måndag 27 september 2010

MARIAS UPPTAGELSE

lk 199; KKK 966 och 974 sammanfattade; Maria blev med kropp och själ upptagen till himlen. Maria upptagelse har historiskt sett ingått och ingår i de flesta Kyrkornas tro och liturgi och dogmatiserades 19501.

KUNGAMODERN OCH UPPTAGELSE I GT
En viktig bakgrund till himladrottningens särställning är den position Israels kungamoder hade i gamla testamentet. Drottningmodern (”Gebira”) har en oerhört betydelsefull position i hela den antika världen och i de flesta kungliga ”exotiska” kulturer än idag. Se i Skriften i Höga Visan 3:11; ”kom Sions döttrar, skåda kung Salomo och kronor hans mor har krönt honom med på hans bröllopsdag, på hans glädjedag.”. Och Jer 13:18 ”Säg till kungen och kungamodern: stig ner från er höga plats, ty den praktfulla kronan har fallit från era huvuden.”. Se också 1 Kung 2:13ff; ”Tala med kung Salomo – dig avvisar han inte... Batseba kom in till kung Salomo för att tala om Adonia reste sig kungen och gick henne till mötes och hälsade henne vördnadsfullt...och lät ställa fram en stol åt kungamodern på sin högra sida.” Kungamodern kan alltså medla för folket. Se vidare i 1 Kung 11:1-3, som visar Kungamoderns roll och 1 Kung 15:13, där Kungamodern berövas sin ställning. Se även 2 Kung 24:15 och Ords 31:1. För material om upptagelse, se Gen 5:24 (även Hebr 11:5), där Henoks upptagelse skildras och även 2 Kung 2:11, där det talas om Elias upptagande.2

HIMLADROTTNINGEN OCH UPPTAGELSE I NT
De kristna som menar att dogmen om Marie upptagelse är obibliskt, får problem i slutet av NT där St Johannes ser in i himlen. Förmodligen är detta samme man som står vid Jesu kors (se Joh 19:26-30) och till vilken Jesus säger; ”se din Moder”. Vidare säger här Jesus också till Maria; ”se din son”. Denne St Johannes var enligt traditionen alltså utvald att ta hand om Maria och han ser nu in i himlen där vi i Upp 11:19-12:2, 17 läser följande;
”…och Guds tempel i himlen öppnades och förbundsarken blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar och dån och åska och väldiga hagel. Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande...”…”Och draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra barn, mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd.”.

1 Efter andra världskrigets nedvärdering av människans och specifikt judinnors värde, kom påven – efter att alla tolvhundratrettiotvå östliga och västliga biskopar tillfrågats – att mer exakt definiera vad som hände judinnan Maria. Om Maria dog eller blev upptagen före sin död uttalar inte påven eller Kyrkan. Påven skriver i “Munificentissimus Deus” i ES2331-2333; “...genom vår Herres Jesu Kristi auktoritet, av de heliga apostlarna Petrus och Paulus och vår egen auktoritet uttalar, fastslår och definierar vi att detta dogma var uppenbarat av Gud, att den obefläckade Guds Moder, den eviga jungfrun Maria, efter att ha fullbordat sitt jordeliv, blev med kropp och själ upptagen till den himmelska härligheten.
2 Mose och Elia uppenbaras (Matt 17:3) när Jesus förhärligas i Matt 17:1-9. Detta visar att Mariauppenbarelser är möjliga... Hon är den förste fullkomligt kristne… (första skrivna vittnesbördet av en mariauppenbarelse är på 300-talet av GREGORIUS av Nyssa Orat 24:10f)

Inga kommentarer: