lördag 23 april 2011

Påskens frälsningsplan

Korset är vansinnighet, som fått en mening! Varför finns detta heliga, hemska, hiskeligt, höga och hemlighetsfulla tecken? Frågan kan besvaras på många plan. Jag börjar med ondskans problem (Gud är allgod och allsmäktig, men ondska finns).

Ondskans problem
Är det så att ondska bevisar att Gud inte finns? Eller finns det ett bra svar som förklarar varför ondska finns och finns det en lösning på problemet? Kan rättvisa och barmhärtighet och förlåtelse samexistera?

Vad är ondska? Att vara ond är frånvaro av godhet hos en moralisk agent (som är i sin grund "ontologiskt god"=väsendet ä gott, men perverterat), såsom mörker är frånvaro av ljus. Världen skapades god, men med moraliskt fria agenter, som delvis förmörkat världen. Väsen kan förfalla till att bara välja eget välbehag (=helvetet) men vår slutliga destination är en värld där omtanken finns i fullhet, för vår egen fullkomning och en evig glädje. Himlen är den slutgiltiga plats, där människans djupaste längtan förverkligas. För evigt ska vi leva med Gud i fullkomlig glädje och skåda honom ansikte mot ansikte i gemenskap med alla heliga (se katekesen 326, 1023-1029, 1042-1050 och 1053)!

Kan då lidande och ondska sättas in i ett teistisk livssyn? Ja om fria agenter gör uppror så finns synd. Finns synd kan andlig ondska finnas (pga att Gud tillåter den i en värld av fria agenter). Om andlig ondska finns, kan detta orsaka lidande (då vi syndar). Gud använder det onda för goda syften (jmf korset)! Människan behöver tränas och disciplineras för det slutliga goda. En dag skall alla förstå hur allt hänger ihop, hur lidandet blev en dov bakgrund till att allt samverkade till det bästa, för dem som älskade Gud (Han älskar dock alla)!

De världsliga orsakerna för Jesu död
Katekesen (se citaten på katekesen, för skrifthänvisningarna nås därifrån automatiskt) lär (574ff);
"...blev Jesus av illvilliga personer misstänkt för att vara besatt [Mark 3:22; Joh 8:48; 10:20]. Han blir anklagad för hädelse[Mark 2:7; Joh 5:18; 10:33] och för att vara en falsk profet.[Joh 7:12; 7:52] Här var det fråga om religiösa brott, som lagen bestraffade med döden genom stening [Joh 8:59; 10:31]!... tycks Jesus handla emot det som det utvalda folket ansåg vara väsentligt:
-underkastelsen under Lagen i dess helhet, alltså under alla dess skrivna bud och för fariseerna de skrivna buden i den muntliga traditionens tolkning;
-den centrala ställningen för templet i Jerusalem som helig plats där Gud bor på ett alldeles särskilt sätt;
-tron på den ende Guden vars ära och härlighet ingen människa kan dela.

Den rättsprocess som i NT följer lämnar mycket i övrigt att önska. Judarna är dock inta ansvariga för detta justiemord (enbart Sanhedrin=Stora rådet)!"

Synd, död och frälsningsplan i KKK!
Katekesen lär vidare (601ff); "Gud hade beslutat att låta ”Tjänaren, den Rättfärdige”[Jes 53:11; Apg 3:14] lida döden. Denna hans frälsningsplan hade i förväg genom Skriften förkunnats som ett mysterium, som innebär allomfattande frälsning, dvs, en återlösning som befriar alla människor från syndens träldom.[Jes 53:11-12; Joh 8:34-36] Paulus förklarar i en trosbekännelse som han säger att han har ”tagit emot”[1 Kor 15:3] att ”Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna [se även Apg 3:18; 7:52; 13:29; 26:22-23]. Jesu frälsningsdöd uppfyller framför allt profetian om den lidande Tjänaren.[Jes 53:7-8; Apg 8:32-35] Jesus själv har framställt meningen med sitt liv och sin död i ljuset av den lidande Tjänaren.[Matt 20:28] Efter sin uppståndelse gjorde han denna tolkning av Skrifterna för Emmaus-lärjungarna,[Luk 24:25-27] sedan för apostlarna själva [Luk 24:44-45]"...

”Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver och guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fläck, Kristi dyrbara blod. Han var utsedd redan före världens skapelse, men trädde fram först nu, vid tidens slut, för er skull som tror” (1 Pet 1:18-20). Människornas synder, som kom efter ursynden, har döden som följd [Rom 5:12; 1 Kor 15:56]. Då Gud sände sin egen Son i tjänargestalt[Fil 2:7] – som tillkom en mänsklighet som fallit och var hemfallen åt döden på grund av synden[Rom 8:3] – ”han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi med honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet” (2 Kor 5:21). Någon Guds förkastelsedom över Jesus som om han hade syndat fälldes inte [Joh 8:46]. Men i den frälsande kärlek som alltid förenade honom med Fadern [Joh 8:29] har han upptagit oss som på grund av vår synd var skilda från Gud. Han kunde till och med i vårt ställe ropa på korset: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig” (Mark 15:34).[Ps 22:1] Då Gud på detta sätt gjorde honom solidarisk med oss syndare, ”skonade han inte sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla” (Rom 8:32), för att vi ”skulle bli försonade med honom genom hans Sons död"...

"Kyrkan lär i apostlarnas efterföljd [2 Kor 5:15; 1 Joh 2:2] att Kristus dog för alla människor utan undantag. ”Det finns inte någon, det har inte funnits någon och det kommer aldrig att finnas någon för vilken Kristus inte har lidit.”[Quiercy: DS 624]"!..."

"Detta Kristi offer är enastående, det fullbordar och överträffar alla offer.[Heb 10:10] Det är först och främst en gåva som kommer från Gud, Fadern, själv: det är Fadern som ger ut sin Son för att försona oss med sig själv.[1 Joh 4:10] Det är samtidigt Guds människoblivne Sons offerhandling när han i frihet och av kärlek [Joh 15:13] frambär sitt liv [Joh 10:17-18] till sin Fader genom den helige Ande[Heb 9:14] för att sona vår olydnad""

Försoning
Kort sagt Jesus är försoningen, där Gud och syndfulla människor får försonad kontakt! Se katekesen 618;
"Korset är Kristi enda och enastående offer. Kristus är den ende förmedlaren mellan Gud och människor.[1 Tim 2:5] ”Han har på sätt och vis förenat sig med varje människa” i sin gudomliga person, som blivit människa[Gaudium et spes , n. 22] och ”ger därför varje människa på ett sätt som Gud känner till möjligheten att förena sig med påskmysteriet”. Han uppmanar sina lärjungar att ta sitt kors på sig och följa honom,[Matt 16:24] ty Kristus led för vår skull, och gav oss ett exempel för att vi skall följa i hans fotspår.[1 Pet 2:21] Han vill med sitt frälsningsoffer förena just dem som är detta offers främsta förmånstagare.[Mark 10:39; Joh 21:18-19; Kol 1:24] Detta fullbordas på ett storslaget sätt i hans moders person; hon förenas innerligare än någon annan med hans frälsande lidandes mysterium:[Luk 2:35]!"

Avslut
Kristen tro tar det onda på allvar. Synd ger konsekvenser! Ett ont ord kan skada en livslång vänskap. En kärleksaffär kan förstora ett livslångt äktenskap. Ett mord kan utlösa ett världskrig! Ondskan och döden har mött sin överman. Synden har fått sitt straff; syndaren går fri, i ofattbar nåd och med förlåtelse för alla som vill. Kyrkans portar står alltid öppna. Endast en religion kan erbjuda denna försoning. Endast en man kunde gå "via Dolorosa". Gud älskar mig gränslöst, så att t.o.m. synden kan ge än större nåd. Som det sjungs inatt; "O felix culpa"; o saliga syndafall som med Guds mystiska plan har gett människan en ny värdighet. Gud har sår i ditt ställe! Gud är med oss, även i den mörkaste natten. Gud bär sin skapelse inifrån och upp på korset och in i evigheten! Jag längtar efter påsknattens heliga, himlastormande, hiskeligt höga och hemlighetsfulla tecken; Gud har med döden besegrat döden... Kärleken segrar. Sanningen bryter lögnens välde. Död var är din seger?!?

För att du inte tog det gudomliga dig till en krona,
för att du valde smälek och fattigdom vet vi vem Gud är.

För att du lydde fram till det yttersta - döden på korset,
vet vi vad seger, vet vi vad väldighet, vet vi vad Gud är.

För att du nedsteg hit till de plågade, hit till de dömda,
vet vi att ingen ensamhet finnes mer, vet vi var Gud är.

Därför skall alla sargade, döende, alla de dömda,
säga med alla heliga, saliga: Jesus är Herre.

Därför skall alla världar och varelser, allt som har varit,
är och skall komma, en dag bekänna det: Jesus är Herre. (Cecilia/SvPs 38)

Inga kommentarer: