onsdag 1 oktober 2008

Teresa av Jesusbarnet 111 år gammal - i himmelen

Idag firar vi lilla-theresas 111 årsdag sedan hennes himmelska födelsedag. I en karmeltidning från det år då hon utsågs till kyrkolärare, skriver Wilfrid Stinnisen (ungefär*) att hon genom sin lilla väg åstadkom allt det som Luther revolterade för att uppnå. Man kan säga att hon därmed gjorde hela behovet av protestantismen meningslös... Tyvärr verkar inte denna insikt ha sipprat ner i de breda folklagren bland våra protestantiska syskon...

Johan och Johanna verkar dock intuitivt ha insett detta och jag vill passa på och välkomna dem! Även om de alltid varit våra syskon, så är det ändå något stort de gjort genom sitt val att bli katoliker! Jag har aldrig själv behövt välja så konkret, på gott och ont, men jag kan ana vilken frid det innebär att löpa linan ut...

Åter till vårt lilla helgon. Hon skriver i sin självbiografi, angående några aktuella bibelverser:
Under bönen drev önskningarna mig att genomlida ett verkligt martyrium, och jag öppnade Paulus brev för att söka ett svar. Min blick föll på första koriniterbrevets tolfte och trettonde kapitel. I det första läste jag att inte alla kan bli apostlar, profeter, lärare, och så vidare; att kyrkan är sammansatt av olika lemmar och att ögat inte å¨samma gång kan vara hand.

Svaret var klart men uppfyllde inte mina önskningar och gav mig ingen frid. Liksom Magdalena böjde sig över den tomma graven och slutligen fann vad hon sökte, så sänkte jag mig till djupet av min intighet och lyftes därvid så högt att jag kunde nå mitt mål. Utan att fälla modet läste jag vidare och fann lindring i denna mening: Sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då skall jag visa er en väg som är överlägsen alla andra (1 Kor 12:31). Och så förklarar aposteln att de största gåvorna är intet utan kärleken, att kärleken är den yppersta vägen, som med säkerhet leder till Gud.

Äntligen hade jag funnit ro. Då jag betraktade kyrkans mystiska kropp hade jag inte känt igen mig i någon av de lemmar som Paulus beskriver, eller snarare, jag ville känna igen mig i alla. Kärleken gav mig nyckeln till min kallelse. Jag förstod att om kyrkan har en kropp som består av olika lemmar, så kan inte den ädlaste och nödvändigaste fattas henne. Jag förstod att kyrkan har ett hjärta och att detta hjärta brinner av kärlek. Jag förstod att endast kärleken får kyrkans lemmar att handla, att om kärleken slocknade skulle apostlarna inte längre förkunna evangelium och martyrerna vägra utgjuta sitt blid. Jag förstod att kärleken innesluter alla kallelser, att kärleken är allt, att den omfattar alla tider och orter, kort sagt, att den är evig.

Då utbrast jag i min översvallande glädjeyra: O Jesus, min kärlek, äntligen har jag funnit min kallelse, min kallelse är kärleken!

Ja, jag hade funnit min plats i kyrkan, och det är du, min Gud, som gett mig den: i min moder kyrkans hjärta skall jag vara kärleken, och därmed blir jag allt, och min dröm blir verklighet
Låt oss be:
Fader i himlen, du har berett ditt rike för de fattiga och små. Ge oss en tro som inte vacklar, så att vi går den väg som den heliga Teresa har visat och hjälpta av hennes bön får se din härlighet uppenbaras. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig Fader, och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet
Amen!

Allt gott!

* Jag har inte tidningen här, utan skriver fritt från minnet. Wille får ursäkta om jag refererar honom orättvist... För övrigt tror jag Wilfrid i sin tur citerade någon annan...

18 kommentarer:

Are Karlsen sa...

Tuve,

Du skrev:

"I en karmeltidning från det år då hon utsågs till kyrkolärare, skriver Wilfrid Stinnisen (ungefär*) att hon genom sin lilla väg åstadkom allt det som Luther revolterade för att uppnå. Man kan säga att hon därmed gjorde hela behovet av protestantismen meningslös... Tyvärr verkar inte denna insikt ha sipprat ner i de breda folklagren bland våra protestantiska syskon..."

Her synes jeg du trekker en feil slutning, fordi Luther gjorde først og fremst et opprør mot det katolske hierarkiet.

Fragmenteringen av de kirkelige hierarkiene er reformasjonens største gevinst, fordi dette er grunnlaget for både teologisk og åndelig fornyelsen.

Denne frukten av reformasjonen, altså fragmenteringen av hierarkiene, nyter også den katolske kirke nytte av, fordi man er berørt av den fornyelse som skjer i den protestantiske verden.

Anonym sa...

I Karmel nr 2 1998 står:

Gunnel Vallquist skrev när Thérèses självgiografi just hade utkommit: "Så småningom skulle det stå klart att denna lilla nunna, utan några teologiska spekulationer och utan någon polemik... gjort rent hus med precis detsamma som Luther med så mycket buller och bång gått till storms mot: kravet att man måste prestera något för att bli förtjänt av Guds kärlek" (Svenska Dagbladet, 13 aug 1973).
Luther och Thérèse, båda reagerade de mot semi-pelagianismen som alltid hotar att smyga sig in i Kyrkan: man fäste större vikt vid den egna prestationen än vid Guds verk. (...) Man skulle kunna säga att de båda satt i samma båt men att Luther genom sin vålsamhet föll ur den medan Thérèse lyckades hålla sig kvar.
För Luther var den stora frågan: Hur finner jag en nådig Gud, hur blir jag frälst? Hos Thérèse handlar det inte om att bli frälst utan om att bli helig. Hon siktar omedelbart mot det kristna livets fullhet. (...)Faktum är att Luthers något abstrakta tro inte tycks fungera så bra. Det är påfallande att man i den lutherska traditionen möter mer rädsla för Gud och mer skuldkänslor än i katolsk tradition. Genom tron allena, lösryckt från kärleken, befrias inte människan från sig själv. Bara kärleken får oss att glömma bort oss själva och uppgå i den andre. Då faller frågan om den egna frälsningen bort. (...) Många som gått i lära hos Luther känner intuitivt att något fattas. Om de då kommer i kontakt med Thérèse upptäcker de ofta att det är just detta som de förgäves sökt.

Så skriver broder Wilfrid.

Katoliker och lutheraner har olika perspektiv. För lutheranen handlar det om min egen frälsning. Hos katoliken handlar det om att vi som kristna är kallade att bli heliga, dvs att bli det som Gud har avsett för oss, att bli lika Hans Son.

Tuve sa...

Tack Teija!
Det var precis exakt det citat som jag syftade. Med din hjälp får dessutom Gunnel Vallquist sin rättmätiga del av äran... ;)

Are
Jag delar inte din uppfattning om vad som låg bakom Luthers uppror. Min erfarenhet är att olika protestanter anger olika skäl till reformationen, allteftersom deras egna preferenser ser ut... För dig som "anti-hierarkist" (åtminstone har jag uppfattat dig så) faller det sig naturligt att orsaken till Luthers uppror är ett uppror mot hierarkin, medan någon annan protestant menar att Luthers uppror grundar sig på något helt annat och att frågan om hierarkier var helt underordnad för Luther...

Allt gott!

Anonym sa...

Den som förstår franska är kanske intresserad av en video om St Thérèse av Lisieux, i fyra delar om vardera ca 10 minuter. Man hittar dem alla på denna sida:

Fyra delar

Bilden var bättre hos källan DailyMotion, men när jag sett del ett där, kom det hela i oordning. Här är de fyra länkarna, dock:

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Filmen heter "Therese de Lisieux - A Leap to Grandeur", men den tycks trots namnet inte finnas med engelskt tal. Den spelades in 2007 i Bryssel. Det är inte ett skådespel, utan mer stillbilder med tal. Flickan som läser Thérèse's ord var lättast för mig att uppfatta.

Are Karlsen sa...

Tuve,

At Luther gjorde opprør mot Pavens autoritet er et uomtvistelig faktum.

Dette opprøret var ikke et personlig angrep på den sittende paven, men et prinsipielt angrep på pavemakten, som bunnet i teologisk uenighet om det katolske skillet mellom geistlig og leg. Luthers teologi om forholdet mellom den særskilte prestetjenesten og menigheten forøvrig, la grunnlaget for den protestantiske læren om det allmenne prestedømmet.

Hvor viktig dette er i forhold til mange andre spørsmål - sola scriptura, etc - kan sikkert diskutteres. Men at reformasjonen la grunnlaget for en fragmenterende utvikling av kristenheten, er også et faktum. Denne fragmenteringen aksellererte i og med pinsevekkelsen. Og den tas helt ut i den ikke-hierarkiske husmenighetsbevegelsen, som er et nytt fenomen.

Det er en linje i denne utviklingen som jeg mener er interessant, og som kommer til å påvirke kristenheten sterkt framover.

Tuve sa...

Are
Jag kan för lite om exakt hur och varför reformationen genomdrevs för att kunna arguemntera mot dig. Jag säger därför varken att du har rätt eller fel, bara att jag hört andra protestanter som inte delat din syn på vad som primärt utgjorde bevekelsegrunden till reformationen...

Jag behöver väl egentligen inte tillägga att jag anser att fragmenteringen är av ondo och är direkt obibliskt. Gud sade inte att vi skulle vara fruktsamma och föröka antalet samfund... Han sade att vi alla skulle vara ett... Fragmenteringen står i direkt motsats till den uttalade önskan från Kristus och är därmed på ett sätt direkt antibibliskt! Det finns ingen motsättning mellan enhet som ett Gudsfolk och mångfald i spiritualiteter, se på Kyrkan med alla sina ordnar och lekmannarörelser, inkl många husmenighetsliknande rörelser (som jag också tycker har många kvaliteter som kan komplettera befintliga spiritualiteter inom Kyrkan)...

Fragmenteringen till följd av reformationen menar jag är den ruttna frukt som gör att reformationen i biblisk anda måste förkastas, både som metod för Gudsfolket och som idékoncept... Så vitt jag kan se utifrån min begränsade horisont så har reformationens idékoncept inte lett fram till några nya (sanna) insikter om Gud som inte redan funnits i Kyrkan, utan det har bara lett till förvirring om vad som är sant och strid bland dem som Gud kallat att bli ett!

Allt gott!

Anonym sa...

Steve, tack för länkarna!

Are, vad är husmenighetsbevegelsen för något?

Kanske Luther hade flera skäl för sin reformation? Det som Gunnel Vallquist och broder Wilfrid pratar om är ju den personliga relationen med Gud, inte påven. Lilla Thérèse har verkligen gjort rent hus med alla som hävdar att man måste förtjäna Guds kärlek. Nåd heter gratia på latin och den är gratis, men Gud gör oss inte heliga mot vår vilja. Vi måste kämpa med våra fel och brister. Om man kan se förbi hennes romantiska språk är Thérèses undervisning av det starka slaget. När hon var novismästarinna hade hon en novis som grät mycket. För att hjälpa henne att sluta med det, fick novisen endast utgjuta sina tårar i en snäcka. Det var så besvärligt att hon blev botad från sin gråtsjuka! Thérèse är den största av alla kyrkolärare, i mitt tycke.

Are Karlsen sa...

Tuve,
Vi er enige om at enhet er bibelsk. Hvordan skal enhet oppnåes?

Jeg mener at hierarki er ubibelsk. Hierarki tilhører denne verden. Hierarki bygger på makt og maktutøvelse. Jesus Kristus derimot kom som en tjener.

Kirkens enhet kan ikke bygge på maktutøvelse. Kirkens enhet må bygge på underordning - fordi Kristus underordnet seg oss.

Det er ikke kjærlighet som holder et hierarki samlet, men maktkamp. Det er maktkampen som forener i et hierarki, for alle vil til en viss grad ha det samme, nemlig innflytelse og makt.

Jeg sier ikke at splittelse er positivt. Men fragmenteringen av kirkelig makt er positiv, til den grad at hierarkiene opphører.

Du skriver:
"Fragmenteringen står i direkt motsats till den uttalade önskan från Kristus och är därmed på ett sätt direkt antibibliskt!" Jeg er ikke enig med deg. Kristus sa: - Jeg har all makt. Dere skal ikke heve dere over hverandre. Den største skal være alles tjener.

Jesus var anti-hierarkist.

Det betyr at vår enhet er basert på underkastelse under Kristi makt, og ikke en kirkelig makt.

Jeg mener at Jesu kirke har ingen ting med kirkelige hierarkier å gjøre. Kristi kirke er ikke et hierarki, men lever i skyggen av de kirkelige hierarkiene. Vi tilhører begge Kristi kirke, dersom vi bekjenner Kristus som Herre og ingen andre. Det er kun i Kristus vi er ett. Alle som tror på Kristus er ett i ham. Derfor skal vi elske hverandre.

Vår enhet er ikke basert på noe vi gjør, men på det Kristus gjorde. Vårt gjensvar på den enheten Kristus har skapt, er ikke å utøve makt, men å elske, tjene og underordne oss hverandre, slik Kristus gjorde.

Are Karlsen sa...

Teija,

Husmenighetsbevegelsen er en kristen bevegelse som vi i dag finner over hele verden. Du finner den Kina, hvor den etter manges mening teller 100 millioner kristne, Du finner den også i den muslimske verden og i India. Husmenigheter vokser ofte fram der hvor kirken blir forfulgt.

I USA har det siden 1960-tallet vokst fram en husmenighetsbevegelse med sterke ikke-hierarkiske verdier. Den viser at reformasjonen av kirken fortsetter også i dag, fordi grunnlaget for de ikke-hierkarkiske verdiene ble gitt av reformatorene, inklusive Martin Luther.

Jeg har ingen ting å si om Lilla Thérèse. Utgangspunktet for mine kommentarer finner du i mitt første innlegg.

Tuve sa...

Are
Jag skrev ett längre svar men det försvann.

En kort sammanfattning är att jag menar att du har helt fel i att hierarkier är obibliskt. Jag tror det beror lite på vad man lägger för innebörd i en hierarki. Du kopplar det starkt till makt, vilket utifrån empirisk data ofta visat sig vara korrekt. Men hierarki och makt är inte samma sak.

Jesus säger att den störste/främste skall vara de andras tjänare etc. Han anger att i den kristna hierarkin skall de som ges makt tjäna dem som han har givits makt över. Jesus säger inte att man inte skall tjäna eller att ingen skall ges makt.

Det finns många exempel på hierarkier i bibeln. Om det finns något det finns mycket av i bibeln är det just hierarkier... Hela skapelsen är en enda oändlig hierarki, från Gud via andeväsen till djur och vidare ner förbi växter etc. Även bland andeväsen finns naturliga hierarkier. Bland människor är famlijen det kanske tydligaste exemplet. Men även änglarna är ordnade i hierarkier.

Även bland apostlarna fanns det en hierarki (med Petrus som apostlarnas ledare) och de i sin tur ledde de första kristna. Kyrkofäderna är tydliga med att denna hierarki som finns i NT är något gott som Gud skänkt oss och som vi skall bevara.

Med vilket mandat kan vi frångå den hierarki som Jesus stadfäster i NT och samtidigt förbli bibeltrogna? Kyrkan (inkl många protestantiska kyrkor) anser inte att vi kan ta oss det mandatet utan att vi måste vara trogna Kristus även i denna sak...

Allt gott!

Are Karlsen sa...

Tuve,

Du skriver:

"Men hierarki och makt är inte samma sak." Og: "Det finns många exempel på hierarkier i bibeln."

Jeg er uenig i første utsagn og enig i det andre.

Mitt spørsmål: Kan du gi meg ett eksempel på hierarkier i Bibelen som ikke handler primært om makt? Hierarkiets eneste hensikt, er utøvelse av makt, og makt er hierarkiets kjerneverdi. Det vil du merke den dagen du utfordrer makten i et hvilket som helst hierarki, inklusive kirken.

Men fordi vi finner klare eksempler på hierarkier i Bibelen, er det ikke nødvendigvis slik at hierarki er et ideal for kristne. Bibelen sier jo selv at hierarkiet er et resultat av syndefallet. Eksempel: Adam og Eva. Før syndefallet sier Gud om Eva til Adam: Hun skal være din like. Etter syndefallet sier Gud om Adam til Eva: Han skal herske over deg.

Gud ønsket heller ikke at Israel som nasjon skulle organiseres med et tradsjonelt kongelig hierarki. "Jeg vil være deres konge", sa Gud. Men Israels folk var gjenstridig, og sa: "Vi vil være som andre folk. Gi oss en konge".

Gud har ikke tenkt at hans folk skulle være som andre folk. Hele verden er organisert hierarkisk. Men det er ikke Guds tanke for kirken. Likesom Gud ville være Israels konge, vil han være kirkens herre, - alene. Det er jo derfor han utøser av sin Ånd over alle troende, ikke bare over paven eller et presteskap.

Jesus advarer helt eksplisitt mot hierarki og religiøs makt: "Dere skal ikke la noen på jorden kalle dere far, fordi én er deres far ..." Mt 23:8-10. Dette utsagnet av Jesus er helt i tråd med dette: Meg er gitt all makt i himmel og på jord." Altså: Vi mennesker skal ikke utøve religiøs makt (ved å la noen kalle oss for far, rabbi, etc.) fordi all makt tilhører Jesus.

Det er en myte at det fantes et hierarki blant apostlene. Verken Peter eller Paulus hadde noen organisatorisk plassering eller makt over menighetene. Deres aposteltittel viser til en funksjon, og ikke en hierarkisk plassering. Begge hadde autoritet, men det er forskjell på autoritet og makt. Paulus hadde ingen annen makt over "sine" menigheter, enn sin forkynnelse. Han kunne for eksempel ikke ekskludere heretikere fra menighetene.

Dersom en ser hierarkier i Bibelen, er det fordi man projiserer kirkehistoriens verdier inn i Skriften. Det er en stor diskontinuitet mellom for eksempel Ignatius av Antiokia og de bibelske skriftene. Det betyr at det er en diskontinuitet mellom kirkefedrene og den katolske tradisjonen på den ene siden og Skriften.

Det er denne diskontinuiteten reformasjonen adresserer.

Du sier:
"Med vilket mandat kan vi frångå den hierarki som Jesus stadfäster i NT och samtidigt förbli bibeltrogna?"

Ingen har mandat til å avvike fra noe av det som Jesus har stadfestet. Men det er en misforståelse å tro at Jesus har stadfestet hierarkiet. Vårt eneste mandat er vår forpliktelse til å følge Kristus. Paulus sier: "Underordne dere under hverandre for Kristi skyld". Hva betyr "for Kristi skyld"? Jo, at Kristus underordnet seg oss. Det utelukker hierarkiske verdier blant kristne.

Are Karlsen sa...

Rettelse.

Jeg skrev: "Dersom en ser hierarkier i Bibelen" ...

Skal være: "Dersom en ser hierarkier i NT" ...

Tuve sa...

Are
Läs mitt svar här.

Anonym sa...

Från Lisieux till Lourdes finns en väg: Den som går till www.amazon.co.uk och där i vänsterkant går till DVD och söker på Song of Bernadette får upp en film från 1943, som nu finns på DVD. (Versionen för Region 1 är för USA, inte för Europa !)

Annat söktips på Amazon UK - DVD: "Miracle of Our Lady of Fatima", en film från 1952. ('8 Used & New' etc låter oss köpa från typ antikvariat; billigare; har fungerat bra för mig.)

'Lisieux' däremot gav inga DVD-fynd. Men jag vet att jag har sett en fransk film om Thérèse på filmstudion här!

Tuve sa...

Steve
Personligen tycker inte jag att just sången om Bernadette (efter Werfels roman med samma namn) är på långa vägar lika bra som filmerna Bernadette (om händelserna i Lourdes) och The Passion of Bernadette (om hennes liv i klostret). Det är så vitt jag vet dessa filmer som visas i Lourdes. Det skadar inte att huvudrollsinnehavaren är porträttlik (förutom i fråga om längden, Bernadette var ytterst kortvuxen).

Det finns en rätt usel nyinspelad film om lillatherese. Jag kan avråda från att se den. Det finns en annan äldre inspelning också, som egentligen snarare är en filmatiserad teaterföreställning. Den är däremot riktigt bra, och trots att våra barn inte förstår ett ord de säger så tycker de mycket om den. Tyvärr kan jag inte hitta den nu.

Allt gott!

Anonym sa...

Antar det är den här du menar: http://www.imdb.com/title/tt0092090/?

Anonym sa...

Mai oui: Franska "Thérèse" från 1986 med Catherine Mouchet i huvudrollen -- det är en fin film. Franska, med engelsk textning.
Euro 22.98 hos Alapage. Zone 2, Europe.

Tuve sa...

D, Steve
Ja, just den var det. Tack för hjälpen! Den är fantastiskt fin!

Allt gott!