söndag 14 augusti 2011

Maria


Maria är svårplacerad! Hör hon ihop med Jesus, Anden, Kyrkan eller bönen? Svaret är väl allt! Ingen figur i Kyrkans historia pekar tydligare på Jesus (se handen på bilden t v) och ingen har blivit mer missförstådd inom vissa delar av protestantismen! Se gärna denna Maria-video först! Under 99 Invändningar är många Invändningar ( Invändning 56ff) om Maria! Här ges en ordentlig genomgång av Skriftens material och urKyrkans fäders material omkring mariologin!

Nedan sammanfattas apologetiskt katekeserna (lk 88, 94-100, 142, 196-99, 234, 240, 429, 546f och 562f eller KKK 273, 411, 487-511, 726, 963-75, 2030 och 2617-19). Ämnet: Jungfru Maria" från TB!


Varför är Maria viktig?
Det finns ett mycket gammalt ordspråk; ”
bakom varje framgångsrik man, står en framgångsrik kvinna.” (En roligare version slutar med; “…en lika förvånad kvinna.”)! Maria:s Son är A L L T, och eftersom Jesus var Gud måste Han ha valt en alldeles speciell mor, till att föda fram den som universum ej kan bära. Vad hade du själv gjort om du valt din moder?

Genom Maria ges Jesus till världen och till henne ger därför Gud nåd i fullhet (bokstavligen ”full av nåd”="kecharitomene" i Luk 1:28)! Maria blev - genom Guds nåd - krönt till att vara mänsklighetens urModer (den nya Eva)! Maria blev - genom Guds nåd - ett fullkomligt helgon! Helgon är det vackraste vår skapelse innehåller! Maria är mänsklighetens skönaste Kvinna (Jesus är Skönheten själv, och Han hämtar all mänsklighet från henne)! I Maria finns ingen rivalitet till Jesus (en absurt senprotestantisk tanke), precis som inte; a) månens sken stjäl solens sken eller b) din spegelbild överglänser dig! I Maria är Kyrkan förebildad, sammanfattad och i fullkomlig blom!

De marianska doktrinerna, hennes tro och ödmjukhet och hennes böner ger hopp om en framtid; där en ung judinna + Son kan ena en splittrad kristenhet och en trasig värld! Inte minst de alltfler Mariauppenbarelser som sker i vår tid gör henne intressant! Kristendomen har ett inre kontemplativt ödmjukt och feminint drag, då Maria gick inåt och visade ett rätt moderskap, oerhört stort mod och styrka i sin uppgift. Hon visar ständigt nya sidor hos sin Son. Kristus och Kyrkan är djupt beroende av kvinnor och av ”Kvinnan”. ”Konstiga” personer är de som enbart intresserar sig för "Konstnären allena" och vägrar betrakta Hans verk. Konstnärliga människor - vilket alla Guds avbilder innerst inne är - intresserar sig däremot alltid för både verk och Skapare. Allt Maria är, är hon genom Guds oändliga nåd. Han har mejslat fram något otroligt unikt. Allt hon vill är att visa på Honom. I Skriften och i Kyrkans liv är Kristus alltid Marias mittpunkt. Redan på 100-talet firas liturgin framför Mariabilder, t.ex. St Priscillas katakomber (år 110) eller St Irenaeus. Kristus visade Maria vördnad (Luk 2:51f) och vi är inte förmer än att vi bör efterlikna Honom (betänk 4:e budet)!


Vad finns i Skriften om Maria?

Maria är inte alls undanskymd i NT (som några ultra-protestanter hävdar) och där hon skymtar fram mindre tydligt, beror det på att hon fortfarande var vid liv när dessa böcker skrevs. I de senare skrifterna som den johannitiska (Joh, Upp) och den lukianska (Luk, Apg) - vilka tillsammans utgör halva NT - har Maria en absolut särställning. Hon är inte betydande kvantitativt, men kvalitativt. Låt inte en liten mängd uppenbara mariologiska citat i NT göra att Maria betraktas som obetydlig.

Utan Maria; ingen inkarnation, inget tempelframbärande, ingen flyktingöverlevnad i Egypten (om Josef får ursäkta), inget första under (Joh 2), förmodligen ingen Lukas (eftersom bl.a. Marias berättande låg till grund för Luk), inget pingstunder (Apg 1-2)! Maria är stor i Skriften, i Kristi liv, i hela den världsvida Kyrkans liv och därmed i våra liv. Maria och Kyrkan har alltid hört ihop under urkyrklig tid, idag och in i evigheten.


Vad har Kyrkan dogmatiskt formulerat om Maria?
Allt mariologiskt är i starkt kopplat till kristologin. Marias nåd, är Kristi nåd som ges till henne genom dHA, för Honom och för att Kristi verk ska kunna ske! Maria är helt ödmjukt beroende av Jesus! All mariansk dogmatik är beroende av kristologin (och ofta också; tvärt om)! Alla kristna måste underordna sig den urkyrkliga kristologin, som framväxt i Kyrkan fram tills 800-talet. Om man underordnar sig Kyrkans ursprungliga hållning där, varför då inte ta till sig fördjupade reflektioner om mariologin, även om någon del utvecklats lite senare (oftast helt parallelt). Bara för att något är störst och viktigast (läs Kristus) tar inte bort mindre viktigare, men dock viktiga saker (läs Guds Moder). Jämför med att proteiner är viktigast i maten, betyder inte att vitaminer är oviktiga.

Kyrkan kallar Maria dogmatiskt för; den nya Eva; Jungfru; GudsModer; Obefläckad och HimlaDrottning (se sammanfattning lk 95ff eller KKK 508ff)!


Redan på 100-talet kallas Maria, för "den nya Eva", se här! Och från första stund har Maria ansetts vara ”Aeiparthenos” (=alltid jungfru, före, under och efter Jesu födelse)! Jungfrufödelsen är ett mirakel och som är oerhört central, faktiskt fröet till hela kristendomen! Om du förnekar den, gör dig till en person med annan syn på inkarnation, sund bibelsyn och syn på Kyrkans magesterium! Om inte Kyrkan fick denna dogm rätt, kan du ignorera henne!

Efesuskonciliet 431 beskrev Maria som ”Theo-tokos” (=Guda-föderska)! Om man förnekar detta förnekas Hans gudomlighet och/eller inkarnationen! Marias syndfrihet har bekänts av Kyrkan överallt (även i öst), under alla tider och av alla (t o m Luther)! Om Maria var syndfri (överfylld av nåd), kunde inte döden rå på henne och hon finns då upptagen med själ och kropp vid Kristi sida i himmelen!

Vad kan Maria lära oss som ett moraliskt ideal?
Hon är fullkomlig, genom Kristi nåd och därigenom fullkomligt helig och frälst! Hennes öppenhet, ödmjukhet, hopp (hennes helighet kommer bli vår), gudomlig gästfrihet, glädjefula fattigdom, kärleksfulla fridfulla ro, trofasta tro och hennes enkelhet är bilder för det gudomliga! I vår tid där sex gudomliggörs och mödraskap degenererats; är Maria en helig motbild! Hon frambär helhjärtat hela sitt jag till Gud (lk546)!

Varför Mariaspiritualitet?
Kärleken gudomliggör! Helgon är mest kärleksfulla (och heligt vreda över synden)! Maria är helt heliggjord för Guds skull! Han är värdig att betrakta genom Hans mammas ögon! Mariaspiritualitet är just att se på Jesus, genom en skapad varelses moderliga kärleksfulla ögon! Hon skall alla släkten prisa salig (Luk 1:48)! När gjorde du det senast? Hon bär fram alla problem till Sonen (jmf Joh 2 och betänk vem som lärde Jesusbarnet bedja) och Han utför hennes vilja (4:e budet)! Maria visar oss vägen, som är hennes Son;
"...Denna kult... är visserligen ensam i sitt slag men är väsensskild från den tillbedjan som ensam tillkommer det inkarnerade Ordet jämte Fadern och den helige Ande. Den främjar också denna i hög grad”. Den kommer till uttryck i de liturgiska högtider som ägnas Guds moder och den marianska bönen, som exempelvis den heliga rosenkransen, som är en ”sammanfattning av hela evangeliet” (KKK 971)!

Vad är Mariauppenbarelserna till för?
Att peka på Kristus! Men alla är kansk inte autentiska! Endast ett fåtal (Lourds 1854 och Fatima 1917) har av Kyrkan ansetts ”trovärdiga”, men det är inget tvång att behöva tro på dessa ”privata uppenbarelser”! Men där Maria:s budskap uppenbaras, har Jesusfromheten exploderat! Maria visar att vi ånyo behöver dedikera våra hjärtan till Honom! Ett tidlöst och marianskt budskap för alla, överallt!

Vad innebär det att Maria är Kyrkans ursymbol?
I Marias Son, utsträcks hennes andliga moderskap till alla människor, se lk 100/KKK 507; "Maria är på en gång jungfru och moder eftersom hon är kyrkans urbild och allra fullkomligast förverkligar vad kyrkan är."! Hon bär Kristus och lever nära Honom (hon finns med i hela det liturgiska livet, från jul till pingst) och lever ffa för Honom i allt! Genom dHA görs Maria till moder för Kristus (huvudet) och då även för Hans kropp = Kyrkan (jmf m Joh 19:26)! Maria är/var vad Kyrkan formas till senare i himmelen! Hon är förebild i tro, bön och kärlek! Hon är heligheten personifierad p g a sin Son! Se t.ex. sist KKK 2618;
"Evangeliet beskriver för oss hur Maria i tro ber och frambär förböner: i Kana ber Jesu moder sin Son om det som behövs vid bröllopsmåltiden, som är ett tecken på en annan måltid, nämligen Lammets bröllopsmåltid. Vid denna måltid ger Kristus på kyrkans, sin bruds, bön sin kropp och sitt blod. Då ”stunden” för det Nya förbundet är inne, vid korsets fot, blir Maria bönhörd. Hon är kvinnan, den nya Eva, ”alla levandes sanna moder”."
Allra, allra sist ett boktips; Himlarnas Drottning; Guds moder i Guds ord av Scott Hahn (152 kr inkl porto)! Man kan inte vara Maria-protestantisk (vad nu det är) efter denna bok!

tisdag 9 augusti 2011

Anden

Nedan sammanfattas katekeserna (lk 136-146 eller KKK 683-747). Ämnet: JAG TROR PÅ DEN HELIGE ANDE" från TB!

Vem är tredje personen i den TreENIGa Gudomen ?
Han utgår av Fadern (och Sonen, vilket senare tillagts av västKyrkan) och tillbeds och förhärligas som de andra oskiljbara tre personerna! Han finns i våra hjärtan, så att vi kan ta emot Zoe (=övernaturligt gudomligt liv, skiljt från Bios=biologiskt natur-likt liv)! Han är osynlig, men känns igen när Han uppenbarar "Ordet" och verkar i Kyrkan!

Hur benämns och symboliseras Anden (lk 138f, KKK 691-701)?
Kärt barn har många namn! Den helige Ande är egennamnet, men Anden (=Ruach [hebr]=luft, vind, andedräkt); Parakleten (=Tröstaren, talesmannen); Kristi Ande; Herrens Ande; härlighetens Ande; löftets Ande och Sanningens Ande är också Skriftens benämningar! Vatten, smörjelse, vind, eld, eldstungor, molnsky (t.ex. Matt 17:5), handpåläggning, finger (KKK 700) och duvan är speciellt dHA:s symboler!

Vad gör Anden i Skriften (lk 140-44)?

Inspirerar dess författare (även i GT att peka fram mot Kristus), fyller profeterna (speciellt Johannes Döparen, som förkunnar Jesu ankomst); uppfyller Maria fullkomligt, viger Jesus till Messias i Hans smörjelsen och utgjuts i fullhet vid pingsten/konfirmationen; så att Kyrkan kunde vända upp och ned på världen (egentligen helga och förändra världen/värden i grunden)!

Vem är Han?
En Sann Gud som gjort stora avtryck i Skriften (GT och NT) och i många döpta människors liv! Han verkar än idag i Kyrkan (annars hade Kyrkan inte överlevt sig själv)! Han är Enandets, Förändringens, Kärlekens och Sanningens (EFK:s ) Ande! Han ger oss all nåd och är oss så nära att vi inte kan se honom (jämför vinden)! Han ger ljus till att förstå Skriften, för i kärlekens ljus blir även det mörka klart (därför är helgon bättre på att förstå Skriften, än teologer, se Joh 7:17)! Han ges till dem som frågar efter Honom (Luk 11:9ff), så fråga effter mer i ditt liv... Han ger gudomligt liv i varje sakrament! DHA är magiskt mystisk och ibland magstarkt mastodontisk; men messianskt mässcentrerad!

Vad betyder Andens utgjutande?
Att skräckfyllda velliga "nickedockor" blir klippfasta Apostlar och förändrar en hel värld! UrKyrkan fick efter pingsten en glödande glöd som gjorde dem oemotståndliga och gav dem gudomlig kraft att vara trogna in i döden! Utan Anden är Kyrkan stendöd! Utan Anden kan inte Magestratet (=bl.a. påveämbetet, biskopar och prästerna), liturgin eller livet (moralläran och syndaförlåtelsen) fungera i Kyrkan! Med Anden blir det lärda, utlevt och orden kommer ner i jorden (hjorden) och börjar växa! Ordet kan - faktiskt mha dHA - ta kött och ta sin boning ibland oss (se KKK 737)! Anden skapar nytt och levandegör allt! Hela världen har satts i brand av dHA och elden brinner än, men med lågor som inte förtär, utan renar!

Är Kyrkan karismatisk?
Självklart, ty det var på henne som Anden föll på pingstdagen! I Kyrkans tro blir andeuppfyllelsen ett livsprojekt och Anden utges specifikt i vissa stunder; t.ex. i dopet och i fullhet i konfirmationen. Vågar vi därefter stå upp för och ta emot alla Hans mångfaldiga nådegåvor?

Karismatik kan blomma och samtidigt underordnas det kyrkligt ordnade livet, vilket den verkligen gör i den världsvida gigantiska Kyrkan. DHA verkar karismatiskt inom kyrklig hierarki. Ordning och ämbete håller ihop den stora karismatiken inom Kyrkan och därför har karismatiken en stor framtid här. En ”riktig pingstvän”, ser att den helige Ande verkade i Apg 2 i enhetens och universalitetens Kyrka, med St Petrus som dess enande mitt1 och med Maria som Kyrkans urmoder. Anden strävar för enheten, pekar på Kristus samt uppfyller ständigt Kyrkan; för att skapa ordning och försoning.2

Hur verkar Anden (lk 145f)?
Bygger, besjälar, sänder helgar, arbetsfördelar i Kyrkan och återger Kyrkans lemmar deras förlorade Gudslikhet och ger oss del av den heliga Treenighetens eget liv i sakramenten och lär oss be (liturgiskt och i ensamhet)! Anden kommer över Kyrkan och den blåser (inte enbart hur den vill, utan) ”korsdrag” nära Petri och Maria i Kyrkans mitt (se bild ovan)! Ingen kan säga att "Jesus är Herre", utan dHA:s uppfyllelse (1 Kor 12:3)! Anden är extremt kristologisk och verkar "i smyg" inne i oss, från skapelsen, till försoningen och i heliggörandet! Om vi älskar Gud gör vi som Gud vill (Joh 14:15) och Anden viskar till oss i allt (även i den stilla susningen), se vidare KKK 683 och 687f;
"...Anden själv hör vi inte. Vi känner honom enbart i den rörelse där han uppenbarar Ordet för oss och förbereder oss att ta emot honom i tro. Sanningens Ande som ”avslöjar” Kristus för oss talar inte av sig. En sådan verkligt gudomlig diskretion förklarar varför ”världen inte kan ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den” medan de som tror på Kristus känner Anden därför att Anden är i dem (Joh 14:17)."
Och 739;
"den helige Ande är Kristi smörjelse, så är det Kristus, kroppens Huvud, som låter Anden tränga in i sina lemmar för att nära dem, hela dem, ordna dem i deras olika funktioner, ge dem liv, sända ut dem för att avlägga vittnesbörd, förena dem med sin hängivelse åt Fadern och sin förbön för hela världen. Det är genom kyrkans sakrament som Kristus till lemmarna i sin kropp förmedlar sin helige Ande, Heliggöraren (andra delen av katekesen behandlar detta)."

1 Texten inleds med att apostlarna och Maria var församlade (Apg 1:13f) och det väljs en efterträdare till Judas. Runt detta urkoncilium (Apg 2) beskrivs först hur Kyrkan blir uppfylld av Anden, sedan beskrivs hur de första katekumenatet blir till. I styckets mittparti ger alltså St Petrus (påven) instruktioner i 2:14ff (även 1:15-22) och sedan följer tron i v37 och katekumernas omvändelse, dop och den helige Anden som gåva i v38. Därefter följer Eukaristi. Pingstundret ser väldigt kyrkligt ut…

2 För vidare studium om Anden; Din Ande Herre uppfyller jorden (bok från läroämbetet); WARE, Den helige Ande i den kristnes personliga liv och HALLDORF, Drick djupt av Anden. Detta är riktigt, riktigt bra litteratur. Sådana böcker gör att teologers hårstrån kommer att resa sig (Gunde Svan hade ett uttryck om ståpäls - alla hårstrå står rakt upp - vilket jag tror passar in på denna litteratur).

fredag 5 augusti 2011

Jesus


Trosbekännelsen behandlar Jesus i större delen av sin text, Kan vi då säga något (så här) kort om Jesus?
Nej egentligen inte, men lilla katekesen söker i 50 punkter på 10 sidor teckna en bild (se stora katekesen 422-750)! Att sammanfatta dessa sidor - i 7 punkter - känns omöjligt, så läs själv (ty utan Jesus kan vi egentligen inte veta något om kristendom, vårt liv, döden eller om Gud) evangelierna och katekesen!

Nedan sammanfattas katekeserna (lk 79-94 och 101-135 eller KKK
422-750). Ämnet: JAG TROR PÅ JESUS KRISTUS GUDS ENFÖDDE SON" från TB!Vem är Andra personen i den TreENIGa Gudomen?
Jesus (=Gud frälser) säger sig vara Vägen, Sanningen och Livet självt (Joh 14:6); som är världens ljus (9:5); som fanns innan Abraham (8:58); som fanns i begynnelsen och som allt blev till genom (1:1-3)! Genom Honom kan vi se Gud (Fadern), ty Messias (Maschiah [hebr]=Christos [gr]=Jesus) förklarar Honom för oss (1:14f och 10:30), ty Han har stigit ner från himlen (Joh 3:13)! Jesus är det som särskiljer kristendomen från allt! Han är Kyrios (="JHWH" i hela LXX=Septuaginta, som var den grekiska översättningen som apostlarna använde) och född (icke skapad) av Fadern före all tid!

Kan Guds Son bli människa?
Kan en regisör träda in i skådespelet? Kan en författare låta huvudpersonen avspegla sig själv? Kan en dröm bli sann? Kan den som universum ej kan rymma, ta sin boning i en ung judinnas sköte? Kan denna historia som förändrat så många liv, vara rent önsketänkande? Denna kärlekshistoria saknar sans - ja den är sanslös - men sannfylld! Det är uppenbarad överlogisk extatisk kärlek! En kärlek som går i döden för sina älskade! Vi kan inte förstå exakt hur, men dock att Gud blev ett litet fattigt värnlöst judiskt flyktings-människobarn!

Vad syftar Jesu gärning på jorden till (lk 86)?
Gud blev människa, för att männikor skulle försonas med Gud och för att få kunskap om Hans oändliga kärlek; för att vara förebild i helighet och låta oss bli delaktiga av gudomlig natur (2 Petr 1:4)! Hela GT (hela kosmos) syftade på denne man (se t.ex. Präst i Sek 4:14; 6:13 Luk 4:16ff, Profet i Jes 11:2 och 61:1 och Kung, se i Ps 2 och 110)!

Ett citat ur katekesen 469 (ur Bysantisk [och romersk] liturgi) förklarar Kristi gärning:
”Han förblev det han var och antog det han inte var”, Och...; ”O du ende Son och Guds Ord, du var odödlig och ville i din nåd bli människa genom Guds heliga Moder, den alltid rena Jungfrun Maria, du som utan förändring blev människa och blev korsfäst, o Kristus, vår Gud, som genom din död har krossat döden, du som är En i den heliga Treenigheten, förhärligad med Fadern och den helige Ande, fräls oss”.
Vem är Han och vem räddas genom Honom?
En Sann Gud och sann människa i två naturer (mänskliga och gudomliga) förenat i en person! Han hade en förnuftig mänsklig själ och plågades, led och dog som kroppslig människa! Han hade oxå en intim och omedelbar Gudsinsikt (lk 90)! Den mänskliga viljan är underordnad den gudomliga! På förklaringsberget uppenbaras Hans härlighet, se katekesen 555;
"För ett ögonblick visar Jesus sin gudomliga härlighet och bekräftar på detta sätt Petrus bekännelse. Han visar också att han för att ”gå in i sin härlighet måste gå över korset i Jerusalem. Mose och Elia hade sett Guds härlighet på berget; lagen och profeterna hade förkunnat Messias lidande. Jesu lidande är verkligen Faderns vilja: Sonen handlar som Guds Tjänare. Molnet antyder den helige Andes närvaro: ”Hela Treenigheten visade sig: Fadern i rösten, Sonen i människan, Anden i det lysande molnet”
"Ditt utseende förvandlades på berget, och efter sin fattningsförmåga skådade dina lärjungar din härlighet, Kristus vår Gud, för att de, när de såg dig korsfäst, skulle förstå att ditt lidande var frivilligt och för att de skulle förkunna för världen att du är Faderns strålglans."

Denne universums Herre kommer inte ge sig förrän allt är Honom underlagt! Ett bortsprunget får är ETT för mycket (Matt 18:12 och Joh 15:4). En förlorad själ, är EN för mycket! Han lovar att alla som söker Honom finner! Alla som söker Gud kommer räddas (även om det sker genom en osynlig mystiska Kyrkokroppen), men allt kommer ske genom Kristus! Det finns bara en väg till Gud, men många vägar till Kristus! För oss som frågar om det kommer bli många i himlen ger Jesus ett svar; "Kämpa för att komma in genom den trånga porten" (Luk 13:24)! De enda som inte blir räddade är de som tycker att just DE inte behöver någon frälsare! Gud låter deras vilja ske (och måste göra det för att fri vilja ska ö h t vara relevant)!

Vad betyder Jesu död?
ALLT! I Kristi påskmysterium möter vi hela den kristna trons centrum, ty detta är frälsningsgrunden! Kristus sonar och dör för ALLA (se Mark 10:45 och Hebr 9:15 och KKK 543, 605) och återlöser människorna på ett enastående, fullkomligt och slutgiltigt sätt och öppnar vägen till gemenskap till Gud (lk122)! Och vi är alla delaktiga i att Han var tvungen att dö (lk117, men se också Joh 19:20 där alla världsspråk sätts ovanför korset), vilket omvittnas redan i GT; t.ex. i Jes som den lidande tjänaren! Strax före sin död instiftas eukaristin, som ett levande och verksamt "minne" av Hans offer och gör apostlarna till NT:s offerpräster!

Under gravvistelsen steg Jesus dessutom ner i dödsriket (Hades=Sheol) och befriade de redan rättfärdigt avsomnade!

Har Jesus uppstått?
Ja, Han är sannerligen uppstånden! Döden är med Kristi död besegrar. Död var är din makt och seger? (1 Kor 15:55, skrivit mindre än 20 år efter händelsen)! Detta är världshistoriens märkligaste händelse! Det går att historiskt verifiera (och ifrågasätta om du så vil, men du kan inte ge en bra förklaring till den tomma graven, lärjungarnas möte och Kyrkans framväxt, utan Jesu verkliga uppståndelse)! Mer än 500 vittnen såg Jesus uppstånden (1 Kor 15:4ff och Apg 1:22) och apostlarna kan inte ha ljugit eller förlett massorna, se vidare här!

Kristi mänskliga natur ingår nu kroppsligen i Guds härlighet, med sårmärken (lk 128f) och Gud visade sig för sina lärjungar för att de skulle bli vittnen inför folken och världen! Uppståndelsen bekräftar Kristi gudom (lk 131, då Fr uppväckte, dHA gav liv och JK uppstod))!

Kommer Han igen?
Ja, Gud håller alltid alla sina löften! Under tiden får vi bära vårt kors (vi kommer möta motgång, det har Han oxå lovat) och som med-lemmar får vi med-lida i Kristi mystiska kropp (Kol 1:24)! Kristus ber ständigt för oss och sänder oss (Kyrkan och de kristna) sin Ande! Kristus är Herre över allt också för sin ena, heliga, katolska och apostoliska Kyrka! En dag blir Gud allt i alla överallt och vi ber att Han ska komma snart! Bara 3 personer har hävdat att de "besegrat världen" (Joh 16:33); Buddha genom uppvaknandet från den illusioriska drömen; Alexander den store genom svärdet och Jesus Kristus genom att ge sitt liv! Han kommer för att inta sin tron! Ingen vet dock när det kommer ske! Låt Anden blåsa korsdrag och göra oss beredda! Marana ta (Upp 22:20)!

torsdag 4 augusti 2011

Evangeliet till Rom

Anders har varit på bibelcamping och ägnat en vecka åt Markusevangeliet (tack Hasse Andersson)! Här är en sammanfattning av veckan med katolska glasögon...

Markus kallas för Petrus son (1 Petr 5:13) och traditionellt anses Evangeliet enligt Markus vara Petri skildring (p g a av stil; t.ex. Herrens lidande tjänare - jmf Apg 3:13.26; 4:27.30 - och Petrus nämns ofta, med frekventa fiskarskildringar). Skildringen är enormt kort, koncis, realistisk och filmiskt (bl.a. med många små detaljer)! Allt är dock avskalat och "avjudafierat" (ingen släkttavla, få GT-citat och referenser till Lagen, jmf Matt) med en praktisk, pragmatisk romersk touch (Rom gillade människor som fick saker att hända)! Markus visar på att Kärleken besegrar allt! Mark är i punktform (med Apg 10:34-43 som mall) för stressade romare (eller Svenskar)!

FRAMGÅNG OCH UPPGÅNG OCH NERGÅNG
De första kapitlen är en framgångssaga. Allt går väl! Jesus kallar lärjungar, driver ut demoner, botar, visar sitt HERRskap o s v! Men i 8:27-33 vänder det! Det blir uppenbart vem Jesus ÄR (jmf Matt 16:16ff som är mer utförlig)!

Dramat går härefter upp mot Jerusalem (och neråt)! Jesus förutsäger sitt lidande (8:31;9:31 och 10:32ff)! Lärjungarna får se Gud i förklaringens ljus (9:33f; och samma individer får uppleva lidandet i Getsemane), men käbblar om vem som är störst och vilka som är med i Guds rike (9:38-41)! Frågan om lärjungaskapets kostnad blir här centralt (8:34-38;9:35-50; 10:23-31 och 35-45)! Lidandet, medlidande och utgjutande är vår lott! Men i allt segrar Kärleken!

UTGÅNG
Kapitel 11-15 är centrerade kring Passionsveckan. Striden hårdnar. På Söndagen är det klang och jubel (Mark 11:1-11; jmf Sak 9:9), men det blåser upp till konfrontation (se 11:12ff.27ff; 12:1ff); men i 12:34; "vågade ingen fråga honom mera"! Gripande, justitiemordet och korsfästelsen beskrivs kortfattat, men med ständiga allusioner till GT (jmf på korset med Ps 22)! Ursprungsberättelsen slutar drastisk med darrande och rädda kvinnor vid en tom grav (16:9 är senare "kyrkligt" tillägg, därmed inte oviktigt)!

KATOLSKA BIBELORD
Alla böcker har material som är unikt för en katolsk bibelförståelse (de passar först in i bilden, när man ser Kyrkans fullhet)! Här följer ytterligare en subjektiv lista;

Mark 5:39c inte död utan sover
Mark 6:13 smorde sjuka
Mark 6:41; 8:6; 14:22 eukaristisk bön
Mark 6:56 relik
Mark 7:33; 8:22f sakramentsmateria
Mark 9:4 samtal med Mose och Elias
Mark 9:42ff förledelse av de små är allvarligt
Mark 10:1ff skilsmässans omöjlighet
Mark 10:28ff lämna allt (inkl familj) --> ger cellibatära apostlar.
Mark 12:26f Gud för de levande!
Mark 15:40.47 3 olika Marior, som mödrar till Jesu kusiner!