 juni 2008

Litania till den Helige Ande

Jag har bett denna litania i ett par dagar och tycker den blir bara vackrare för var dag. Beskrivningen är saxad ur den gamla Oremus, tredje upplagan.

Om bönen bes i grupp kan en leda och övriga svarar med den (senast) kursiverade texten.
Denna litania innehåller en kortfattad sammanställning av det som den Heliga skrift säger om den Helige Ande, om hans natur, om hans gåvor ([Jes]. 11:2), om hans frukter (Gal. 5:22, 23), om hans verksamhet både i den enskildes själ och i Guds Kyrka.

Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, hör oss. Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. Kristus, bönhör oss.
Gud Fader i himmelen. Förbarma dig över oss.
Guds Son, världens Frälsare,
Gud Helige Ande,
Heliga Trefaldighet, en enda Gud,
Helige Ande, kärleken mellan Fadern och det eviga Ordet,
Du vishetens och förståndets Ande,
Du rådets och styrkans Ande,
Du kundkapens och gudaktighetens Ande,
Du gudsfruktans Ande,
Du trons, hoppets och kärlekens Ande,
Du glädjens och fridens Ande,
Du mildhetens och tålamodets Ande,
Du godhetens och trofasthetens Ande
Du saktmodets och återhållsamhetens Ande,
Du barnaskapets Ande,
Du som rannsakar människohjärtats djup,
Du som upplyser samvetet om synd, rättfärdighet och dom,
Du som börjar och fulländar människans frälsning,
Du som förhärligar Jesus Kristus i de rättfärdigas själar,
Du som bor i de rättfärdiga såsom i ett tempel,
Du sanningens Ande,
Du Kyrkans lärare och försvar,
Du Kyrkans enhet och helighet,
Du bönens läromästare,
Du bistånd i all nöd,
Du eviga ljus,
Du heliga glöd,
Du livets källa,
Du andens hugsvalelse,
Du gåva över alla gåvor,
Var oss nådig: Förskona oss, Helige Ande.
Var oss nådig: Bönhör oss, Helige Ande.
Var oss nådig: Fräls oss, Helige Ande.
Från otro och vantro,
Från all motsträvighet mot sanningen,
Från förmäten förtröstan på Guds barmhärtighet,
Från misströstan och förtvivlan,
Från all kärlekslöshet,
Från förblindelse och obotfärdighet,
Från ljumhet och andlig tröghet,
Från orena tankar och begär,
Från en plötslig och olycksalig död,
Från den eviga fördömelsen,
Vi arma syndare: Vi beder dig, bönhör oss.
Att du ville upphöja den heliga, katolska Kyrkan, upplysa hennes herdar och helga hennes barn,
Att du ville leda oss in i all sanning,
Att du ville påminna oss om allt vad Herren har sagt,
Att du i oss ville styrka alla kristna dygder,
Att du ville bevara vår kropp och vår själ så som ditt heliga tempel,
Att du ville styrka oss till att vittna för Kristus,
Att du ville utrusta oss till Guds rikes försvar,
Att du ville befästa oss i din nåd,
Att du ville återföra de vilsegångna till Kyrkans enhet,
Att du ville föra alla människor till evangeliets ljus,
Att du ville förödmjuka Guds rikes fiender,
Att du med ditt ljus ville leda folkens furstar och styresmän,
Att du ville låta rättvisan och kärleken råda i människornas samliv,
Att du ville bevara oss alla från evighetens straffdomar,
Att du ville upptaga oss i dina utvaldas skara,
Guds lamm som borttager världens synder: Förskona oss, o Herre.
Guds lamm som borttager världens synder: Bönhör oss, o Herre.
Guds lamm som borttager världens synder: Förbarma dig över oss, o Herre.

Kom Helige Ande, uppfyll dina troendes hjärtan
- Och upptänd i dem din kärleks heliga eld.

Låt oss bedja. O Gud, för dig är varje hjärta uppenbart och varje vilja mening klar, och inte hemligt är förborgat för dig; rena genom den Helige Andes ankomst vårt hjärtas tankar på det att vi må fullkomligt älska dig och förtjäna att värdigt prisa dig, genom Kristus, vår Herre. Amen.
Jag konstaterar att den version som står i någon av de senare utgåvorna av Oremus använder betydligt modernare språk, men andemeningen är densamma...

Inga kommentarer: