söndag 26 september 2010

58. JESU BRÖDERS PROBLEMATIK

INVÄNDNING: Skriften visar klart att Maria inte förblev jungfru livet ut. ”Herrens bröder” nämns i Mark 3:31ff; “Nu kom hans mor och hans bröder...“ och i 6:3; “Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? (se även Matt 13:55 med paralellställen och 1 Kor 9:5).
SVAR: Marias ”ständiga jungfrulighet”, på latin ”semper virgo”, har varit Kyrkans och även alla Kyrkornas tro - inklusive reformatorerna - så långt vi kan spåra källorna. Hur kan vi lösa den skenbara skillnaden mellan ovanstående bibelställe och hela den urkyrkliga traditionen, vilken menar att Maria förblev jungfru hela sitt liv. En trolig hypotes är helt enkelt att se alla bröderna som kusiner1. I hebreiskan och arameiskan finns inget ord för kusin, utan broder används för båda nära släktingar och syskon. Att ”adolphos”2 är detsamma som kusiner är alltså inte exegetiskt omöjligt i grekiskan. Se stöd för detta i Matt 27:56 ”...Maria som var Jakob och Joses mor” och vidare i 28:1; “...i gryningen...kom...Maria från Magdala och den andra Maria“; Mark 15:403; ”Maria från Magdala och den andra Maria som var Jakob den yngre och Joses mor...“. I dessa ovanstående avsnitt talas alltså om flera ”Marior”, som var nära släkt med Gudsmodern Maria. Den ”andra Maria” sägs just härvid vara mor till just Joses och Jakob, alltså de bröder som nämns i denna invändning.4 Faktum är att merparten av alla teologer, hävdar fortfarande idag att ”Jesu bröder” var kusiner. Ordet ”bröder” var och är av en totalt annan kaliber i de orientaliska språken, se t.ex. 1 Mos 14:14, där ”brorson” är hebreiskans ord för broder, se även 2 Mos 23:7. Se också 2 Sam 1:26; 1 Kung 9:13; 20:32 och Matt 5:22-24, där broder är vän. Se också Matt 28:10 och Joh 20:17 där lärjungarna benämns bröder eller Apg 9:17 och Rom 9:3, där landsmän benämns bröder. Och se 2 Petr 3:15, där St Paulus kallas broder. Bröder symboliserar ofta något större än bara syskon, vilket det fortfarande gör även i vårt språkbruk, se klosterbröder, brödrafolk, äldstebroder och församlingsbröder. För övrigt kan nämnas att varken Luk 2:41 eller Joh 19:26f har några spår av syskon. Detta är ett tydligt tecken på att Jesu familj bestod av tre medlemmar5. Maria var Guds högsta skapelse, med en unik relation till Gud och kunde inte återgå till ett vanligt familjeliv.6 Det är även så att muslimsk tradition är överens med Kyrkan angående Marias ständiga jungfrulighet, dock inte många andra kristologiska punkter. Varför har ingen kommit på tanken i det efterkristna Arabien, att förringa Maria7?

1 Det förklarar varför ”bröderna” är så bryska i Matt 3:21. Att hantera en storebror så var helt otänkbart i orienten, och är otänkbart här än idag. ”Bröderna” verkar vara äldre, kritiska och avundsjuka och bör då vara kusiner. Den storfamiljära klanen var den naturliga samlevnadsformen under äldre judisk tid.
2Adolphos översätt i GT i LXX under 100-talet f.kr. för kusiner och andra släktingar. Denna tendens används sedan av de NT:liga författarna...
3 Se även Luk 6:15 och Jud 1:1.
4 Traditionellt har St Anna (Jesu mormor) ansetts vara gift tre gånger och fått tre Mariadöttrar med tre olika män (Joakim, Klopas och Salome). Se skiss i DAHLBY, De heliga tecknens hemlighet, s 64. Den tredje Maria nämns i Matt 28:1 och vid korsfästelsen Joh 19:25. Hon är en trolig kandidat till moderskapet för Judas och Simon. Vidare kan Jakob, Jesu bror i Jak 1:1, vara Alfaios son i Matt 10:3.
5 Tilläggas bör också att seden att en ung kvinna går in under en äldre man i ett ”kyskt äktenskap”, på intet sätt var ovanligt. Detta var ett sätt att få legalt skydd i dåtidens orientaliska patriarkala samhällssystem. Se t.ex. döda havs-rullarnas texter (opisso), eller LONGENECKER, GUSTAFSON, Mary a catholic-evangelical debate, s73f. Se också under www.katolik.nu/html/artcl_jbroder.htm
6 Ett tyskt standardverk finns av BLINZLER JOSEF, Die brüder und schwestern Jesu, från 1967.
7 Se Sura 21:91 och 66:12 (om jungfrufödelsen, se även 3:42 och 19:20).

Inga kommentarer: