onsdag 13 juli 2011

Kyrkans urhistoria

Apg är KK:ns första urhistoria (det finns många fler - oinspirerade men - läsvärda, se t.ex. Eusebios) om hur tolv män (fokus är dock här på Petrus och Paulus) vållade oro i hela världen (17:6)! Kristi kropp - Kyrkan - byggs upp från Jerusalem till Rom m h a den Helige Ande. Jesus sänder efter sin himmelsfärd Anden i början av kap 2 (på pingst) över urförsamlingen (i urkyrkolokalen med de 12 apostlarna och Jesu moder i centrum och även några kusiner till Jesus) och Anden verkar vidare i Judeen och Samarien och sedan till jordens yttersta gräns (dispositionen i Apg 1:8)! Växtkraften är enorm, därför att Jesus är med sin egen organism - Kyrkan - och ffa 1:e påven Petrus får axla Jesu mantel! "Skiträdda nagelbitande inlåsta" män, förändrar världen m h a en inneboende kraft (= en person=dHA) som virvlade runt hela medelhavet.

PETRUS
Petrus har odiskutabellt en unik klipproll i Apg (så ock Paulus). Petrus håller första predikan (2:22-36); botar sjuka i Jesu namn (3:1-10 och t o m 5:14f m h a skuggan); konfirmerar (8:14-17); konfronterar trollkarlar (8:18-24); uppväcker döda (9:36-41); befrias från fängelser (5:23 och 12:6-11). I alla dessa ställen får Paulus uppleva motsvarande skeende fast ett steg senare.

Men Petrus tar också - helt unikt - i Apg 1:15-26 initiativet till den apostoliska succesionen (att en ny apostel vigs vid Judas frånfälle; han uttolkar pingstens händelser i (2:14, 21); han fastställer katekemunatet (2:38-46); han är ledaren och talesmannen även på urkonciliet (4:1-13; 15:7-11); han uttalar den förste uteslutningen (”anateman” i 5:2-11); han tar som den förste mot hedningar i kap 10 och försvarar sitt handlande i 11:2ff och hela kyrkan (starkt betonat) samlas i ”intensiv bön” för Petrus när han fängslas (v1-17). Petrus blir överallt den förste som Gud handlar med på ett övernaturligt sätt i Kyrkans tidsålder, inte minst då en ängel befriar honom från fängelserna. Petrus är extra-speciell! Som infödd jude är det märkligt att han baschar sanhedrin-rådet och de blir svarslösa (4:14) ursinniga (5:33) och Gamaliel inser okrossbarheten av Guds verk (5:39)! Petrus lyfter specifikt bort det judiska oket; rituallagarna och omskärelsen (10:9-17; kap 15: sp v28f).

PAULUS
Paulus är en frisk östanfläkt som agerar passionerat. Han har samma biskopliga värdighet som Petrus (dock inte påvenycklarna) och håller också predikan över Davids förbunds fullkomnande (13:26ff); botar sjuka i Jesu namn (14:8-10); konfirmerar (19:6); konfronterar trollkarlar (13:6-11); uppväcker döda (20:9-12); befrias från fängelse (16:25-34). Även Paulus hade alltså ett giltigt apostoliskt uppdrag! Och hans missionsresor (Cypern, Grekland och Turkiet) är ovärderliga! Ingen var större missionär i urkyrkan än Paulus. Utan Pauli djuplodande teologi hade kristendomen sett annorlunda ut. Och utan Guds ingripande hade Paulus varit annorlunda... Men Gud använder även mördare (9:1) och slår även förföljare ur sadeln på sina höga hästar (9:3)! Paulus gick slutligen västerut (17 efter gudomligt ingrippande i 16:7c och en dröm i 16:9f) och mötte grekisk filosofi! Giftermålet mellan teologin och filosofin är västvärldens djupaste grund (båda hade ifrågasättande grundare som blev martyrer)! Aten hade ärliga, öppna sökare och de fann (faktum är att alla sådana kommer finna, enligt vår mästares löfte t.ex. Matt 7:8)! Hedningar upphörde vara hedningar för att de sökte och fann Gud i katolicismen. Paulus fick slutligen följa sin mästare in i martyriet. Paulus och Petrus är Roms stora skyddspatroner! KK är obesegbar, ty Gud är dess hjärta och lungor! Amor vincit omnia! Vincit omnia Veritas!

KATOLSKA BIBELORD
Som protestant hackar man ibland upp sig på stycken som inte blir begripliga förran man tillhör Kyrkans fullhet!

Här är en subjektiv lista i Apg:

Apg 3:1; 10:9.30; 16:25 Tidegärd

Apg 6:6 (jmf 13:2; 14:23) Vigning

Apg 8:30f KK tolkning

Apg 9:4f Kyrkan=Jesus

Apg 9:17 dHA ges via Kyrkans vigda

Apg 11:2ff Petrus har auktoriteten

Apg 12:15 Skyddsängel

Apg 13:2f Fasta, liturgi och ämbetsvigning

Apg 15 Det 1:a Konciliet, se speciellt v 7-11 och 28

Apg 19:2ff Kyrkans dop och konfirmation

Apg 19:11f Relik (2:a hands)

Apg 20:6-16 Kyrkoår, liturgi och Söndagen

Apg 20:28 Uppmaning till Herdarna

tisdag 12 juli 2011

Almedalen

Almedalen har varit igång. Politik och tro blev hett inte minst här!

19 min in kommer Idergard igång (och 43, 47, 52, 54 min)! Man blir stolt som en kyrktupp och skäms över "Brunnes ande" (citat Idergard)!

torsdag 7 juli 2011

Människan

Nedanstående är en fri sammanfattning av katekeserna (lk 66-78 KKK 355-384). Ämnet: är en fortsättning på ”JORDENS SKAPARE" från 1:a artikeln i Trosbekännelsen, där nu sist MÄNNISKANs plats utvecklas!

Vad betyder att vara Guds avbild (1 Mos 1:26f)?
Vi kan få kunskap om Skaparen och i frihet älska och tjäna Honom och få del av gudomlig natur (2 Petr 1:4) och bli alltigenom heliga! Vi är skapta för relation och delaktighet med Honom och få del av Guds eviga salighet. Så när du möter en medmänniska ta av din hatt och dina skor, för du står på helig mark!

Vad är själ och kropp?
Människan är både andlig och kroppslig som tillsammans ger en natur (vi är den felande länken). Kroppen kommer från materien, medan själen skapas direkt av Gud och är odödlig och kommer förenas med kroppen igen (vi är inte fångade i kroppen, utan själen är kroppens form, vår personlighet). Död är att skilja själ och kropp åt (inte utsläckning)!

Att reducera människan till enbart en själlös kroppslig "prins" som ploppat upp från en superapa (utan Guds kyss) eller endast en kugge i fabriksmaskineriet eller en vandrade sexualneuvros är att bli (för)gift(ad) med samtiden (läs darwinism, kommunism och psykoanal-fabet-ism)!

Hur var det i det paradisiska tillståndet?
Det var paradisiskt! Alla relationer var för varandra och harmonin med skapelsen, Skaparen och maka/maken var fullkomlig! Helighet, rättfärdighet fanns då de redan då de deltog i det gudomliga livet (lk 72; KKK 374ff)! Man och kvinna skapades komplimitärt olika i sin natur, men lika värdefulla! Familjen blev redan här den första grunden för mänskligt liv!

Vad är syndafallet?
Människan kan än idag vara självbehärskande och höja sig över girighet, sensualism och högmod! Men före syndafallet fanns bara givmildhet, kyskhet och lydnad! I o m sin olydnad kommer högmod, skam och girighet in i vår verklighet! Alla relationer bryts sönder; först Gudsrelationen (människan ville vara som Gud, utan Gud och före Gud och inte som Gud vill) sedan familjen och hela samhället (Noas ark, 1 Mos 6:5ff, se KKK 400f)!

Vad betyder arvsynd?
Efter syndafallet är människorna berövade den ursprungliga heligheten och rättfärdigheten. Det är ett mysteriskt tillstånd - inte en handling - som ges vidare genom den fallna mänskliga naturen, som därmed är underkastad okunnighet, syndabenägenhet (begärelse eller böjning till synd), lidande och död (lk 76f)!

Är människan god eller ond?
Vi är en mix (på eng: "mixed up") som ofta felaktigt sammanblandas. Luther/Kalvin menade att vi var genomonda, medan modernismen förutsätter att vi är genomgoda! Sanningen är varken eller, men mitt emellan ängel och best!

Vad hände sen?
Gud skapade världen genom sitt Ord (Joh 1:1ff och 1 Mos 1) och återköper skapelsen genom sitt Ord som blir kött och tar sin boning ibland oss. Det anas redan i protoevangeliet (1 Mos 3:15), men i NT besegrar Gud verkligen ondskan och döden med sin egen död! Syndafallet kan därför ses som en lycklig skuld - O felix culpa - som blev inlöst av en sådan Återlösare (lk 78)! Enligt KKK 389 är arvsynden baksidan av evangeliet! Ja syndafallet och korset är två motstående sidor av mänsklighetens mynt! Adam och Eva tippar ena sidan, men Maria och ffa Sonen vänder myntet rätt; med ett pris som var ofantligt stort; eviga korsmärken på den som skapat allt!

måndag 4 juli 2011

Skapelse

Nedanstående är en fri sammanfattning av katekeserna (lk 51-54; 59-65 KKK 290-301ff; 325-354). Ämnet: ”HIMMELENS OCH JORDENS SKAPARE" från Trosbekännelsen!

Hur vet vi att Gud skapade allt utifrån inget (ex nihilo)?
Därför att Gud uppenbarat det så för judarna (ingen annan antik religion trodde så). Gud är oändligt kraftfull, vis konstnärlig, god och kärleksfull! Den ordnade och goda skapelsen är grundvalen för Guds frälsningsplan och därför finns denna sköna goda värld, himmlen och oss (och med oss kom ondskan in här) för Guds äras skull (lk53f)!

Vad är den osynlig, andliga himmelska världen för något?
Guds boning och där - kroppslösa, osynliga, odödliga - änglarna finns, tjänar och skådar Gud, men även fröet till den eskatologiska härlighet som vi är kallade till (KKK 326, lk 60)! Änglar följer våra förehavanden och Kyrkans liv ledsagas av deras hjälp. Alla har en personlig skyddsängel (KKK334ff, lk61).

Finns det onda änglar?
Tyvärr! Några änglar ville revolution och blev rebeller (de är ej skapta sådana, utan förfallna). De är det ondas yttersta ursprung men ingen trogen katolik/kristen (dopet är en exorcism) kan bli demonbesatt mot sin egen vilja. Andeutdrivning (högtidlig exorcism, se lk 352) är dock en gåva Jesus gett KK och som hon - sorgligt nog - allt oftare behöver använda i västvärlden idag! Djävulen och hans anhang finns, ty Jesus och Skriften vittnar om dem (se t.ex. 1 Petr 5:8 och Luk 10:17f)! Att förneka det demoniska är naivt och helvetiskt uppsk(r)attat...

Hur skapades jorden?
Det vet ingen! Men allt har Gud till upphov och människan är skapelsens krona (vilket även evolutionsteorin hävdar)!
Katekesen 337:
Det är Gud själv som har skapat den synliga världen i hela dess rikedom, mångfald och ordning. Skriften framställer symboliskt skapelsens verk som en följd av sex dagars gudomligt ”arbete” som avslutas med den sjunde dagens ”vila”.
Är evolutionsteorin sann?
Det är det heller ingen som vet (ingen var där när det skedde)! Ateistisk övertolkning av evolutionismen är med all säkerhet helt fel (och helt ovetenskapligt, för det svarar inte på hur selektionen fungerar; utan är en spekulativ pseudo-teologisk förklaringshypotes), men för katoliker är inte frågan avgörande. Gud kan ha använt skapelsen (också av människans kropp, men ej hennes själ) på ett evolutionistiskt sätt (jmf 1 Mos 1:24 och 2:7)! Men 1 Mos 1-2 är helt ointresserad av hur skapelsen uppstod. Dess syfte är vem (Gud) som står bakom allt (även himlakropparna som i övriga orienten ansågs vara gudar) och varför Han skapade (av godhet och kärlek)!

Evolutionsteorin är i sin vagga. Teorin är användbar och kommer troligtvis finnas ett tag till (men har anomalier, se Dubay The evidential power of beuty, Johnson Darwin on trial och Behe Darwins black box)! KK är inte nu (och inte runt Galileo-striden, om du undersöker den noga) bunden till EN specifik världsbild. Naturvetenskap och kristen tro kan omöjligen ha verklig konflikt (endast skenbar illusorisk)! All sanning är Guds sanning; teologiskt (och uppenbarad religiös sanning) eller naturvetenskaplig (och därmed vetenskapligt empiriskt förnuftsbaserad sanning)!

Varför Skapades allt?
Det fanns inget behov av Gud att ha en skapelse, men har som yttersta mål att; "Gud i Kristus, skall vara allt i alla, till sitt eget förhärligande (jmf 1 Kor 15:28) och för vår salighet" (lk 53)!
Katekesen 293

”Världen har skapats till Guds ära”. Gud har skapat allting, förklarar Bonaventura, ”inte för att lägga något till sin ära och härlighet, utan för att uppenbara och dela med sig av denna ära och härlighet”. Ty Gud har inte något annat skäl till att skapa utom sin kärlek och godhet: ”Det är kärlekens nyckel som har öppnat hans hand för att frambringa de skapade varelserna”.

Vad är förhållandet mellan skapelsen och frälsningen?
Utan skapelse ingen frälsning. Som lk 65 säger: "skapelsen är en början till den nya skapelsen, i vilken den kommer att finna sin fulla mening och sin fulländning"! Skapelse är en förutsättning för allt. Bröd och vin frambärs från jordens frukt och människans arbete och sedan bereder Gud Livets bröd som ger oss Gud själv!

Välsignad vare Gud i evighet. Benedíctus Deus in saécula!

Gudstro

Nedan sammanfattas katekeserna (lk 33-58 KKK 185-278; 302-324). Ämnet: JAG TROR PÅ GUD FADER ALLSMÄKTIG" från Trosbekännelsen!

Varför tror vi på Gud Fader?

Därför att denna Gudstro är källan till alla andra sanningar (lk 36) och en självklar (<1% av mänskligheten är ateister) utgångspunkt som är rationell (se Gudsbevis) och tro-värdig! Det är en monoteistisk tro (EN ENDA GUD)! Han är odelbar och ett väsen, men har tre skilda personer i sig (Fader och Son och dHA)!

Varför tror vi på treenighetsläran?
För att det finns uppenbarat av Jesus Kristus i Skriften (t.ex Joh 5:18 + 8:58 + Matt 28:19) och av Kyrkan gradvis, där det under de 7 första koncilierna fastslogs. Treenighetsläran är uppenbarad och kan därför aldrig helt förstås (dogmen övergår allt förstånd, men är inte ologisk, då tre personer och en Gudomlig natur kan samsas, men tre personer kan inte vara en person) - eller bevisas - men all mänsklig vishet får sitt ljus av denna dogm (filosofihistorien är ett sökande efter mångfald i enheten och enhet i mångfalden och svaret är oväntat; "en lidelsefull familj")!
Katekesen 253;
Treenigheten är en enda. Vi tror inte på tre gudar, utan på en enda Gud i tre personer: ”Treenigheten av ett och samma väsen”. De gudomliga personerna delar inte upp den gudomliga enheten mellan sig, utan var och en av dem är Gud helt och hållet: ”Fadern är detsamma som Sonen, Sonen är detsamma som Fadern, Fadern och Sonen är detsamma som den helige Ande, dvs, när det gäller naturen en enda Gud”. ”Var och en av de tre personerna är denna verklighet, dvs, den gudomliga substansen, det gudomliga väsendet eller den gudomliga naturen”.
Varför monoteism?
För att alternativen är så otro-liga! Ateism eller agnosticism är elitism och en tro på att merparten av mänsklighetens centrala livscentera är fria fantasier! Panteister (typ New Age och Hinduism) förnekar skapelsen och deister (urmakaren som drar upp sitt verk och sedan flyr) förnekar skaparens kärlek till sin skapelse (vad för kärlekslös fader flyr t.ex. från sitt barn)!

Hur är Gud?
Vi kan aldrig fullt ut begripa Honom (men lära känna Honom genom att älska Honom och uppslukas av Kristi oändliga kärlek), men traditionellt har Guds attributs uppenbarats som bl.a.: onåbar, oändlig, obegränsad, oföränderlig, vis, sann, rättvis, barmhärtig, helig, allsmäktig, allvetande, allseende, kärleksfull, relation, enhetlig, god, den transcendente skaparen, som är allestädes närvarande och överraskande!

Varför behövs Gudomlig uppenbarelse och hur förmedlas den?
Därför att människan är felbar, ändlig och har en tendens till inkrökthet i sig själv, medans Gud är - som sagt - oändligt annorlunda. Uppenbarelsen förmedlas i 3 steg; till Israel genom lagen, profeter och messiaslöften. Genom Jesus - Guds eviga Ord - och Kristi mirakler. Jesus är fullheten av Gudsuppenbarelsen (förmedlat i tradition och skrift). Och sist genom den Helige Anden och Kyrkan, som fortsätter Kristi verk genom att vara Kristi ofelbara kropp (som innehåller syndare)!

Är Guds allsmäktighet oförenlig med fria varelser?
Människans värdighet är just att hon är fri och kan orsaka andra varelser, ting och händelser (lk 55)! Men Gud är den suveräne allsmäktige Guden som gör allt gott. Vi kan samarbeta med Honom - genom handlingar, böner och lidande (lk 56) - och Han kan då använda oss för högre syften.

Hur kan en allsmäktig Gud och det onda förklaras?
Det kan det inte! Ondskans mysterium är ett allmänmänskligt problem, där kristendomen ger ett oväntat svar; en Gud som älskar till döds (och förenar sitt eget korsoffer med våra lidande, ytterst i eukaristin)! Men Gud är på intet sätt orsaken till det onda och kommer vända allt ont till något gott (lk 57 -58)! Gud kommer i slutändan sätta en gräns för allt det onda (moraliskt ont som fysiskt ont). Svaret på ondskans mysterium är inte uppåt (Gud) eller neråt (i den fysiska materien) utan finns i en spegelbild! I spegelbilden finns två sprickor som går tvärs och formar ett ....! I varje katolsk Kyrka finns detta mysterium centralt placerat och varje hem borde ha ett krucifix att fixera blicken på; när lidandet slår till och varje heliga vardag! Ty alla dagar är heliga, ty var dag syndas det och människor lider - och svaret på detta mysterium är inte tankar eller upphöjt stoiskt lugn - svaret är en överraskande gudomlig handlingsplan!

Katekesen 309;

Det är den kristna tron i sin helhet som ger svaret på denna fråga: skapelsens godhet, syndens drama, Guds tålmodiga kärlek som kommer människan till mötes genom de förbund han sluter med henne, genom hans Sons frälsande människoblivande, genom Andens gåva, genom att kyrkan samlas, genom sakramentens kraft, genom kallelsen till ett saligt liv. Till detta kallas de fria skapade varelserna att (redan här) i förväg ge sitt samtycke – men de kan också i förväg (redan här) på ett fruktansvärt och hemlighetsfullt sätt gå miste om det. Det finns inte någon del av det kristna budskapet som inte delvis är ett svar på frågan om det onda.


ÄRA VARE FADERN OCH SONEN OCH DEN HELIGE ANDEN: NU OCH ALLTID OCH I EVIGHETERS EVIGHET! AMEN!

söndag 3 juli 2011

Trosbekännelsen (niceanska)

Vi troren Gud allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds endfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor och för vår frälsnings skull
har nedstigit från himmelen,

Och han har antagit kött genom den helige Ande
av jungfrun Maria och blivit människa.

Han har ock blivit korsfäst för oss
under Pontius Pilatus,
lidit och blivit begraven.
På tredje dagen har han uppstått efter skrifterna,
uppstigen till himmelen.
Han sitter på Faderns högra sida
och skall igenkomma i härlighet
för att döma levande och döda,
och på vilkens rike icke skall varda någon ände.

Och på den Helige Ande, Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och förhärligas
och som har talat genom profeterna

Och på en helig, katolsk och apostolisk kyrka.

Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse,
och förväntar de dödas uppståndelse
och den tillkommande världens liv
.
Amen.

fredag 1 juli 2011

Katolska Mp3

Svedala är en ankdam... Men i den stora världen finns det massor av matnyttigt. Har tillbringat 2 dagar med katolska apologeter. Se här! Det är fantastiskt att använda I-phone! EWNT har enormt mycket matnyttigt att dela med sig av!