fredag 30 september 2011

Treenighet i GT?


GT:s lära om en enda Gud (monoteistisk Gud, skiljd från de angränsade ländernas polyteisternas) är en självklarhet, dock öppnas det dolt upp ett djupare mysterium att Gud också är en familj (tre i EN=treENighet) i dessa böcker! Det är mycket svårfångat, för det är inte böckernas bokstavliga mening, men läser du Skriften med Kyrkans tolkningsglasögon och NT för ögonen, kan man inte missa de hintar och reflexer som finns där (vilket absolut går att missa om du inte har dessa tolkningsglasögon)! Här följer några centrala bibelord, ibland med kortare kommentarer;

GUDS pluralitet och mänsklighet, Gud som varelse och JHWH:s Ängel! Adam, Noaks ark, Jakob, Abraham, Isaks offer, Melkisedek (präst, kung som Abraham [Israels främste] offrar till), Josef (förkastad av de egna), Mose (herde, befriare) och Aron (präst) pekar fram mot Människosonen. Och uttåget, påskalammet, mannat, offren, lagar, tabernaklet, symboler, nådastol, syndabock, kopparorm mm pekar fram också mot Px;
1 Mos 1:1f.26; 3:8; 9:27; 11:5,7; 12:7; 16:7; 18:2, 4, 20-22, 33; 32:24, 28-30; 35:13
1 Mos 3:15 Löftet om att kvinnans säd (Gudsmoderns Son skall besegra Ondskan).
1 Mos 9.24ff; 12:1-3; 49:8ff Välsignelse över Sem (JHWH skall bo i er hydda), Abraham, Juda
2 Mos 3:2-6; 3:14(Joh 6:35; 23:21)Mitt namn är i min ängel. 21:20-21; 33:2,11,14,                       
4 Mos 22:20,22, 31; 24:15ff Stjärnan ur Jakob=>betlehems
5 Mos 5:24; 18:15ff JHWH:s härlighet som ses och lever => Px. Evig framtid för Davids hus.
Joshua, Domarna, Elia, Elisa, Samuel, David, Salomo (tempelbyggare, uppfylld av vishet), Esra, Nehemja, Profeterna (ex Jeremia, Jona, Amos, Hosea) pekar fram mot Människosonen;
2 Sam 7:12-16 evig framtid för Davids hus.
1 Kung 22:19,                 
1 Krön 17:23ff en smord av Davids ätt.
2 Krön 30:10 Sebulon, Naftali gränsar i Nasaret. (+Jes 9:1 Via Maris = väg till havet i Nasaret).
Esra 2:2; 3:2 
Neh 7:7; 12:1
Job 1:6, 38:7 och 29:18 fågel fenix; + Job liknar Px (lider ber förbön inför JHWH, blir sedan upphöjd)
Ps 2:7(min Son – född); 
Ps 16:10f (Px ej i graven); 22 (den lidande Kristus); 24:9f (JHWH drar in i porten); 27:4 (JHWH:s ljuvlighet i templet); 28:9 (Herren = vår herde jmf  Px = den gode herden); 
Ps 29:1; 89:5ff  JHWH:s härskara, Guds söner. Ej ensam
Ps 72:10 ((se Matt 2) Hela 72 om Kristi rike); 80:18-20 (Mannen vid högra sidan, Ansiktet lyser); 88 (Px lidande); 89:20, 27 (Px förstfödd); 93 (JHWH = konung, klädd i härlighet = Px); 96:13 (JHWH kommer för att råda över jorden);109 (den lidande Kristus);
Ps 110 (Herren säger till sin Herre, präst för evigt), 118:22(hörnsten Px)
Se även Ps 10:16; 21:5; 45:7; 89:4f; 132:12 evig kung + tron; 
Ordsp 8:22, 27ff (Visheten en personifikation av JHWH som fanns FÖRE skapelsen)
H.V. Allegori om Kristus och bruden = kyrkan.
Salomons Vish 2:12-24 (Px lidande); 9:9-22 (Vishet vid världens skapelse, arbetar vid förf sida);18:15f Logos (Px) i himmelen svingar sig ner + når himlen.
Syr 24:3-8 Visheten slå läger och bo i Israel.       
Jes 2:1ff (Herren skall undervisa från Jerusalem); 7:14; 8:20; 11:1-10; 32(Px + Anden mm); 44:6 (se Upp 1:8, 22:13); 45:21ff (se Rom 14:11, Fil 2:9f); 49:1-13; 52:13-53:13(kom överfl.)
Se även Jes 1:18; 6:3,8; 9:6; 10:21; 11:1f; Oss, 3 * helig (Upp 4:8b), Jesus Kristus(Px) = mäktig Gud
Jes 40:13f Anden undervisar (se även Neh 9:21); 59:21 JHWH, Ande, Logos=ordet
Jer 11:49f; 23:5f; 30:8-11, 18-22 (medlare mellan Gud, människa); 31; 33:14ff; (Kristusprofetior), speciellt 33:16f intressant.                  
Klagv 1:12-14 den lidande Px.
Bar 3:38 Visheten levde bland människorna.
Hes 1:26, 28; 2:2,4 Px likställd med JHWH; 34:11, 23f Px likställd med JHWH = Herde
Dan 3:25 Gudasonen är ??. 7:9 är en biad (Fr+Son)
Hos 6:2 uppståndelse  
Joel 3:1ff Anden utgjuts över allt kött.
Amos 9:11-15 Frälsare av Davids stam.
Mika 5:2ff (Kristus fanns före tiden = evig existens)      
Hag 2:6-9 Treenig (JHWH säger; Anden finns ibland er & Px skall komma i härlighet till er)
Sak 3:1; 6:9-15; 12:8ff(JHWH genomborrad+Anden); 13:7-9 JHWH:s Ängel = Kristus = Gud
Mal 3:1; 4:5-6 (Förbundets Ängel i sitt tempel = Herre)

torsdag 29 september 2011

Treenighet

NT:s lära om en enda Gud är en självklarhet (t.ex.Joh 17:3; Rom 3:30; Gal 3:20 och 1 Tim 2:5)!

Dock öppnas det upp ett djupare mysterium att Gud också är en familj (tre i EN=treENighet) i dess böcker och brev! Det är inte en odelat klar framställning, men läser du Skriften med Kyrkans tolkningsglasögon, kan du inte missa det (vilket absolut går att missa om du inte har dessa tolkningsglasögon)! Här följer några centrala bibelord, med kortare kommentarer;


Matt 6:16 och 16:28-17:7, där lärjungar bekänner att Px mer än människa, Px uppenbarar sin fullhet (molnet och Faderns röst), de faller ner – inför JHWH!
Matt 28:19f namn singularis, tre namn.
Mark 8:29, 33 Px = Messias. Px tillrättavisar Petrus, han tänker inte Guds tankar!?; 
Mark 14:61ff Px säger Jag är = JHWH, judarna anklagar Px för hädelse!           
Luk 1:43; min Herres mor!
Luk 1:35 (treenigheten i en mening),
Luk 24:59 Px sänder Anden (om Px ej Gud??)
Joh 1:1, 3f, 14, 18 (kommentarer överflödiga – men vers 14 står det tältade bland oss => Guds tabernakel i Moseböckerna där Gud var fysiskt närvarande).
Joh 1:51 är ett Guds attribut se Gen 28:12. 
Joh 2:25; även 6:64; 21:17f allvetande.
Joh 4:26; 6.35; 8:12; 10:7,11; 11:25; 14:6; 15:1; 18:5f. (tala, uppehålla, upplysa, inlåta, bryr sig, ger liv, leder, uppfyller, fullbordar och får alla att falla till marken; detta pekar mot den Gud som presenteras i Ex 3:14. Se även Upp 22:13.)
Joh 4:42, 50 och 1 Joh 4:14 Jesus = världens frälsare och livgivare (Vem frälser? Gud.)
Joh 5:18, 26 Judarna säger att Px gör sig lik Gud (Det var därför han dog. Enda anklagelsepunkten) och Fadern och Sonen har liv i sig själv (är inte Gud livets ENDA källa)
Joh 6:31, 35, 41, 48, 51ff. Px är livets bröd. Judarna blir återigen arga (över vadå?? Joh 7:1)
Joh 6:63 Anden ger liv. (Vem är den ENDA som ger liv? Jmf 2 Kor 3:6)
Joh 7:46 ej människa; 8:24, 28; Jag är & fr begynnelse(Ex 3:14); 
Joh 8:32, 42 Sanning gör oss fria
Joh 10:22-30, 33, 38f  Nu hettar det till. Fariseerna blir rasande (över att han säger att han är en profet?? Ger en profet evigt liv, v 28, eller är en profet i Fadern, v 38???) Här finns en enhet mellan Fader och Son som gör att judarna vill döda honom.
Joh 11. Vem uppväcker döda?   
Joh 14:6-11, 16, 26; 15:26; 16:8-15, 23, 28; 17:10f, 21, 24. A)Vem är livet och varför ber man i någons namn [eller döper se Matt 28:19]     B)Är en hjälpare som lär och påminner och överbevisar en kraft?
Joh 20:28 ”O kurios mou kai o theos mou” Går ej översätta annat än; min Herre och min Gud.
1 Kor 8:6; 12:3-6 biad och triad                       
2 Kor 13:13 lika personer
Ef 1:3-14 en mening –triad; 3:14-17; 4:4-6; 5:15-20; 6:10-18 triader
Tre personer nämns mycket nära varandra (ej slump) Gal 4:4-6, Mark 1:9-11, Rom 8:1ff,
2 Tess 2.13f, Tit 3:4-6, 1 Petr 1:2; 4:14, Jud 20f
Upp 1:4 var, är och kommer (tid pekar mot treenighet), även Ande och Son

 

Mose 4 sista tal

Sista boken i Toran är en sammanfattning och ett återaktualiserande (hebr Haddebharim) av "highlights" från de 4 första skrifterna i form av 4 större tal/predikningar (blick bakåt 1-4; 5-26 och blick framåt 28-30; 31-34) av den 120-årige Mose (lite som den åldrige Johannes i jmf med de synoptiska evangelierna)! Boken kallas "den andra lagen" (gr Deuteronomy) då lagen återges i kap 5ff återigen! Den innehåller också ett andra förbund (27) till nästa generation; ökenfolket (det första gavs till deras föräldrar; de befriade egyptiska slavarna)! I slutet dör Mose (dock hittas ej hans kropp) och Josua får överta ledarskapet, efter att Mose lagt händerna på honom (34:9 o 31:1-8)!

GRUNDTANKE
Huvudbudskapet är att livets väg med förtröstan, tjänande, lydnad och kärlek till Gud leder till välsignelser och att dödens väg leder till missär! Två grundläggande avsnitt är 6:4f;

"Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft."


"Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva. Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och hålla dig till honom, ty detta ger dig liv, och du får leva länge i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob." (30:19f)
Pga flera avfall (2 Mos 32; 4 Mos 12-14; 25:1ff) kom det nya förbundet (27) att sänka den moraliska ribban för Israel i att t.ex. skiljsmässa tillåts (24:1ff, jmf NT) och att tillåta utrotningar av grannfolk (20:16-18, jmf Matt 5:43f) för att inte Israeliterna skulle överge monoteismen och börja dyrka avgudar (som de dock ändå gjorde av egen fri vilja)! Även Kungainstutionen tilläts (17:14ff), trots att i en teokrati ska Gud vara Kungen och det bästa är att domare/profeter får styra! 5 Mos är pragmatisk och tillåter en "sekulärare tillämpning" av lagen och alla appliceringar av lagen (t.ex. 15:1f; 21:15ff; 23:19f)!

NÄSTANTANKE
Omsorgen om nästan får ett speciellt uttryck i 5 Mos! Fattiga, främlingar, änkor, faderlösa och djur ska tas om hand (14:22ff; 15:7ff; 16:10ff; 23:15ff; 26)! Detta perspektiv är den naturliga utgångspunkt som profeterna (och Jesus) ständigt knyter an till!

KRISTUS I TANKEN
Matt 4 och 5 anknyter speciellt till lagen (5 Mos) och Mose lag anknyter till Kristus (5 Mos 18:15.18; 21:23 - jmf Gal 3:13)! Ja Mose i sig själv är en förebild till Jesus (Josua)!måndag 26 september 2011

Från Sinai till Sions utkant

4 Mos (Numeri/Hebr Bemidbar=i vildmarken) är en tung bok! Synd, olydnad och uppror får 40 åriga konsekvenser i öknens tåredal! Men Guds folk får se Guds löften gå i omsorgsfull kärleksfull uppfyllelse (SvPs 254), när de lärt sig förtröstan och lydnad!

PÅSKLITURGI, TABERNAKEL OCH ARKENEfter ett år vid Sinai firas påsken igen enligt de anvisningar Gud gett (kap 9)! Det inleds med en Sedermåltid (ung efter nutidens Hagadans ordning) med osyrat bröd, vin, grönsaker, bittra örter, äppleblandning (Charoset, som symboliserar murbruket), saltvatten (symbol för tårar), märgben, ägg (båda symbol för templets förstörelse) och sist tillkom Elias bägare. Därefter äts enbart osyrat bröd (ofta runt Matsa, numera fyrkantigt fabricerat) under veckan; "det osyrade brödets högtid"!

Tabernaklet var högheligt (2 Mos 30:26-29b,
för beskrivning av dess form se 2 Mos 26, se sp v 31 med förlåten med keruber på), ty Gud tog fysiskt sin boning där. Moln övertäckte det heliga och eld syntes om aftonen (9:15)! Guds röst hördes från nådastoln på arken (7:89, se även 2 Mos 25:10ff)! I tabernaklet fanns också en 7-armad ljusstake (8:4, med drivna blommor, jmf 2 Mos 25:31ff och jmf Kristus som världens ljus), silvertrumpeter (10); arons stav (17); orörbara altare och heliga föremål (18:3, 2 Mos 27); t.ex. rökelsealtare (2 Mos 30); kopparbäcken (2 Mos 30:17); smörjelseolja och rökelse (2 Mos 30:22ff) och skådebrödsbordet o kärl (2 Mos 35:13 o 37:10ff)!

Heligast var arken, vars lock (=nådastolen) var Guds fysiska boning (arken innehöll lagens tavlor, mannat=eucharistin och överstepräststaven (=arons stav)! Arken bar alltså lagen, prästvärdigheten och livets bröd!

VANDRINGEN
I kap 13 ger sig 12 spejare in i Kanaans land och de blev förskräckta (utom Josua, Kaleb) och o-trodde att de kunde inta landet ens med Guds hjälp! I 13:31 tror Kaleb det omöjliga, men misstron segrar (v32)! Josua och Kaleb river sina kläder och tror fortfarande att allt är möjligt då Herren är med oss (14:9), men menigheten är besmittad av otro och vill stena dem och Herrens härlighet visar sig därefter i uppenbarelsetältet (v 10)! Mose får medla för folket och be om förlåtelse och upprättelse! Folket gör ett försök att inta landet av egen kraft (14:40 ff) och utgången är given från början... Sen börjar den långa ökenfärden som varar tills alla utom 3 vuxna dött i öknen! 4 Mos går utmärkt att läsa som en allegori över Kyrkans pilgrimsfärd mot det himmelska landet (jmf 4 Mos 10:33ff; 33:50ff med Hebr 4:1-10, 11:13-16)!

KRISTUSSYMBOLER
Prästerna som förättar tjänst inför arken (kap 3 och 8 och 18) och bringar försoning åt Israel (8:21c)!
Nasirlöfte (6:2ff, sp v 14f)
Moln o Eldstoden (9:15-23)
Mannat (11:7-9)
Klippa du som brast för mig (20:8ff)
Kopparormen (21:4-9, än idag läkandets symbol)
Bileams profetia om "(Betlehems-)stjärnan" som träder fram ur Jakob (24:17)
Fristäderna (35, som visar mot biktens sakrament och Kristus som beskyddaren)

söndag 25 september 2011

Prästskriften

3 Mos (Leviticus) är en svår bok, kanske den svåraste! Den börjar med a) prästliga offerlagar (1-7) och vigningslagar (8-10), och b) därefter följer ett antal renhetslagar (11-15), försoningsdagsritual (16) och sist lagar om att folket skule leva heligt (17-27)! Mycket kan tyckas otidsenligt för oss, men skrapar man på ytan är boken väldigt intressant (inte bara som en historisk beskrivning av judisk religion)! Den antika judendomens offer, prästerskap och kult är fullkomnad i Kristus (läs hela Hebr)! Kyrkan är förlängningen av Kristi verk!

GUDS EVIGA FÖRBUND
Gud slöt ett evigt förbund med judarna, och de var förpliktigade att leva upp till lagens krav och när de misslyckades krävdes offer (blodiga och oblodiga, frivilliga och nödvändiga)! Synd har ett högt pris! Brytna löften är dyra! Offerlitugins uppfyllelse är Kristus (se verkligen Hebr), som fortsätter i Eukaristins oblodiga närvarandegörande av det stora evigt giltiga offret! De blodiga offren - i Tabernaklet/Templet - var temporära; allt pekar med nödvändighet mot Golgata (se speciellt försoningsdagen - Jom Kipur - i kap 16)! Men på sin tid hade de extremt viktig funktion. Gud valde att arbeta med människor, enligt sina heliga föreskrifter (brott mot liturgin straffades med Guds eld, se 10:2ff)!

Prästens roll är intressant! Han (ingen annan antik religion hade endast präster, utan även prästinnor) är alltså satt som en liturgisk medlare mellan Gud och folket! Gud använder redan här - "helgade, vigda män" - för att utverka syndaförlåtelse (se 3 Mos 21:8, då de bär fram Guds spis)! De klädes liturgiskt (8:7ff), bär fram syndoffer och osyrade brödkakor (8:26) och efter deras välsignelse, visar sig Guds härlighet och eld förtär offren! Folket föll ned och jublar! Det låter onekligen väldigt protokatolskt och liturgiskt i mina öron!

"JUDISKT KYRKOÅR" (23)
Utöver Sabbaten kom 6 stora högtider bli stommen i judiskt liv!

Mitt i Nisan 14ff firas Pésach/påsken, som inledde det osyrade brödets högtid (jäsning av brödet förbjuds och endast "Matsa" används)! Det blev den stora vallfärdshögtiden (pilgrimsvandrande) och en skördehögtid! Påskens fullbordan sker på Golgata och i Eucharistins ojästa närvarogörande av den stora påskens liturgi!

Den 6:e-7:e Sivan (50 dagar efter påsk; pentecost) firas Shouvot/pingst, som ursprungligen var en skördefest, men som blev laggivandets högtid. Pingsten fullbordas med att dHA ges på pingstdagen!

De senare höstfesterna har en eskatologisk prägling:

Rosh Hashana/nyår firades den 1:e Tishri med sabbatsvila och Shofar-blåsning, och denna period fortsätter i botgöringens tecken fram till
Jom Kipur/försoningsdagen som firas den 10:e Tishri, vilket kan ses som en antik form av långfredag!
Och avslutas med Sukkot/lövhyddohögtid:ens vecka som handlar om skörd/ökenvandringsminne, där man bor i en provisorisk "Suka"/hydda!

De tre höstfesterna finns inte med i det kristna kyrkoåret, men bildar en bakgrund till Jesu handlande i framtiden; se Rosh Hashana i 1 Tess 4:16b; Upp 8:6ff och även för dåtidens Jesu handlande; se Jom Kipur i Matt 16:13-17:9 (se utifrån 17:1a och 4b) och Sukkot i Matt 17:4b (och Joh 7, se sp v 37)! Dessa fester hör framförallt yttersta tiden till, då trumpeter skall ljuda, dom skall hållas och folken skall samlas i det stora himmelska tabernaklet/katedralen (tabernakel finns i katedralens mitt, då Ordet tar kött och "tältar" - Joh 1:14 - i Kyrkans mitt).

HELIGHET
Gud är annorlunda och alltigenom helig (och rättfärdig och nådefull)! Guds folk måste också utskilja sig i tro o liv, vilket betonas ständigt i 3 Mos!
"Jag är Herren, er Gud: ni skall vara heliga och förbli heliga, ty jag är helig. Ni skall inte orena er genom några av de djur som kryper på marken. Jag är Herren som förde er ut ur Egypten för att jag skulle vara er Gud. Ni skall vara heliga, ty jag är helig." (3 Mos 11:44f)
Mycket av helighetslagarna rör vardagliga ting som sexualitet, mat och omsorg om fattiga/främlingar (19)! Och kap 20 är svårförståeligt, då straffen är oftast i vårt tycke helt opropotionerliga (med döden) för brott mot egentligen alla de 10 buden! Dock har varken judisk eller kristet samhälle levt bokstavligt efter dessa straffskalor! Straffskalan ska ses som ett uttryck över Guds helighet i den kontext den skrivs i. Molokkult, häxeri och sexuell lössläppthet var alldeles för vanligt då! Att profanera det heliga eller avguda avgudar är fortfarande lika upprörande för Gud! Inget orent kan komma Honom nära! Att vara ett heligt folk förpliktigar än idag! Men dödsstraff som pedagogiskt instrument har aldrig funkat särskilt väl; det vet både judar och kristna alltför väl!

Vart 50:e år inföll ett Israeliskt jubelår (vart 25 i katolsk tideräkning idag, se kap 25)! Ofrivilliga slavar släpptes, egendom kom tillbaka till den ursprungliga ägaren och allt fick vila! I allt är detta en förebild för den messianska tiden (se Jes 61:1f och Luk 4:16ff)!onsdag 21 september 2011

Då kommer himlen till jorden!


Sista delen om läran (DEL 1 av KKK) handlar om himlen! Så här sammanfattas katekeserna (lk 202-216 eller KKK 988-1060) över ämnet: och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv" från TB!

Vad är det eviga livet?

Efter döden döms du och då börjar evigheten (utan ände). Evig fördömelse når endast de som dör i fasthållande av dödssynd; "Att dö i dödssynd utan att ha tagit emot Guds barmhärtiga kärlek betyder att förbli skild från honom för alltid genom vårt eget fria val." (KKK 1033)! "Kyrkan ber att ingen skall gå förlorad; "Herre tillåt inte att jag någonsin skiljs från dig" (KKK 1058)! En salig själ (med tron, hoppet och kärleken utlevd i fullhet) når då den himmelska saligheten! För dem mitt emellan vänta skärseldens himmelska förgård!


Är saligheten sockersött långtråkigt himmelsrosa eller himmelsblått som bara naiva människor längtar till…?

Vad himlen är, blir för oss svårt att beskriva eller porträttera! För skapande och skadade människor är det alltid lättare att beskriva ont än gott. Så först får vi börja i, ”via negativa”, alltså vad himlen inte är.Gud är inte en uråldrig gubbe sittande på ett rosa moln, högt uppe i det blå. Det är inte en långtråkig oändlig stillastående tid, där vi i evighet skrider klädda i samma vita särkar och sjunger treackordssånger som projiceras på en jättegigantisk vit duk.1 Det blir - i evighet - aldrig tråkigt att fullkomligt förstå dig själv, alla andra och Gud?


Varför behövs det en himmel?

För att som Kreeft beskrivit det; a) döden är ett onaturligt avbrott. Alla som stått vid en grav, vet den smärta och känsla av oersättlighet som döden ger. Döden är en tjuv och en främling. Den är något fullständigt vidrigt i förhållande till hur vi upplever livet. Alla kulturer - undantaget senaste 50 årens svenska - har trott att det finns något efter döden, endast så får livet mening! b) Eftersom vi människor inte förstår oss själva eller andra eller Gud; måste det finnas något mer. I himlen förstår vi - genom Gud och andra personer - oss själva, alla andra och Gud själv. c) Utan himlen finns det ingen grund för etiken. Om evigheten inte finns, kommer inte dina handlingar ha betydelse. Om livet är ”en onaturlig parantes i en för övrigt kall kosmisk natt (Schein) då är du till för att suga ut det ”gottaste”! Satsa på egoismen! Om vi däremot är skapade för gemenskap i evighet finns skäl att bry sig redan här, därför att rättvisa kommer att skipas. d) Vi behöver en kropp och en själ tillsammans och detta är himlen. Om döden skiljer kropp och själ och endast själen svävar vidare så finns det ingen mening med himlen. Gud har skapat människan till Guds avbild och då måste kroppen ha betydelse. Gud kan inte förkasta sitt verk. Kärlek dödar inte, utan övervinner och förädlar allt, t.o.m. ondskan! Felix Culpa! e) Kärleken - som finns överallt - måste få kunna uttryckas bättre. Vi har en känsla för skönhet, härlighet, förvåning, häpenhet, skapande, upptäckssinne som aldrig fullt ut kan få utvecklas på jorden. Vi behöver mer passion, energi, förståelse och samverkan. Vi kan aldrig bli klara! Allt måste få fullbordas i en evighet, annars är våra nedlagda behov ett slumpens meningslösa gyckel. Men om Gud är kärlek kommer han inte att förgöra historien. Kärlek förgör inte! Det kan Han inte. f) Vi har en evighetslängtan. All vår längtan kan tillfredställas av ett objekt; mat, dryck, vänskap, sex, intimitet o.s.v.. Därmed finns också evigheten, eftersom vi längtar efter den.


Kommer vi uppstå köttsligen?

Ja! "Köttet är frälsningens gångjärn" (Tertullianus ifrån lk202)! Våra dödliga kroppar kommer återta livet, när Kristus kommer i härlighet! Död är skiljsmässa mellan själ och kropp! Vid domens dag återförenas de igen - i en förhärligad kropp - lik Jesus! Kristendomen är på detta sätt oerhört materialistisk! Gud blev människa (och är det än, medan ren ondska är helt okroppslig), så att vi ska få delaktighet av gudomlig natur (inte bli mindre, utan få mer)! Materien är heliggjord, se vidare i DEL 2!


Hur är det i himlen?

Himlen är den slutgiltiga plats, där människans djupaste längtan förverkligas. För evigt ska vi leva med Gud i fullkomlig glädje och skåda Honom ansikte mot ansikte i gemenskap med alla heliga;

”Vi tror att hela skaran av dem som samlats kring Jesus och Maria utgör kyrkan i himlen. Där ser de i den eviga saligheten Gud sådan han är och där har de i skiftande omfattning med de heliga änglarna del i det gudomliga herravälde som utövas av Kristus i härlighet. De ber för oss och kommer vår svaghet till hjälp med sin broderliga omsorg." (KKK 1053)

Jag tror att sentida svensk kristenhet ofta flytt från vår världen (eskapism), när de tänker sig himlen. Människor är skapade för det jordiska - med kropp och själ - och för relationer, för att njuta, skapa och skratta (Alltså är Tolkiens Hobsala eller Vatttnadal eller C.S. Lewis Narnia; bra symboler). Kapitel dels i början (1 Mos 1-3) och dels i slutet av Bibeln (Upp 19-21) bör studeras. Dessa bibelställen har en kontinuitet i träd, flod, läkedom, godhet, glädje osv (se KKK 1044) och en kontrast i att vi ska leva i Guds närvaro, där Han själv torkar våra tårar efter all den ondska och det lidande vi upplevt. Fler kontraster är att det är en stad vi ska leva i och inte en trädgård och att det destruktiva kunskapsäppleätandet är ersatt med en himmelsk bröllopsmåltid (som eukaristin förebådar)!


Vad betyder en ny jord och en ny himmel?

Gud kommer återställa allt och faktiskt göra något bättre; nyskapa (2 Petr 3:13 och Upp 21:1)! Gud skapar, djävulen förstör! Gud vinner, genom att besegra honom på hemmaplanen, med att dö! Gud blir med dödliga sår och besegrar så dödens herre! Till slut kommer Gud omvandla allt! Nära Gud finns inte ondska och Gud älskar att skapa (titta ut i stjärnvärlden eller ner i havsdjupen)! Så vi ska vänta som en gravid; ta hand om det materiella, för snart kommer allt förvandlas! Hur det blir har vi ingen exakt kunskap om (precis som ingen vet hur livet ändras FÖRE första barnet); men fantisera, dröm och spekulera! Vår värld är så tråkig och reduktionistisk fattig! Fantasilöshet är inte en gudslikhet! Guds avbild = vi; är inte en mask, utan någonting otroligt vackert och djupt skimmrande. Så när du idag står inför en människa av kött och blod, ta av dig skorna och böj ditt hjärta i vördnad, ty du står på helig mark… Får du en människa att inse hennes värdighet, så kan också samtalet börja, som kommer fortgå i evighet! Vi är evighetsvarelser, oändligt värdefulla! De som inser det, blir kristna! "Då kommer himlen till jorden, schalalalalaaa" (som vi sjöng i Söndagsskolan)!

Välsignad vare Gud i evigheters evighet; ty från Honom har allt kommit, får vi genom Honom allt och i Honom kommer allt förvandlas! Amen!


Får vi spekulera i hur det blir i himlen?

Jag tror det är nyttigt! Tänk dig själv; långa korridorer med teologiska klassiker2, där du kan köra omkring med svävande HD-motorcycklar och prata med alla på klingande skånska, i ett himmelskt Jerusalem, med nyttiga Burger King (inga McD och observera att allt är nyttigt) och ”Thai-restauranger” i varje gathörn. Här är alltid 37 C, med massor av svalkande stränder med guldblänkande sand. Vin finns i stora kar3 invid bungalowen, som ligger invid bergets fot och livsflodens bädd. Alla upptänkliga (och oupptänkliga) djur finns runt hörnet och äter ur din hand. Här är du i evighet i ett fullkomligt varande och får lära känna alla medmänniskor, änglarna och Treenigheten själv. Du kommer att kunna känna alla, precis såsom de verkligen är och skåda allt som det verkligen är och bli sedd i all din prakt och glans (utan den marinad av egoism och ondska, som allting idag är indränkt i). Så "arbeta med fruktan och bävan" för att nå dit, se Fil 2:12f (m a o låt Gud göra jobbet). Undvik att chansa dig in i evigheten! Kyrie eleison!

Tänk själv och det kommer att bli bättre… Amen!


1 Bilden kan väl bäst förstås av oss som växt upp i lågkyrklig eller frikyrklig miljö. Min lågkyrkliga farmor hade en tavla som föreställer tusentals likadana vitklädda människor. Jag fasade för den evigheten. Jag tycker den verkar urtrist. Helvetet verkar faktiskt i några framställningar mer lockande.

2 Bilden är väldigt personlig, för himlen kommer nog knappast att fokuseras på teologi. Teologer är de människor som har svårast att hitta ett jobb på andra sidan evigheten…, ja, även där! :-)

3 Jämför Joh 2, med 600 lt. Detta ges till redan berusade bröllopsgäster. Hur ska inte det stora eviga himmelska bröllopet se ut? Jämför också med Koranen (Sura 4:15f), vilken ofta annars är puritansk, pietistisk och därmed ”förtråkigande”…

Syndautplånelse?

Nedan sammanfattas katekeserna (lk 200f eller KKK 976-987). Ämnet: syndernas förlåtelse" från TB!


Varför är syndakännedom och syndaförlåtelsen viktig?

För att inget kan vara - för evigt - viktigare! Kyrkan (=Kristi kropp) har fått all makt - och den Helige Anden - av sin Herre; för att vara en medlare för att förlåta synder! Synd skiljer oss från det godaste, vackraste, skönaste och heligaste i Universum! Kyrkan återställer - genom Guds handlande genom henne – den intimaste Gudsrelationen!

I vårt samhälle förnekas synd, medan man misstror att någon kan bli fördömd. I antiken trodde man på synden, men misstrodde frälsning! Bland "psykologer" kan synd ses som vidskepelse och skuld som psykisk störning! Och finns ingen Gud är allt tillåtet (f ö om inte Gud fanns, skulle det inte finnas ateister heller)!


Människan är obotligt religiös och obotligt moralisk! Ibland alla religioner sticker det judisk-kristna arvet ut, då det kombinerar en djup moraliskt ideal, med djup tillbedjan!

Om Gud finns, så finns det bara i Kyrkan ETT ställe att tvätta sig ren (motbevisa mig gärna)! Om Gud älskar oss passionerat och om vi bryter kontraktet - och förnekar Kärleken, Lagen och Heligheten själv – då är vi i knipa; ty Gud ger oss det eviga övernaturliga livet! Att frälsa sig själv är omöjligt! Att återställa det brustna är den största anledningen till att Kyrkan finns! Jag blev - som Chesterthon - katolik för att få mina synder förlåtna! "Herre till vem skulle vi annars gå" (Joh 6:68f)?


Vem kan förlåta synder? (lk 201)

Endast Jesus (Mark 2:7), men redan i GT använder Gud medlare; ”...bekänna den synd han har begått och bära fram...syndoffer. Så skall prästen bringa försoning åt honom för den av dessa synder som han har begått...” (3 Mos 5:5ff och jmf med t.ex. 4 Mos 5:6f)!

I Matt 16:16ff och 18:18 lärs det än klarare;”Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen.”. Se också Joh 20:22f;

”Sedan andades han på dem och sade: Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.”.

Augustinus citeras i KKK 983;

"Om det inte fanns någon syndaförlåtelse i kyrkan, så skulle det inte finnas något hopp, ingen förhoppning om ett evigt liv och en evig befrielse. Låt oss tacka Gud som har givit sin kyrka en sådan gåva."

Vad betyder Jesu försoningsoffer för syndaförlåtelsen?

Utan den, kan inte förlåtelse ske, ty förlåtelse är inte detsamma som att glömma något eller bortse ifrån det! Verkliga skulder är verkliga och behöver betalas! GT hade rituella liturgiska djuroffer för att sona verklig skuld (tänk dig stanken och blodet från 100 000 djur som slaktas runt påsk i Jerusalem), vilket får sin fullkomning i Korset! Syndens lön är döden och med Guds egen död har döden utplånats! Hallel-u-jah!


Hur ges syndaförlåtelsen i Kyrkan? (lk 200)
Det börjar i dopet (som utplånar vår största sjukdom; vår ärvda bortvändhet i vår inkrökta arvs-synd) och fortsätter i bikten (som utplånar våra begågna dödssynder - se KKK 1854ff - som gett oss skuld, då vi gett efter för laster och ingivelser och egna begär) och fullkomnas faktisk i alla sakramenten! Vi är fria att säga ja eller nej till Gud och hans verk med oss (i bl.a. sakramentens skeende)!Ett fullhärdat nej, blir ett evigt nej och ett litet ja, kan med Guds nåd göra oss helt substantiellt delaktiga av gudomlig natur (2 Petr 1:4), ty den som söker finner (det har Han lovat)!

Bikten är hiskeligt, hemsk men hissnande, hög och humant HERRlig! Gud har givit Kyrkan nycklamakten (Gud bekräftar där uppe, vad prästerna - in persona Christi- gör där nere, se KKK 983) i försoningens ämbete (2 Kor 5:18), så att portarna alltid är öppna för syndare! Sen får vi gå och inte synda mer; gå och inte synda mer, resa oss upp och inte synda mer, falla och resa oss och falla och resa oss... till evighetens rand! "O hur saligt (och osaligt, min anm.) att få vandra hemåt vid vår Faders hand. Snart vi slutat ökenfärden och går in i Kannans land." (Cecilia/SvPs 300:1)


Hur skiljer sig protestantiska samfund, från Kyrkans syn på syndaförlåtelse?

Enligt Luther frälser Gud oss, utan att förvandla oss! Sanningen är att heliggörande och rättfärdiggörelsen hänger djupare ihop med Guds plan! Allt är nåd, men vi måste öppna oss för den och bli heliggjorda! Det är den stora gärningen som krävs; att öppna sig för Guds ocean av nåd som förvandlar allt och gör oss - som sagt - "delaktiga av gudomlig natur" (2 Petr 1:4)! Bara goda gärning ger inte himlen, men kärlekens frukter i en troendes liv gör att Gud kan låta personer växa i andligt avseende och bära himmelsk frukt! Vi kommer bli dömda utifrån de kärlekens gärningar vi gjort (se t.ex. Matt 25:40 och Jak 2) som görs i tron på att Jesu blod är allt som utgör grunden för frälsningen; men det är inte en intellektuell tro, utan en tro i hopp och genom Kärleken!


Luther sa endast tro; Kyrkan säger arbeta med fruktan och bävan på er frälsning (Fil 2:12f), för just då helgar Gud och ger oss delaktighet av gudomlig natur!


Luther separerar heliggörande och rättfärdiggörelse! Kyrkan menar att heliggörande och rättfärdiggörelse båda sker, så att människan förvandlas inifrån!


Luther förnekade den fria viljan! Kyrkan menar att vår viljan kan samarbeta med nåden!


Luther förnekar att vi har något att komma med inför Gud (vilket förnekar både helgelse och Guds verk i människan) , medan Kyrkan ser alla Guds gåvor som människan kan ta emot som just nåd och gåva! Gud ger sig själv, så att nåden förvandlar allt!


Finns det oförlåtliga synder?

Ja om du funderar om just du gjort en sådan, kan du vara säker på att just du inte gjort den! Endast otro på Gud och Hans gåvor - som förlåtelsen - ger oförlåtlighet!


Enligt KKK 982;
"Det finns inte något fel – hur allvarligt det än må vara – som den heliga kyrkan inte kan förlåta. ”Det finns inte någon människa, hur ond och skyldig hon än må vara, som inte förtröstansfullt kan hoppas på förlåtelse, förutsatt att hennes ånger är uppriktig.” Kristus dog för alla människor och han vill att förlåtelsens portar i hans kyrka alltid skall vara öppna för var och en som kommer tillbaka från synden".
Vad händer med dem som inte vill ödmjuka sig i bot och bikt?

När livet är slut ges ingen andra chans (Hebr 9:27)! Helvetets bildspråk ska förmodligen inte tas bokstavligt, men allvarligt! Det finns en som kan förstöra kropp och själ i evighet (se t.ex. Matt 10:28)! Gud kan inte tvinga sig på oss! Ja det finns enligt Pascal bara 2 sorters människor; helgon som vet att de är syndare och syndare som tror de är helgon! Gud verkar i allt med alla, men Han verkar försynt och de som inte vill ha med Honom att göra låter Han var ifred! Det är hemskt att människan är fri; fri att välja sig själv och syndens herravälde eller Gud själv och Hans gudomliggörande nåd! Hoppet är det sista som överger Gud och katoliken!


Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!

Antikatolicism och smakfullhet!

Page 21

Jag vill inte förpesta mitt inlägg om Kyrkan med denna bild, så J.T. Chick får en egen post, se "The Death Cookie" längre ner!

Smakfullt?!? Trovärdigt? Konstnärligt?

Sånt här har jag "matats med"!

söndag 18 september 2011

Kyrkan

Nedan sammanfattas katekeserna (lk 147-195 eller KKK 748-962). Ämnet: OCH PÅ EN, HELIG, KATOLSK OCH APOSTOLISK KYRKA" från TB!


Vad betyder Kyrka och vad för symboler finns för henne (lk 147f)?
Hon är det folk som Gud "kallat samman" (="ekklesia") och förenar över hela världen - genom dem som tror och i dopet är Guds söner och döttrar - lemmarna i Kristi kropp och dHA:s tempel! Hon symboliseras genom Kristi kropp med bilder från herdens (fårahus, hjord, får), jordbrukarens (åker, olivträd, vingård) vistelseortens (boning, klippa, tempel) eller familjelivet (brud, moder, familj)! Skriften är jord(hjord)nära!

Kyrkan (=kyriake på gr) är precis som arken som vi måste borda för att räddas! Det kyrkoskeppet kan inte sjunka, det är en gudomlig helgonverkstad! Faktum är att; "”Världen skapades för kyrkans skull”...Gud skapade världen för att den skulle få del av hans gudomliga liv. Denna delaktighet blir verklighet genom att människorna ”kallas samman”i Kristus. Och denna ”församling” är kyrkan. Kyrkan är målet för allt." (KKK 760)!

Vad är Kyrkan och dess auktoritet?
Grundad av Jesu ord och handlingar, ffa i Jesu död och uppståndelse! Uppfylld av dHA (genom bl.a. Guds Ord, sakramenten, dygderna, nådegåvor och ämbete) och når sin fulländning vid tidens slut (se KKK 778)! Hon är sänd att förkunna och upprätta Guds rike i hela världen och göra alla till ett enda folk! Hon är jordens salt och världens ljus (därför också hatad, men ofta älskad)! Kyrkan är förenad med sin Herre på det mest intima sättet - i eukaristin - och bildar en enda kropp - vars enhet förverkligas i mångfalden av lemmarna under ett huvud (himelskt o jordisk)! Katolska Kyrkan grundades av Jesus, byggdes på apostlarnas grund och de tidigaste författarna (KyrkoFäderna) vittnar om henne (protestanter bröt sig ifrån denna enhet, genom sina respektive protester)! I Kyrkan har Gud uppenbarat fullheten av tron (som finns i fröform i Tradition och senare Skrift)! Utan den sanna Kyrkan kan vi omöjligt få en sann Gudsbild, då vi är dömda till att omtolka och snedtolka Skriften, Traditionen och hela Guds uppenbarelse! Som Augustinuscitatet säger i KKK 119; “Jag skulle inte tro på evangelierna, om inte katolska kyrkans auktoritetfick mig att göra det…”! Kyrkan är den ofelbara uttolkaren utan den oförvanskade Uppenbarelsen (i Tradition och Skrift)! Kyrkan är sanningens grund och pelare (1 Tim 3:15) och hon skrev, kanonifierade och avskrev Skriften! "Sola Scriptura" är självmotsägande se vidare bl.a. här! Alla - hela Guds folk - har funktion, ansvar och tjänst i denna prästerliga, profetiska och konungsliga Kristi kropp (KKK 783)!

Vad betyder att vara; "en, helig, katolsk och apostolisk"?
Guds kärlek vill förENa till ett, då Gud är en enda enhet! Enhet uttrycktes katolskt i bl.a. samma lära/tro (o hopp o kärlek), liturgi, liv och ledarskap. Kyrkans trogna delar samma sakrament, mässan samt ett liturgiskt fokus och det är/var inte likformighet eller en minsta gemensam nämnare som är grunden till enheten, utan en kroppslig organisk enhet
(med ett huvud). En kropp har fysikalitet och struktur, vilket inkluderar de tre urkyrkliga ämbetena; biskop, präst och diakon! Ämbetena blir de som den enade Kyrkan mycket tidigt växer fram inunder och hon växte snabbt. Kristus lovade att vara med sin Kyrka och hon höll fast vid Jesu budskap! Endast i detta ENda kan alla frälsningsmedlen erhållas i fullhet och i enhet mellan alla folk! Kyrkans själ och väsen är en enda (KKK 813)!

Kyrkan har alltid behållit sin helighet, för hon hör Kristus till och Anden ger henne liv med kärleken (lk 164)
. Kyrkan är helig genom sin grundare, för Jesus har givit Kyrkan sin gudomliga kallelse och principerna för hennes lära och liv. Kristus är också hennes mål och mässans mittpunkt, men Han har även givit en moralisk helighet till Kyrkans lemmar; speciellt helgonen! Kyrkan är inte utan syndare, men är i sitt väsen utan synd. Ingen religion har fostrat så många heliga människor, eller haft så heliga ledare som Kyrkan, som omvandlat bestialiska samhällen till helighetstörstande kulturer. Detta helighetsideal är högst smittsamt, och därför har ingen religion gett människan så mycket; material för hennes Gudslängtan, bröd för hennes hunger eller stillhet för människor som sökt. Vår eviga osläckbara Gudslängtan har sin fullkomning i världens äldsta organisations inre. Ingen tro har förmått så många människor att ta emot martyrskapet med sådan värdighet, eller fått människor att axla lidandet med sådant lugn och inget har haft så många underverk bundet till sig.

Kyrkan behöll sin katolicitet (gr.”
katholikos”= universellitet, fullhet, helhet eller det hela), trots att språk, kultur, spiritualitet och seder skiljde folken åt. Kyrkan bär och förvaltar fullheten (tron i sin helhet)! Katoliciteten består också i att hon innehåller alla sorters människor i alla kulturer och tider. Katoliciteten finns också i hennes biskopliga styrelseskick, där auktoriteten var samlad. Katolsk är hon till sist också för att olika lokalkyrkor underordnade sig konciliebeslut. Märk väl att ingen i den tidiga Kyrkan hade en definierad helig Skrift att luta sig tillbaka mot, även om stora delar av NT lästes i gudstjänsterna. Kyrkan behöll alltså alltid sin enhet och apostolicitet, vilket inkluderar apostlarnas grund (Ef 2:20); biskopsämbetet (förmedlat genom apostolisk succession, se Apg 1), apostoliskt liv och lära. Hennes kroppslighet var utbredd i hela världen genom ämbetena, liturgin, läran, sakramenten och bekännelsen. Hon är den som sluppit från de starka bindningarna till en nation eller en kultur. Hon är den enda katolska - i betydelsen universella - Kyrkan. Kyrkan är spridd i varje del av världen och ändå med samma apostoliska grundtro, dock inte likriktad eller med endast en enda fromhetstyp. Kyrkans tro är densamma idag, igår och i framtiden i alla tider och kulturer!

Vad betyder att "utanför Kyrkan finns ingen frälsning"?
All frälsning sker genom Jesus! Kyrkan är Kristi kropp! Så frälsningenär bunden til Kyrkan!

I kyrkor och samfund som skiljt sig från den fulla gemenskapen med Kyrkan, finns många element av helgelse o sanning! De är inlemmade med Kristus genom dopet! (lk 163) Dock är splittringen en skandal, se redan vad Paulus tycker om 1 Kor 1-3!

Våra bröder är inte fullt inlemmade - men kommer dock inte automatiskt till helvetet, se här - dock med viss gemenskap med Kyrkan! De okristna behöver inte nödvändigtvis hamna vilse, då de som uppriktigt söker Gud och under inflytande av nåden bemödar sig att uppfylla Guds vilja kan Gud rädda! Dock motsätter inte detta missionsbefallningen och Kyrkans uppdrag att döpa och förkunna eu-angelion och fira eu-charistin! Kyrkan förkunnar och lever Sanningen (utan att reducera eller trivialisera)! Allt gott och sant och rätt och skönt i andra livsåskådningar är en förberedelse för evangeliet!

Med judarna är Kyrkan särskilt förbunden, då denna tro redan är ett svar på den Uppenbarelse som getts (KKK 839ff), se även här! En jude som blir katolik, ser sig som fullvärdigare judar! Judendomen fullkomnas i Kyrkans mitt!

All religionsdialog och ekumenik hittills har skett genom att förenas i det gemensamma se speciellt KKK 821); Skriften, KyrkoFäderna och ytterst i treenig Gud själv! Om vi böjer våra knä för Gud, kommer Gud slå våra kloka huvuden ihop till en, helig, katolsk och apostolisk Kyrkokropp! Ibland kan gemensamma hand-tag (t.ex. samarbete, diakoni, jesusmarcher, pilgrimsvandringar) och hjärtslag (bön, förnyelse, omvändelse) leda huvudena vidare! Anden kommer göra oss till ett, så varför inte börja nu!

Vad betyder "de heligas samfund" ?
Att vara en del av de heligas gemenskap betyder att att kyrkans lemmar är delaktiga i det heliga; tron, sakramenten - speciellt eukaristin och de andliga nådegåvorna! I dess rot finns Kärleken (lk 194)!

Det betyder också gemenskap mellan personer; på jorden, i skärselden och i Guds fullständiga härlighet; där vi redan tillsammans är en ENda gudomlig familj (lk195)! Helgon omvandlade denna värld och kan omvandla den igen! Utan helgon självdör samhällen! Vi kan be om förbön hos dem; "Helgonens förbön. ”Just därför att de som är i himlen är närmare förenade med Kristus stärker de hela kyrkan i hennes strävan mot helighet.... De upphör inte att be för oss till Fadern i honom, genom honom och med honom." (KKK 956) Kristi kropp har obegränsade odödliga band!

Hur styrs Kyrkan?
Kyrkan är inte uppfunnen av människor! Hennes auktoritet vilar inte på maktkamp (eller demokrati), hon grundades uppifrån (inte av "våra" tolkningar)! Vi vet Guds vilja via magistratet (biskopar); ja "där biskopen är, där är Kyrkan"; som Fäderna sa! Ämbetsbärarna sändes av Jesus, som i sin tur gett ämbetet vidare till vigda män, som ofta med löften om - kyskhet, fattigdom och lydnad - vårdat och burit Guds folket! Detta tjänande ämbete är en gåva som erbjudes och skänkes Kyrkan!

Biskoparna är i gemenskap med påven medlemar i biskopskollegiet som gemensamt har del i omsorgen och ledningen om den universiella Kyrkan (lk 180) och är personligt ansvariga inför Kristus, som utrustat dem med sin egen myndighet! De kan i ekumeniska koncilier - tillsammans med påven - mer precist definiera tron/läran på ett definitivt sätt!

Påven är den ständiga och synliga principen och grundvalen för Kyrkans enhet (och så har det alltid varit, se t ex Matt 16:16ff och här, här och här)! Han är Kristi ställföreträdare och kyrkans överhuvud och herde! Hans ämbete är ofelbar när han förkunnar en lära avseende tro och moral (vilket skett minst 2 ggr i historien)! Troheten gör Kyrkan ofelbar, ty hon har aldrig fått auktoriteten att ändra Uppenbarelsen!

Om du intresseras för "hittepå", undvik Kyrkan! Att plocka russin ur kakan är inte vår grej! Allt eller inget! KyrkoModerns anrättningen/brödkakan kan tyckas tunn från utsidan (som lembasbröd, se bild), men är fullständigt näringsrik, välsmakande och mättar miljarder hungrande själar, ty "den som äter detta bröd, ska leva i evighet" (Joh 6:58)!
Antingen är det just det, eller "The Death Cookie"! Antingen J.T. Chick eller J(esus) T(rue) Church!

Vad beyder det att viga sitt liv till klosterlivet?
Några har en särskild kallelse att hängivet leva ut Kyrkans liv i kloster eller ordensliv! De vigs att i kyskhet, fattigdom och lydnad leva i bön och arbete ("ora et labora") för Kyrkans bästa! De vittnar på ett särskilt sätt om det himmelska hoppet!

lördag 17 september 2011

Tomas (en snäll from ung pingstvän, vad jag kan förstå) skrev på Haggaj:s hemsida! Han försvarar kristendomen ofta på ett ganska bra sätt, men förnekar en hel del av Kyrkans dogmatik (precis som de flesta sentida protestanter)!

Tänkte kort bemöta detta (då jag ungefär trott som Tomas)! Har flera länkar som oftast är tagna från 99 Invändningar!

Först Tomas lista med 5 problem hos Kyrkan:

"Posted September 16, 2011 at 2:35 PM
@ Anders: Ok visst kan du få en lista. I vart fall på sånt som spontant dyker upp i minnet:
- spädbarnsdopet
- handeln med avlatsbrev (numera avskaffad om jag inte är felunderrättad)
- synen på helgonen och Marias ställning (har vi varit inne på lite).
- Påvens ofelbarhet
- Tron att brödet och vinet i nattvarden fysiskt förvandlas till Jesu blod och kropp (det har väl nåt fint namn som jag glömt)"

AG: 1) Om barndop är fel, varför döper baptister 7-åringar! Och varför döptes spädbarn så långt vi kan spåra källorna?
2) Avlatsbrev användes begränsat (inte i Norden eller Spanien) under en kort tid, se här! Redan på 1500-talet förbjöds de av trientkoncilliet!
3) Vad är det som är så hemskt med helgon, se t.ex. här (även Invändning 51-55)? Att vi ber om deras förbön? Att vi vördar minnet av Tron:s hjältar, som liknar Kristus mer än vi? Är detta obibliskt och hedendom, har Kyrkan alltid varit sådan (om Maria se Invändning 56-69)!
4) Påven är inte ofelbar, men ämbetet är ofelbart, när det gäller viktiga strider gällande tro/moral! Ingen de första 1000 åren ifrågasatte detta ämbete, se t.ex. här o här o här (Invändning 11 + EXTRA är tydligt här)!!
5) Transsubstantiationsläran är djupt urkyrklig och biblisk, se t.ex. här! Gud handlar i och genom sakrament (mer eller mindre Invändning 28-45)!

Antingen kom Kyrkan från början (vilket syns ibland samtliga KyrkoFäderna), eller så är allt katolskt hittepå - tidigt, tidigt - från en Kyrka som sedan på sent 1500-tal och ffa 1900-tal renats från vidskepelse och blivit den rena, evangeliska SANNA Kyrkan! Mormonismen har lika orimliga skäl för sin existens! Mormoner har i a f en sund uppskattning för familj, vänskap och håller fortfarande fast (t sk fr PK-Kyrkan) vid överpietistisk moralism! Ja, kanske jag ska bli mormon (om jag ändå måste tvingas tro på sagornas kyrkohistoria)!

Allt gott