torsdag 7 juli 2011

Människan

Nedanstående är en fri sammanfattning av katekeserna (lk 66-78 KKK 355-384). Ämnet: är en fortsättning på ”JORDENS SKAPARE" från 1:a artikeln i Trosbekännelsen, där nu sist MÄNNISKANs plats utvecklas!

Vad betyder att vara Guds avbild (1 Mos 1:26f)?
Vi kan få kunskap om Skaparen och i frihet älska och tjäna Honom och få del av gudomlig natur (2 Petr 1:4) och bli alltigenom heliga! Vi är skapta för relation och delaktighet med Honom och få del av Guds eviga salighet. Så när du möter en medmänniska ta av din hatt och dina skor, för du står på helig mark!

Vad är själ och kropp?
Människan är både andlig och kroppslig som tillsammans ger en natur (vi är den felande länken). Kroppen kommer från materien, medan själen skapas direkt av Gud och är odödlig och kommer förenas med kroppen igen (vi är inte fångade i kroppen, utan själen är kroppens form, vår personlighet). Död är att skilja själ och kropp åt (inte utsläckning)!

Att reducera människan till enbart en själlös kroppslig "prins" som ploppat upp från en superapa (utan Guds kyss) eller endast en kugge i fabriksmaskineriet eller en vandrade sexualneuvros är att bli (för)gift(ad) med samtiden (läs darwinism, kommunism och psykoanal-fabet-ism)!

Hur var det i det paradisiska tillståndet?
Det var paradisiskt! Alla relationer var för varandra och harmonin med skapelsen, Skaparen och maka/maken var fullkomlig! Helighet, rättfärdighet fanns då de redan då de deltog i det gudomliga livet (lk 72; KKK 374ff)! Man och kvinna skapades komplimitärt olika i sin natur, men lika värdefulla! Familjen blev redan här den första grunden för mänskligt liv!

Vad är syndafallet?
Människan kan än idag vara självbehärskande och höja sig över girighet, sensualism och högmod! Men före syndafallet fanns bara givmildhet, kyskhet och lydnad! I o m sin olydnad kommer högmod, skam och girighet in i vår verklighet! Alla relationer bryts sönder; först Gudsrelationen (människan ville vara som Gud, utan Gud och före Gud och inte som Gud vill) sedan familjen och hela samhället (Noas ark, 1 Mos 6:5ff, se KKK 400f)!

Vad betyder arvsynd?
Efter syndafallet är människorna berövade den ursprungliga heligheten och rättfärdigheten. Det är ett mysteriskt tillstånd - inte en handling - som ges vidare genom den fallna mänskliga naturen, som därmed är underkastad okunnighet, syndabenägenhet (begärelse eller böjning till synd), lidande och död (lk 76f)!

Är människan god eller ond?
Vi är en mix (på eng: "mixed up") som ofta felaktigt sammanblandas. Luther/Kalvin menade att vi var genomonda, medan modernismen förutsätter att vi är genomgoda! Sanningen är varken eller, men mitt emellan ängel och best!

Vad hände sen?
Gud skapade världen genom sitt Ord (Joh 1:1ff och 1 Mos 1) och återköper skapelsen genom sitt Ord som blir kött och tar sin boning ibland oss. Det anas redan i protoevangeliet (1 Mos 3:15), men i NT besegrar Gud verkligen ondskan och döden med sin egen död! Syndafallet kan därför ses som en lycklig skuld - O felix culpa - som blev inlöst av en sådan Återlösare (lk 78)! Enligt KKK 389 är arvsynden baksidan av evangeliet! Ja syndafallet och korset är två motstående sidor av mänsklighetens mynt! Adam och Eva tippar ena sidan, men Maria och ffa Sonen vänder myntet rätt; med ett pris som var ofantligt stort; eviga korsmärken på den som skapat allt!

26 kommentarer:

JG sa...

Protestantismen menar inte att vi är rakt igenom genomonda. Vad man menar är att vi inte av oss själva kan producera en godhet som ger oss någon favör hos Gud. Eller som förtjänar rättfärdiggörelsen. En skillnad att understryka.

Anders Gunnarsson sa...

JG
Inte heller Kyrkan menar att vi kan producera godhet eller förtjäna rättfärdiggörelsen (vart har du fått det ifrån)!

Däremot är Luthers predestinationslära (av supralapsarisk sort) grunden till hela den skevhet som lutherdomen gett upphov till. Gud blir allt, människan är bara gudsfrånvänd och ond i sin natur; läs "Om den trälbundna viljan" som är helt enkelt hemsk läsning!

Anders Gunnarsson sa...

JG

För att förtydliga mig, så är människan så ond att hon inte kan välja att samarbeta med Gud, utan Gud måste utvälja (predestinera henne). Det är Luthers anti-kyrkliga svar, vilket varje katolik måste förneka!

Vi har fri vilja och ett hjärta som längtar efter Gud! Gud drar alla, men vissa kanske väljet bort Honom!

Anonym sa...

För att ytterligare förtydliga: Gud tar alltid första steget, Gud ger nåden oförtjänt. Människan kan inte välja att samarbeta med Gud utan nåd. Men människans val är inte trälbundet, hon kan välja att samarbeta eller inte när väl nåden ges och Gud ger alltid tillräcklig nåd till alla (om än inte effektiv nåd till alla). För övrigt lär Kyrkan också såväl predestination som reprobation. Men inte i blasfemisk variant. Predestination och fri vilja står inte i motsats till varandra.

-Spöket

Anders Gunnarsson sa...

Spöket

Precis!

Gud utväljer alla till evig salighet och vi kan välja att samarbeta med Gud (vilket då ger "endast Gud" äran)! Gud verkar fullständigt i männsikans JA, men människan verkar enbart i förnekelsen/förhärdelsen!

Fri vilja har vi och människan kan bli heliggjord (passivt, men en reell förändring, inte en skyllande rock över en skitig dynghög som Luther beskriver det) så att Gud faktiskt kan ta sin boning i oss! Därmed är människans natur inte enbart ondska, utan - av Guds oerhörda nåd - kan vi samarbeta med Gud; utan supralistiska predestinationsläror...

Frihet och nåd är katolska ord!
"Ondskans träldom" och ultrasyndighet är lutherska uppfinningar!

Vincit omnia Veritas!

Anonym sa...

Annorzzz: Nja, Gud utväljer väl inte alla till evig salighet? Då är ju utväljningsbegreppet tömt på sitt innehåll. Gud utväljer de utvalda, d v s de som kommer till himmelen. De som kommer till helvetet är inte utvalda. Att Gud vill alla människors räddning betyder inte att Gud utväljer alla människor (d v s ger alla människor effektiv nåd för sin frälsning, däremot tillräcklig nåd för sin frälsning).

Innan vi blir rättfärdiggjorda är vi ju dock trälar under synden (se Paulus till romarna). Så lär ju den heliga Kyrkan att alla som dör med antingen enbart arvsynd eller med personlig dödssynd på sin själ nedstiger omedelbart till helvetet vid döden. Synd, helvete och träldom är i allra högsta grad katolska begrepp, endast för den mesiga moderna tiden har dessa begrepp blivit obegripliga... Att Luther förvrängde dem till oigenkännlighet är det dock ingen tvekan om.

-Spöket

Anders Gunnarsson sa...

Spöket

Ja, Gud ger tillräklig nåd. Det var så jag menade!

De som kommer till helvetet gör det inte pga utväljelse, utan av egen fri vilja...

Anonym sa...

Annorzzz: Gott, då är vi ense. De som kommer till helvetet gör det för arvsynden (odöpta) eller för personlig dödssynd. Men det är fortfarande ett mysterium varför Gud inte ger effektiv nåd till alla, och det kommer vi nog inse först i himmelriket.

-Spöket

Anders Gunnarsson sa...

Spöket

Visst är mycket ett mysterium, men att odöpta automatiskt hamnar i helvetet (om du nu tror det) kan jag inte se förenligt med Vatikan II!

Allt gott

Ostronmannen sa...

Intressant. Menar Spöket att är man odöpt kommer man i helvetet?
Men det anser inte KK.

Anders Gunnarsson sa...

Otromannen

Vi kan inte nå Gud, Gud kan dra oss till sig. Dopet är därmed oändligt viktigt!

Hur Gud handlar med andra är vi inte i stånd att veta... Vi kan dock ana (t.ex. Joh 10:16)!

Ostronmannen sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Ostronmannen sa...

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Men det står ju inte att de som inte tror på honom ska gå under. Utan att han gav världen sin ende son till dem som tror. Det handlar alltså bara om de som tror.
Vi ateister fick inte Jesus. Och det innebär att bara att er gud ger er ngt för att ni behöver det.

Min egen lilla tolkning skulle då innebära att er gud inte i detta avseende är en hemsk svartsjukemaskin. Han ger er ngt ni behöver. Han fördömmer inte oss andra. Han ger oss också evigt liv och all härlighet och han behöver inte hålla upp något för att vi ska få det

Anonym sa...

Annorzzz: Var i VII står det att odöpta kan komma in i himmelen? Och skulle inte det innebära att helvetets portar segrat, eftersom det är dogmatiskt fastslaget att arvsynden måste bort för att vi ska äga tillträde till himmelen? Men teologin ger ju att de som enbart bär arvsynden kommer till helvetets yttersta ring: limbo, en plats med naturlig lycka men avsaknad av synen av Gud ansikte mot ansikte. Dopet kan dock ges via vatten, blod eller önskan. Och endast dopet tar bort arvsynden, som måste bort...

Ostronmannen: KK lär att dopet är nödvändigt och att arvsynden måste bort. Se konciliet i Florens (dogmatisk utsaga). Man ska inte alltid lita på Annorzzz även om han ofta är någotsånär rätt ute. :) Samma gäller såklart mig. Lita istället på Kyrkan.

Allt gott!
Spöket

Anonym sa...

Här en text om de odöpta barnens limbo av en prästteolog (i god ställning med Kyrkan): http://newtheologicalmovement.blogspot.com/2011/06/nativity-of-st-john-baptist-and-limbo.html

Ska ju också sägas att jag håller mig till S:t Thomas av Aquino i dessa frågor. En person som uppnått förnuftets ålder kan inte ha enbart arvsynd på sin själ. Antingen har hon vänt sig till Gud och fått arvsynden borttvättad genom önskedop eller så har hon vänt sig från Gud i personlig dödssynd.

-Spöket

Anonym sa...

Ostronmannen: Läs mer i Bibeln. Utan tro kan man inte behaga Gud (Hebreerbrevet). Läs Judasbrevet, Andra Petrusbrevet, resten av Johannes evangelium (och passa på att läsa hans brev och apokalyps också). "Den som vill bliva frälst måste först av allt hålla den katolska tron hel och oförvanskad." (Quicumque, en av Kyrkans trosbekännelser.)

-Spöket

JG sa...

Annorzzz,

Jag sidar med Luther, som sidar med Skriften.

Människan ÄR så ond så att hon varken kan eller vill samarbeta med Gud. I din version av saken handlar det ock om en godhet som människan skall arbeta upp (man kan om man bara vill, går det i praktiken ut på). Men så gör man ej upp med syndens natur.

"Den trälbundna viljan" är en suverän bok som jag rekommenderar alla sanningstörstande. Har du läst den, så läs om den.

Kul att du orkar bry dig ändå. Det är alltid hoppfullt.

Anonym sa...

JG: Nej, människan kan inte eller vill inte samarbeta med Gud om hon lämnas utan Guds nåd. Men skillnaden med Luthers hädelser är att han menar att man inte ens med Guds nåd kan följa Guds bud, att Gud helt enkelt inte är tillräckligt mäktig för att faktiskt förändra oss människor. Läs konciliet i Trient:

"CANON I.-If any one saith, that man may be justified before God by his own works, whether done through the teaching of human nature, or that of the law, without the grace of God through Jesus Christ; let him be anathema.

CANON II.-If any one saith, that the grace of God, through Jesus Christ, is given only for this, that man may be able more easily to live justly, and to merit eternal life, as if, by free will without grace, he were able to do both, though hardly indeed and with difficulty; let him be anathema.

CANON III.-If any one saith, that without the prevenient inspiration of the Holy Ghost, and without his help, man can believe, hope, love, or be penitent as he ought, so as that the grace of Justification may be bestowed upon him; let him be anathema.

[Page 45] CANON IV.-If any one saith, that man's free will moved and excited by God, by assenting to God exciting and calling, nowise co-operates towards disposing and preparing itself for obtaining the grace of Justification; that it cannot refuse its consent, if it would, but that, as something inanimate, it does nothing whatever and is merely passive; let him be anathema." (Sjätte Sessionen, Om rättfärdiggörelsen)

-Spöket

JG sa...

spöket,

Du blandar ihop Luther med Calvin. Lutheraner tror att människans vilja och liv förändras efter pånyttfödelsen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_soteriology#Comparison_between_Protestants

Inte för att jag tror att du lyssnar på detta, men kanske väl någon annan.

Anonym sa...

JG: Jag är före detta lutheran och har pratat mycket med lutheraner. Menar du nu att det inte är så att Luther var monergist och menade att rättfärdighet är "imputed" (som Luther hävdade så tidigt som 1516) och inte "infused"? Är nåden en inre verkan eller en yttre frikännande dom? Blir människan verkligen rättfärdig av Guds nåd eller övertäcks hon bara av Jesu Kristi täcke?

Om jag har blandat ihop saker så ber jag såklart att du upplyser mig om vad som skulle vara mitt misstag. (Inte för att jag skulle bli lutheran för den skull, men att ha felaktiga uppfattningar om verkligheten är aldrig bra...)

-Spöket

Anders Gunnarsson sa...

Spöket

Ska återkomma imorgon. Tack för din upplysning i saken och om jag har fel så är jag den förste att bekänna det.

Jag vill bara tro det KK tro, lär och bekänner...

Dock anar jag ultratraditionalistiska vibbar... :-)

Anders Gunnarsson sa...

JG

Din kritik av KK verkar vara att hon lär att människan i sig själv skulle kunna göra goda saker utan Guds nåd!

Det är en halmdockeavrättning på lägsta nivå! Innan du kritiserar KK, är det lämpligt att förstå vad hon egentligen menar. KK har aldrig lärt att godhet (inte ens mänsklig dito) skulle komma från någon annan än Gud! Gud är allt! Människan kan samarbeta och säga JAAAAA av tro med hopp och i kärlek! Människan har dock ABSOLUT INGET att berömma sig av!

Ta det förhatliga exemplet Maria! Kvinnan var fullkomlig och syndfri (vilket även Luther lärde)! Hon pekar alltid mot Gud! Där Maria är stor (läs kyrkligheterna) är Jesus exempellöst stor; ty Hans största verk (GudsModern) pekar bara på Sonen!

Mänsklig helighet är Guds verk, men vi MÅSTE samarbeta av fullständigt fri vilja!

Allt annat är heresi och antikyrkligt hittepå (hur fromt det än kan verka)!

Om du tycker "Om den trälbundna viljan" är bra! Vad tycker du om Luthers antisemitism och antikatolicism i t.ex. St Gal-Br-kom???

Jag klarar inte av att läsa karln längre (även om han var i stort sett renlärig katolik i det mesta)! :-(

Anders Gunnarsson sa...

Spöket

Jag har utvecklat vad jag tror är KK:ns syn i följande länkar; de andra och

judarna

Speciellt kommentarerna är intressanta... :-)

Anonym sa...

Annorzzz: You caught me. Nu kan du fortsätta avfärda mina argument med begrepp som "ultratraditionalism" istället för att ta dig an dem. ;-)

-Spöket/hilaron

Anders Gunnarsson sa...

Hilaron

Tror vi tagit alla argument på detta området. Jag burar gärna område. :-)

Anonym sa...

Jag rekommenderar följande predikan av en präst från FSSP (i a f vad jag förstod ifrån hans referens till seminariet i USA): http://www.audiosancto.org/auweb/20070422-Contra-Sedevacantism-and-the-Recent-Document-on-Limbo.mp3