måndag 27 juni 2011

Evangeliet enligt Jesaja

Profet (nabi) betyder mun! En stor profet är alltså en "stor käft", som Gud använde! Jesaja är kanske efter Mose och Elia den störste profeten. Boken talar om dom och om frälsning. Jesaja gick enligt traditionen en plågsam död till mötes. Det sägs att han sågas mitt itu. De flesta moderna kommentatorer sågar Jesaja i två delar också (se historicitet:s delen)... För NT:s författare var Jesaja en ovärderlig källa att ösa ur om Vem Jesus verkligen var, ja Jes är "nästan som ett evangelium", framförallt i dess senare del!

DOMSORD
Kap 1-35 är en presentation av en helig Gud, som dömer synden (dock förlåtande och renande mot de ångerfulla, se 1:15-18), men Gud (den unga "jungfruliga" Kvinnans son: Immanuel, se Jes 7:14) ska rädda sitt folk! Gud ska döma Juda (12 första kap och 28-32 förkunnar dom för dess avgudadyrkan, korruption och utsugande av de fattiga) och omgivande länder (13-23) och hela världen (24-27)! Det var ingen lätt uppgift Jesaja frivilligt tacka ja till ("sänd mig" i 6:8c), ty impopularitet ligger i profetens "yrkesroll" (han sprang dessutom runt naken i 3 år, se 20:3)! Ja en impopularitet vilar alltid över gudsfolkets främsta. Alla kungar blir inte populära, men fridsfursten, den evige Guden blir ett barn (Jes 9:6, jmf kap 11-12) och den kungen ska regera för evigt och det riket har en oväntad dragningskraft på denna världen! Världen är på väg mot undergången (läs kap 34-35), men något har hänt (35:5f, jmf Matt 11:5);
"Då skall de blindas ögon öppnas
och de dövas öron höra.
Då skall den lame hoppa som en hjort
och den stumme brista ut i jubel.
Vatten bryter fram i öknen,
bäckar i ödemarken."

HISTORICITET
Delar av Jes (ffa de senare profetiska avsnitten - kap 40ff) anses ofta vara fejk! Det beror på att bibelforskare inte tror att Gud kan tala in i samtiden om framtiden. Sån otro är ingen vettig utgångspunkt (utan naturalism i förstelnad a-teologisk form)! Alla är dock överens om att kap 36-39 är historiskt förankrat. 37:36 har en kristologisk intressant notis, där "Herrens ängel" slog assyrierna!

RÄDDNING
Redan i 1:a delen av Jesaja talas det om räddning (och ett evigt rike). Gud visar genom Jesaja på nästa varje sida att något fantastiskt är på gång (se bl.a 2:1ff; 7:14; 9:1ff; 11:1ff; 16:5; 17:7; 25:9; 26:19; 28:16; 32:1.15: 35; 42; 44:3; )! I kap 40-48 talas tröstande ord om ett nytt "uttåg" m h a Kores! Kap 49-55 kommer en "Herrens lidande tjänare" i fokus (49:1-6; 50:4-9 och 52:13-53:12, se även 42)! Det är stört när omöjligt att inte se Kristi ansikte framför sig och läsa kap 53! Ja hela boken är ett enda stort evangelion!

SPECIELLT KATOLSKA BIBELORD
Jes 6:3ff liturgi
Jes 11:2f Andens sju frukter
Jes 22:20ff nycklamakter
Jes 65:18f det nya Jerusalem (jmf slutet av Upp)
Jes 66:21ett universiellt prästerskap!

torsdag 23 juni 2011

Frikyrkans framtid

Dagen publicerar en artikel om några protestantiska bloggares syn på framtiden!

Själv tror jag på den gryende ekumeniken! Kyrkans oerhörda arv där Gud tillbes i fullhet och hela läran finns oavkortat (totus Christe) och livet ofta skymtar fram i en helighet som är överjordisk (och ibland syns bara fulhet)!

Gud ville inte "smörgåsbords-kristendom"! Plocka och ät vad du gillar eller förstår är inte katolikernas gren! Kyrkan är en helgonmaskin! Och då blir det inga kopior (bara djävulen har så dålig fantasi)!

Välsignad vare Gud i evighet!

fredag 17 juni 2011

Tron

Detta är en kortare fri sammanfattning (och apologetisk utvikning) av lilla katekesens 32 (och katekesen.se 184 st) första punkter!

Varför tror jag på katolicismen?

För att den är sann, levande och skön! KK:ns tro, liv och mässa sammanfattar allt i Kristus!

Vad är tro?
Tron är en gemenskap, ytterst med Gud! Tro är också att orädd bejaka den fullhet som Gud uppenbarat i Jesus Kristus, samlat i traditionen och Skrifterna!

Ljuset har kommit i världen och mörkret (inte ens vår "dödens kultur") har inte övervunnit det (Joh 1:5).

Gud har - av godhet och i kärlek - skapat oss för att få del av hans eviga liv. Han kallar, hjälper henne att söka och lära känna Honom och att älska Honom till enheten i sin familj, Kyrkan. "Du har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt till dess att det finner vila i dig" (samanfattning av lk 1)!

Står tron i motsats till vetande?
Knappast (se lk 2-5, eller KKK 159)! Vi kan veta något om Gud; a) genom skapelsen (t.ex. allts urspung) och b) som det högsta goda och som c) den oändliga skönheten, men behöver komplettera med d) Guds uppenbarelse som är säker, ofelbar men ofullständig (ty Guds verklighet kan aldrig fullkomligt beskrivas)! Tron bygger på förnuftet, men står aldrig i motsats till förnuftet. Gud är alltings ursprung! Vi kan studera världen och se miljarders miljarders sanningar och vi kan studera KK:ns gudomliga sanningar (kanske 1000-tal) och aldrig kommer en verklig motsättning uppstå (skenbart kan det se ut så, men då är det fel på glasögona)! Jag tror pga:

"Guds egen auktoritet, då han uppenbarar sig; och han kan varken ta miste eller föra oss vilse. "Icke desto mindre ville Gud – för att den lydnad vi visar Gud genom tron skulle stämma överens med vårt förnuft – att den helige Andes inre hjälp skulle åtföljas av yttre tecken på hans uppenbarelse.” Så är Kristi och helgonens undergärningar, profeternas utsagor, kyrkans utbredning och helighet, hennes fruktbarhet och inre styrka ”säkra tecken på uppenbarelsen, anpassade åt alla människors förnuft” (KKK 156)!

Uppenbarar Gud allt från början?
Gud kommer aldrig kunna uppenbara allt! Men redan för Adam och Eva visade sig Gud och inbjöd till en intim gemenskap! Sedan förbunden med Noa, Abraham, Israel, Mose och David. Det sjunde och fullkomliga förbundet sluts i Kristus! (lk 7-8, KKK 54 ff)! Kyrkan har genom dHA fått hela uppenbarelsen (skrift och tradition=levande överförandet av Guds Ord; se 2 Tess 2:15), men kommer ständigt tränga djupare in i den! Kyrkan får ingen ny uppenbarelse (eller data), men växer till och ger ökad förståelse (jmf Joh 14:16.26; 16:13; Ef 3:10 och 1 Tim 3:15), därför att hon är en organism (en kropp, jmf också senapsträdet i Matt 13:31b)! Kristologin, mariologin, sakramentsläran, påven:s roll och socialläran har alltihop utvecklats så här! Kärnan är densamma i alla tider, men förståelsen fördjupas (eller förstoras), då Anden leder Kyrkan rätt! De visa men ffa de heliga kommer skåda delar av Gud redan här! Välsignad vare Gud i evighet!

Är Bibeln sann?
Ja, om den läses och tolkas mha dHA och kyrkans läroämbete (lk 19)! Katolsk tro menar att Skriften inte kan förstås i total ensamhet. Kyrkans Tradition är budbäraren. Hennes biskopar har alltid burit tron! Skriftens sanning kan dock ligga på flera plan (lk 19 och KKK 115 ff) bokstavligen eller moraliskt, alegoriskt och anagogiskt!

Att "endast Skriften" (eg. min tolkning av dito) är sann är en förvridning av Kyrkans tro. Den är historielös (ej existerande före 1500-talet), ohållbar för urkyrkan (som ej hade NT); obiblisk (se t.ex. 1 Tim 3:15); ologisk (om KK skrev NT som = sanning, hur kan då KK vara lögnaktig; alltså hur kan en ofelbar skrift komma från en felbar kyrka...); och splittrande (dess frukt är 35 000 motstridiga samfund, med noll enhet)!

Hur kan tron förloras?

Den kyrkliga (vi tror) och den personliga tron (jag tror) kan förloras, genom; missförståelse (kan botas genom sökande och studier), avståndstagande från bikt/bot (ren dumhet), rädsla för närstående (kom över din rädsla), egenrättfärdighet (vilket är ursynden), teodiceproblematik (Gud kommer utplåna all ondska och vända allt ont till gott) och pga syndfulla kristna (vilket kommer finnas fram tills domedagen och därför behövs just KK)!

Vad tror en katolik på?
Vi tror på levande Gud som uppenbarat en mängd sanningar i Skrift och dess levande överföring (=Traditionen i Kyrkans mitt)! Tron är given av Gud (så att ingen ska berömma sig) och har ingen meriterande effekt. Tron måste dock levas ut i kärlek (se 1 Kor 13:13; Gal 5:6 och Jak 2:17)! Tron är ett val, en relationstrohet som går att avbryta från din sida. Men katolsk tro gör ofta att kärleken till Gud och nästan stärks; i helgonen syns den tydligast och klarast är den på korset (därför finns alltid ett krucifix mitt i varje Kyrka)! Kristus älskande till döds; är KK:ns obesegbara tro! Denne man ska torka alla tårar, ty med sin död har döden utplånats!

3*70 skäl (sammanfattningar) av KK katekeser!

Tänkte med en "apologetiskt färgad ton" gå igenom - 3 st kortare dekaloger (10) som innehåller 7 punkter var - av katekeserna. Varje del förklarar de tre viktigaste områdena i en religion; lära (tron); liturgin (tillbedjan) och liv (morallära)!

Jag vill ge några skäl till varför KK är den kyrka som jag tror vara gudomligt grundad och sanktionerad och kanske kan det få någon att lägga ner en hundring och köpa och läsa lilla katekesen (109 inkl fri frakt, medan den stora finns gratis här).

För er som är protestanter kan 99 Invändningar vara intressanta att studera vidare i, en sammanfattning finns häruppe (till höger högt upp)! Ateister kan börja här!


LÄRA
(DEL 1)
Tron (kap 1-3 i Katekesernas inledning punkt 1-185 i KKK)
Gud (kap 1 i TB-avd)
Skapelsen
Människan
Jesus (kap 2 i TB-avd)
Maria
Anden (kap 3 i TB-avd)
Kyrkan
Syndaförlåtelsen
Himlen


LITURGI/TILLBEDJAN (DEL 2 och 4)
Liturgin
Sakramenten
Initiationen (=Dop + Konfirmation i Kap 1 av sakrament-avd)
Eukaristin
Bikten (Kap 2 i sakrament-avd)
Smörjelsen
Prästvigningen (Kap 3 i sakrament-avd)
Äktenskapet
Bön (4:e DEL:en)
Fader vår

LIV (DEL 3)
MänniskoVärdighet (Kap 1)
SamhällsMoral (Kap 2)
Moralprinciper
Dygder (/laster)
Gudskärleken (i hjärta, själ och förstånd i de första 3 buden; Kap 1 i dekalog-avd)
Familjeliv (4:e budet sociala nästankärleksdimension; Kap 2 i dekalog-avd, )
Livsvägen (5:e budets nästankärlek)
Samlivet (6:e och 9:e budets nästankärlek)
"Näringslivet" (7:e och 10:e budets nästankärlek)
LivsSanning (8:e budet)

Aletheia, frifräsar-pravda II

Jag är i ständig moderation från Aletheia! MTC förklarar det numera som att jag är en "extrem-katolik", som har omfamnat en tradition - Kyrkans - se här! Och att citat; "Djävulen bryr sig inte om vilken religion vi fastnar i"!

Jag vill bara förtydliga. Jag är katolik och tror att Gud uppenbarat sig i Skrift och tradition eftersom Skriften säger så (t.ex. 2 Tess 2:15 och Kyrkans liv alltid betonat det så)! Om det är extremt är alla före 1500-talet extrema och de flesta än idag!

Jag sörjer inte att jag inte får komma till tals på frifräsar-pravda. Forumet är pinsamt i dess nuvarande form! De ständiga angreppen mot Kyrkans tro är och förblir lågvattenmärken (det finns fler lågvattenmärken också). Den som söker finner (det är ett gudomligt ofelbart löfte) t.ex. bland de 99 svaren på antikatolska invändningarna här!

Käbblet och antikatolicismen på Aletheia har jag tröttnat på, redan innan jag censurerades bort därifrån, men jag chockas fortfarande över den monu-(sakra)-mentala okunnighet som frodas i viss protestAnde-sfär!

Rädsla, okunnighet och ovilja att förstå andras perspektiv är gödning för antikatolicism! Kyrie eleison! (=Herre förbarma dig)

Att jag gjort några dumma kommentarer kanske skrämt bort någon (bestämd form) från att undersöka KK:s argument (jag jämförde Emil Gustavssons humorlöshet med djävulens dito), men jag tvivlar starkt på att detta är ett verkligt scenario. Upplever jag att jag trampar över, ber jag om ursäkt! Christe eleison!

Aletheia och Erevna är två små "antikatolska" (=KK är ej kristen) skamfläckar i bloggsfären! Och det står jag för ända tills döddagar! Kyrie eleison!

Jag kommer i mån av tid publicera mer uppbyggligt katolskt material här! Tänkte samtidigt som jag går ignom Skriften också börja systematiskt sammanfatta katekeserna (stora och lilla) som är 2 av världens absolut bästa böcker från modern tid... Tolle lege (tag och läs som Augustinus fick höra, fast då gällde det Skriften, som dock ledde honom då in i Kyrkans tro)!

måndag 13 juni 2011

Pingst

Igår firades pingsten med en fantastisk mässa. Allt var gudomligt skimmrande; liturgin, predikan och gudsmötet.

Här är ett utdrag av liturgin, nämnligen pingstsekvensen (veni, sancte Spiritus av Langton från 1200-talet, som finns i Cecilia 590) som läses mellan läsningarna;

Kom, Guds egen andedräkt,
kom, du rena, varma fläkt
av Guds rikes ljuvlighet.

Kom och fyll vår fattigdom,
kom med all din rikedom,
kom och lys vår vilsenhet.

Gjut ditt mod i rädda bröst,
bo i oss och var vår tröst,
bli vår värme, bli vårt stöd,

vilan när vår nöd blir lång,
frihet mitt i livets tvång,
svalka mitt i smärtans glöd.

Ande, salighetens ljus,
gläd vårt hjärta med ditt rus,
bli dess tysta jubelskri.

Utan dig är allting dött,
åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni.

Tvätta rent det fläckade,
våt med dagg det torkade,
läk vår oros djupa sår.

Väck till liv det domnade,
värm ur död det stelnade,
samla dem som vilse går.

Kom med enhet, kom med frid,
gör vår tid till hoppets tid,
andas i vår längtans bön.

Gör oss visa av ditt råd,
gör oss goda av din nåd,
ge oss härligbetens lön.
Amen. Halleluja.

måndag 6 juni 2011

Jesu Syraks Vishet

Denna skrift skrevs först på hebreiska (till skillnad från flera andra deuterokanoniska) och är en av de yngsta i GT (ca 200 f Kr)! Avsikten är att handla efter vishetens regler (likt Ords, Vish), inpränta vikten av Gudsfruktan/Gudstillit (se kap 1-2) och ge en syntes av hela det judiska arvet!

VISHETSLÄROR
"All vishet kommer från Herren och finns hos honom för evigt" (1:1)! Här finns många praktiska råd, läs om: kvinnor (9:1ff; 25:13; 42:9), vänner (9:10), rikedom (13:24; 27:1; 31:1); njutning (14:11.16); omvändelse (17:25ff); behärskning (18:30ff); dårskap (22:1ff); barnuppfostran (30:1ff; vars innehåll faktiskt har lämnat "bäst före datum"); hälsa (30:14ff; 37:28); vin (31:25ff); tillrättavisning (32:17); läkare (38:1ff); hantverkare (38:24ff) det nödvändiga (39:26) och bestående värde:n (40:12). Mycket är tänkvärt en del är sagolikt vackert och något rätt obegripligt (sp 30:1ff)!

VISHETEN
Ofta får Visheten en personifiering, t.ex. kap 1; 6:18ff; 14:20ff och 24:1! Att läsa dem symboliskt för Kristus kräver mycket liten fantasi...

VISA MÄN
Från 42:15 ändrar boken karaktär och blir en serie av längre resuméer av GT:s historia; först skapelsen, sedan Israels historia (kap 44ff) och sist gudstjänsten (50, men även 45:6ff). Bland prästerna, profeterna och kungarna saknas ett namn. Han kommer dock snart (Jesus/Joshua omnämns dock flera ggr i avsnitten - se 46:1 och 49:12 - men det är efterträdaren som kommer överglänsa alla prototyperna).

torsdag 2 juni 2011

Visheten

Salomos vishet (det var en beundrare och efterföljare till Salomos vishet som lånade Salomos namn - inte som en förfalskning - skriven på grekiska, antagligen på 100-talet f Kr i Alexandria) är ett brilljant litterärt mästerverk!

VISHETENS LOV
1:a kapitlet är undervisning om skillnaden mellan de trogna och rättfärdiga som lyder Guds lag (odödlighet väntar, se 1:15 - men även 2:23; 3:4c; 4:1b; 5:5.15; 6:19; 8:13) och de gudlösa som bestraffas med döden (eg. straffar sig själva; se 1:16); ja de som utmanar, misstror, säljer sig till synden eller ljuger kommer inte Visheten=Gud att ta sin boning i (1:2.4b.11)!

2:a kapitlet är som hämtat från ett ateistiskt credo (se t.ex. Humanisterna)! Kort och bedrövligt är livet och ingen har återvänt från dödsriket (v1)! Vi har kommit till av slump och vår andedräkt är flyktig som rök och tankeförmågan en gnista som i slutändan gör kroppen till aska (v2f)!
"Vårt namn glöms bort med tiden, och ingen minns vad vi uträttat.
Vårt liv försvinner spårlöst som ett moln; det löses upp som dimman
när den drivs bort av solens strålar och förföljs av dess hetta.
Vår livstid drar förbi som en skugga..."
Vi vill istället njuta och "utnjuta" världen (v6) och dyra viner och parfymer skall finnas i överflöd (v7). "Vårens blomning får inte gå oss förbi... Ingen äng skall förbli orörd av vårt överdåd, överallt skall vi lämna spår av festglädjen."(v7-9)! Den rättfärdige ses ner på, ty: "Hans liv är inte som andras, hans vägar leder åt annat håll." (v 10,15). Styrkan är istället vår lag (v11)!

Kapitel 3-5 talar om det himmelska hoppet för de rättfärdiga (3:1-9) och meningslösheten för de orättfärdiga, t.ex. 5:7; "Vi snärjde in oss i laglöshetens och fördärvets tistlar, vi strövade genom stiglösa ödemarker"!

SOFIA=VISHETEN
I kapitel 6-9 omnämns
Visheten som en person, liksom på flera andra ställen i vishetslitteraturen (t.ex. Ords 1:20; kap 2; 8 och 9)! Ja, det är inte svårt att se Jesus (eller ens tre-enigheten förebådad, jmf 1:5f; 7:22b; 9:17; 12:1) i Vish! All Vishets källa kommer strax att födas hos sitt eget folk, men Han förebådas även i denna bok. Och det finns även här mariologiska dimensioner, inte minst i kap 8!

GUDS VISHET I ISRAELS HISTORIA
Från kap 10 gås syntes:iskt israeliternas historia igenom, med början av 1 Mos i kap 10. Uttåg ur Egypten och egypternas undergång i havet sätts i motsats till att Gud skyddar sitt heliga folk. Blodet i Nilen blir antitesen till vattnet ur klippan (11:4ff); djurplågorna i Egypten är straff för deras "djuriska" avgudadyrkan, medan Israeliterna fick vaktlar (16:1ff)
och "ett tecken" (korsförebild) bland ormarna (16:6); egyptierna fick mörker (17:2ff) när Israeliterna fick ljus i eldstoden (18:3) och egyptiernas planer på att utrota judarna vänds till att Gud slår deras egna förstfödda (18:5) och räddar judarna genom påskens skeenden och den judiska offerprästens roll (18:21).

Kap 13-15 behandlar avgudadyrkan genom att förlöjliga de hedniska kulternas följder (13:13; 14:23ff; 15:8) och målar hedningarna i plumpa beskrivningar (13:1ff):
"Ohjälpliga dårar var alla de människor som inte visste något om Gud, inte förmådde hämta kunskap ur det sköna de såg om Honom som är, och inte lärde känna konstnären genom att ge akt på hans verk, utan trodde att elden eller vinden eller den flyktiga luften eller stjärnornas krets eller det svallande havet eller himlens ljusbärare var gudar och världens styresmän. Om de har hållit dessa ting för gudar därför att de tjusats av deras skönhet, då bör de inse hur mycket förmer än tingen deras härskare är. All skönhets upphov har ju skapat dem."
Men Vishetens "dom" andas ändå barmhärtighet (13:6f);
"Ändå förtjänar dessa människor inte att klandras så strängt; det är kanske så att de söker Gud och gärna vill finna honom, fastän de går vilse under sina ansträngningar. De lever bland hans verk och utforskar dem, och de förleds av den yttre anblicken, eftersom det de ser är så vackert."
Till sist beskrivs Gud i Vish som en förtärande eld (16:17-19; 19:13, jmf 1 Mos 15:17; 2 Mos 24:17; Hebr 12:18.29), som också skyddar (19:21 och 18:3)! Ja, elden smälte inte mannat (=födan från himlen, se 19:21)! Gud ger sitt folk storhet och ära. Han "sviker aldrig, utan bistår det alltid och överallt" (19:22)! Gud är eld och förtär inte oss i det oansenliga "himmelska bröd" som räcks varje mässa; "Ära vare Gud i evighet"!

Visornas kärleksvisa

Att tolka Skriften är ibland inte lätt. Höga Visan är mångdubbelt svår. Denna kärlekssång har många djup och en erotisk sensualism som fick även fromma unga judar att rodna (faktum är att i judisk tradition, fick ingen läsa denna bok före 30 fyllda)! Många av de österländska glödande bilderna är lite svårförstådda för oss! Men boken pulserar av kärlekstörst!

Den bokstavliga läsningen av H.V. är att det är flera kärlekssånger mellan en man (av judisk tradition om den unge monogame Salomo) och EN kvinna. Kärleksdikter ska läsas och inte beskrivas, så läs den bokstavligt så; som en fröjdefull kärleksfull lekfull sång över det äktenskapliga livets fröjder.

Sen kan denna bok mycket väl tolkas allegoriskt eller symboliskt (så har alltid skett i judendomen och kristendomen) som en kärleksförklaring över Kristi kärlek till Kyrkan (eller Israel)! Den kan därmed också tolkas mariologiskt (och det går alltid att tolka hela Skriften på många sätt - samtidigt).

Även den moraliska och anagogiska (med syfte mot det himmelska) tolkningen går också att applicera på H.V.! Lammets bröllop kommer ske. Och det är ett monogamt evigt bröllop mellan brudgummen och EN himmelsk brud=Kyrkan (Upp 21:9)!

KÄR-LEK
Kärlek är inte bara åtrå (det är det också), utan ju mer och längre vi älskar desto älskvärdare blir vi. Att älska är att anstränga sig (3:1-4)! Ibland är den kära leken svår. Den älskade försvinner, men återfinnandet kommer alltid tillbaka (Kär-lek är lite "kurragömme", se 5:2ff). Så älska djupt och sök kärlek i allt. Inget är utan pris i livet, men kärleken kan inte köpas (8:7), bara arbetas fram. Kärlek är som gott vin, det blir bättre med åren. Vin är lite som kärlek på flaska (1:2b; 4:19b; 5:1cd; 7:2b.9; 8:2b)! En av de skönaste beskrivningarna av kärleken kommer i slutet (8:6f);

"Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den."

SYMBOLERNA
Det är inte svårt att få boken att bli Kristologisk. Läs den med detta för ögonen... Ej heller mariologisk (även om det kan vara lite svårare)! Men om Han som talar i sångerna är Kristus (=symboliserad av Salomo), vem är då Salomos moder, som satt på kronan (3:11, Kungamodern hade en mycket speciell Drottningroll - se här - i Israel)! Se även det oförstörbara tornet i Höga Visan 4:4, se om obefläckelse i v7 och den inhägnade trädgården och den förseglade källan i 4:12! Lyssna på "kristallen den fina" - här - så förstår du vad medeltidens folkfromhet visste som vår reducerade Nordiska dystra nutid saknar!

OÖVERVINNLIGHET
Kärleken är oövervinnlig (och monogamt bunden till en), inget stoppar den (2:8); amor vincit omnia! Kärleken fördriver rädsla (2:14), den överraskar (2:9) och övervinner döden (se ovan citat från 8:6)!
Kärleken övergår allt, den gör att jag blir hon och hon blir mig (2:16)! Kärlek är allts inre mening (t.ex. attraktion i atomen, eller gravitation är egentligen inget annat än kärlek uttryckt i fysik), eller för att citera evangeliet enligt John (Lennon); "all you need is love"! Ja, bara en som älskar kan förstå den visa om kärleken som inspirerat helgonen (t.ex. Bernard, Johannes av Korset och Aquino) och folkfromheten och alla kärlekssjuka individer i historien! Kärleken ska fullkomnas i den himmelska bröllopsfest som aldrig ska ta slut (inte ens vinet ska ta slut, jmf Joh 2)!

Ulf som en ulv i fårskocken!

En obekväm man med obekväma resonemang... Ulf Ekman (en småpåve under uppvaknande) fortsätter att röra om. Han har publicerat en post om läroämbetet i Kristi kropp, se här!

Ja grundfrågan är; "vem bestämmer vad som är rimliga tolkningar i Kyrkan"???

"Katolska kyrkan har sitt magisterium. Reformatorerna ville bevara det genom att tala om sig som ”magistrala” reformatorer, alltså med läroauktoritet. Påföljande väckelserörelser och kyrkobildningar har samtliga, på olika sätt, med olika betoning, hållit fast vid att det finns rätt lära och rätt liv som skall efterlevas och de som på olika sätt lär ut om detta."
Ulf är på väg. Vart ska detta sluta? Ska han böja nacke under påven som Aletheia så föraktfullt brukar skriva? Guds vägar är ibland outgrundliga... Jag ser med spänning fram mot fortsättningen.