lördag 29 maj 2010

Maria del 3

5.4.2. MARIAS NÅDEFÖRMEDLING
lk 197; KKK 967-970 sammanfattade; Maria har sedan tidigt i Kyrkans historia uttryckts inneha en speciell roll i frälsningshistorien. Maria fortsätter sin modersroll, p.g.a. Kristi förtjänster och detta uppdrag vilar helt på Kristi förmedling och är helt beroende av Honom. Guds Moder tituleras förespråkerska, beskyddarinna, hjälpinna och nådeförmedlare.

Maria är en medlare mellan Gud och människa. Inte på ett sådant sätt att Kristus inte behövs, utan att Hans nåd får kanaliseras genom henne; se Joh 19:26f. Gud använder människor och Guds Moder belyser Kristus på ett unikt sätt. I fjärde budet står att vi skall lyda och vörda föräldrarna11. Vad innebär det om Maria var en verklig Moder till Kristus? Ska inte vi efterfölja Kristus. Detta tål att mediteras över och det har kristna gjort genom hela historien. Det finns hos Maria ett kvinnligt frälsningsperspektiv, i förening med sin Son, och det är därför som otaliga kyrkofäder och officiella kyrkliga dokument kallar henne; ”advocata”, ”mediatrix”, ”coredemtrix” och nådeförmedlerska.

5.4.2.1. NÅDEFÖRMEDLINGENS BAKGRUND
Ingen person har varit Gud närmare än Maria och ingen har haft så mycket tid tillsammans med honom i himlen eller på jorden. Om Jesus var helt och fullt människa och jude innebär det att Han levde under den mosaiska lagen och de tio budorden. Om vi ska ”Imitatio Christi”, alltså efterlikna Kristus, bör vi också lyda fjärde budet och vörda och underordna oss Kristi föräldrar; Gud Fadern och GudsModern. Detta kan låta vanvördigt, men jag menar naturligtvis inte att Gud Fadern och Maria hade ett fysiskt samliv. Men Kristus har en mänsklig Moder, som också är moder till personen Kristus (5.3.1.). Och Ordet är den andra personen i gudomen. Maria har sagt JA före oss, för annars hade inte Gud blivit synlig i Kristus. Hon har också - enligt Kyrkans tro - sagt ett ja för oss. Därför är Maria intimt förenad med Kristus och Kristi frälsarverk och Maria och Jesus går inte att skilja åt. Hon kan inte skiljas från Gud vid; födelsen, första underverket, korset eller graven. Maria och Guds verk kan inte heller skiljas vid Kyrkans första pingst eller in i evigheten. Ingen kan skilja dem åt. Inte en Ärkebiskop, inte någon amerikansk T.V.-evangelist och inte ens om självaste Calvin skulle resa sig upp från de döda och protestera. Vad Gud har sammanfogat, kan ingen människa skilja åt. Redan i GT har kungamodern en mycket speciell roll (5.4.3.1.) och Maria förmedlar uppdrag i Luk 1:41 och Joh 2:3-5.

5.4.2.2. EN NÅDEFÖRMEDLARE
ENDAST GUD GER NÅD
INVÄNDNING: Gud är den ende exklusiva medlaren utifrån 1 Tim 2:5 och Maria kan därför inte vara nådeförmedlerska.
SVAR: 1 Tim 2:5; ”…en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus.” kan inte tolkas så exkluderande. Versen står för det första i närheten till andra kyrkliga verser, se vers 1 (citat nedan) och vers 4 (citat 6.1.3.3.). För det andra är ordet för den ende inte det vanliga grekiska exklusiva ”monos” som används överallt annars i brevet, utan istället används ”heis”. Därmed är inte Gud ett avundsjukt purket väsen, som inte vill släppa från sig något av sina förmedlingsuppdrag. För det tredje är Gud all nåds källa och den enda som förmedlar sin nåd, men Han använder alltid människor i sitt verk. Gud ger och ger i överflöd. Han ger sig själv till mänskligheten och gör detta specifikt i en judinnas tonårssköte, där Gud tar mänsklig form och föds som 100 % av Marias mänsklighet. För det fjärde finns det massor av fler exempel på att Gud inte förbjuder människan att utföra Hans verk (KKK 970). Är Gud motsatt mänsklig samverkan?

1 Tim 2 är inte exkluderande. När vi ber för andra är vi medlare, som i början av just 1 Tim 2; ”först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och åkallan för alla människor.”. Kristus är här modellen och vi medverkar i Hans verk. Skulle din pappa bli upprörd om du frågade om han kunde be för dig, och därmed inte gick direkt till Gud? Vidare är Gud skapare av allt, men många människor får ändå vara hans medskapare i fortplantningsprocessen. Kristus är vidare ende medlaren, men använder ärkeängeln Gabriel till att förmedla Guds budskap. Jesus är också den store Herden, se Joh 10:11ff; och han delegerar ändå St Petrus att vara herde i Joh 21:15ff (2.1.2.1.). Jesus är även översteprästen, ändå är vi alla kallade att dela det allmänna prästerskapet, se 1 Petr 2:5ff och Upp 1:6. Jesus är på samma sätt Domare, Kung, Profet, Syndaförlåtare mm och vi får ändå vara delaktiga i att utföra dessa uppdrag, se t.ex. Matt 28:19f; Joh 14:12; ”den som tror på mig han skall utföra gärningar som jag, och ännu större.”; 15:4, 12f; 20:23 och 1 Kor 3:9; ”Vi är ju Guds medhjälpare12”. Marias nådeförmedling innebär inget annat än att förmedla Guds nåd och vara delaktig i Guds verk. Detta p.g.a. att Jesus och Guds Moder inte kan skiljas åt. Maria pekar alltid mot Kristus, se Joh 2:5. Mariafromheten skymmer inte Kristus i Kyrkan eller hos Kyrkorna. Var inte rädda för henne, inte ens om hon skulle förmedla nåd, vilket dock ännu inte är kyrklig dogma!


5.4.3. MARIAS SLUTLIGA NÅD
lk 199; KKK 966 och 974 sammanfattade; Maria blev med kropp och själ upptagen till himlen. Maria upptagelse har historiskt sett ingått och ingår i de flesta Kyrkornas tro13 och liturgi och dogmatiserades 195014.

MARIE UPPTAGELSE ÄR OBIBLISK
INVÄNDNING: Dogmen om Maria upptagelse har inget bibliskt stöd.
SVAR: Upptagelsen är egentligen bara är en konsekvens av den syndfria avelsen (5.3.3.). Om en människa lever syndfritt, så drabbar inte döden denna människa, se t.ex. Gen 3:19; Ps 16:10 och Rom 5:12. Gud lyfte alltså Maria med själ och kropp upp till sin eviga boning. Utöver bakgrunden med ”den syndfria avelsen” betyder det även något att Marias Son var universums och judarnas (5.4.3.1.) Konung. Upptagelser är vidare möjliga och bibliska, därför att det finns sådana händelser i GT (5.4.3.1.) och 2 Kor 12:2-4 där St Paulus himlafärd skildras15. Hur kan denna dogm då vara obibliskt?

5.4.3.1. KUNGAMODERN OCH UPPTAGELSE I GT
En viktig bakgrund till himladrottningens särställning är den position Israels kungamoder hade i gamla testamentet. Drottningmodern (”Gebira”) har en oerhört betydelsefull position i hela den antika världen och i de flesta kungliga ”exotiska” kulturer än idag. Se i Skriften i Höga Visan 3:11; ”kom Sions döttrar, skåda kung Salomo och kronor hans mor har krönt honom med på hans bröllopsdag, på hans glädjedag.”. Och Jer 13:18 ”Säg till kungen och kungamodern: stig ner från er höga plats, ty den praktfulla kronan har fallit från era huvuden.”. Se också 1 Kung 2:13ff; ”Tala med kung Salomo – dig avvisar han inte... Batseba kom in till kung Salomo för att tala om Adonia reste sig kungen och gick henne till mötes och hälsade henne vördnadsfullt...och lät ställa fram en stol åt kungamodern på sin högra sida.” Kungamodern kan alltså medla för folket. Se vidare i 1 Kung 11:1-3, som visar Kungamoderns roll och 1 Kung 15:13, där Kungamodern berövas sin ställning. Se även 2 Kung 24:15 och Ords 31:1. För material om upptagelse, se Gen 5:24 (även Hebr 11:5), där Henoks upptagelse skildras och även 2 Kung 2:11, där det talas om Elias upptagande.16

5.4.3.2. HIMLADROTTNINGEN OCH UPPTAGELSE I NT
De kristna som menar att dogmen om Marie upptagelse är obibliskt, får problem i slutet av NT där St Johannes ser in i himlen. Förmodligen är detta samme man som står vid Jesu kors (se Joh 19:26-30) och till vilken Jesus säger; ”se din Moder”. Vidare säger här Jesus också till Maria; ”se din son”. Denne St Johannes var enligt traditionen alltså utvald att ta hand om Maria och han ser nu in i himlen där vi i Upp 11:19-12:2, 17 läser följande;
”…och Guds tempel i himlen öppnades och förbundsarken blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar och dån och åska och väldiga hagel. Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande...”…”Och draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra barn, mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd.”.

KVINNAN ÄR INTE MARIA
INVÄNDNING: Den nya förbundsarken är inte Maria. Kvinnan är endast en symbol för Kyrkan (eller Israel). SVAR: Om någon absolut inte vill koppla ihop Maria med denna kvinna, i Upp 11-12, så fås svar utifrån hur du ropar. Att hävda att det inte handlar om en person är omöjligt om kvinnan är havande och föder Kristus (Upp 12:5). Dessutom verkar det svårt att inte koppla ihop Upp 11-12 med Gen 3. I begynnelsen finns en orm (nahash) vilken återkommer - som orm och drake - i t.ex. Jes 27:1, samt som en drake i Upp 12. I begynnelsen finns också en kvinna och en son. Att dessa personer finns där - i begynnelsen och i änden - bör betyda att den personliga individuella tolkningen bör vara mest trolig. Till sist finns det inget skäl till att arken17 i kapitel 11 och 12 skulle kunna betyda både Kyrkan (+Israel) och Maria. Maria är ju även Kyrkans moder (se vidare 5.4.1.). Skriften innehåller ofta flera perspektiv samtidigt, vilket inte bör bortrationaliseras. Vem är Sions största dotter och Kyrkans första och största Moder?

5.4.3.3. UPPTAGELSENS HISTORIA
”Marias upptagelse” kommer i kyrkofädernas skrifter sist av alla (maria)dogmer. Upptagelsen är bara en konsekvens av ”syndfriheten” och är även en del av luthersk tro, se CA 3 och Apol 21, s246. Detta avsnitt är det enda i hela boken som jag citerar några lite märkliga källor, då inga kyrkofäder före 300-talet berör frågan. De nedan citerade författarna har inget större officiellt värde eller kyrklig autencitet, utan är endast ett sätt att visa att tron på upptagelsen fanns tidigt. Marias upptagelse var, trots en urkyrklig tystnad i skrift, en dogm spridd i den tidiga Kyrkan och firades liturgiskt bevisligen sedan 500-talet med universiell feststatus på 700-talet. Det kanske främsta argumentet för dogmen är kanske inte det som finns, utan det som saknas. Ingen mariansk relik (6.2.3.3.) finns bevarad18, vilket är mycket anmärkningsvärt i en relikstinn miljö som annars inte alltid var nogräknad. Aldrig har någon tagit fram kvarlevor från Maria, när många bibliska personer använts så. Är inte detta märkligt? Märkligt är också att endast sex av världens biskopar motsatte sig dogmatisering av Marie upptagelse. Motståndet har aldrig varit starkt varken i öst eller väst samt ej heller under eller strax efter reformationen.
St GREGORIUS av Neocesarea (205-~275) även kallad - “Thaumatourgos” – mirakelgöraren, blev kristen och biskop 240 efter Origenes påverkan. I hans 3 bebådelsepredikningar framställs Maria som fläckfri och äras mycket högt. I slutet av den andra predikan nämns Maria som varande i himlen;
Du [Maria, min anm.] skiner som det klaraste ljus vid den högsta platsen i förnuftets kungarike; där Fadern – som är utan början och vars kraft överskuggade dig – är förhärligad; och där din Son tillbedes…Tillsammans med dig, anse oss värdiga att bli delaktiga av din fullkomliga nåd genom Jesus Kristus vår Herre: som tillsammans med den helige Anden, tillhör Faderns ära, nu, alltid och i evigheters evighet. Amen!

PSEUDO-MELITO skriver omkring år 300 e.Kr., i De Transitu Virginis 16:2–17; “Därför må det genom din nåds kraft…du som har besegrat döden, och regerar i ära, du skulle uppväcka din Moders kropp och ta henne med dig jublande till himlen. Då sa frälsaren; ‘Ske din vilja’”.

St EPIFANUS av Salamis på Cypern skriver år 374 i Panacea 79:11, där han nämner himmelsfärden och kopplar Upp 12 mycket tydligt med Maria; “Antag att hon dog en naturlig död. I så fall somnade hon in i ära och gick hädan i renhet och fick sin jungfruliga krona. Och antag att hon föll för svärdet, enligt Simons profetia. Då är hennes ära med martyrerna, för genom henna lystes världen upp av det gudomliga ljuset. Då är hennes heliga kropp i den fullständiga lyckan. Och antag att hon lämnade världen, utan att dö, eftersom Gud kan göra vad Han vill. Då blev hon helt enkelt upptagen till den eviga äran.” ”

St JOHANNES Teologen” sägs stå bakom De Obitu S. Dominae från 300-talet; “Och från den tiden framåt visste alla, att den obefläckade och ädla kroppen upptogs till paradiset.”


10 Denna del av citatet är ur PILTZ, Se ansiktet, s218.
11 Se Ex 20:12 och Ef 6:2.
12 På grekiska ”synergoi” = samverka med.
13 Se Ortodox tro eler Luthers syn i predikningar WA10/3:269.12f och WA52:681.27-31.
14 Efter andra världskrigets nedvärdering av människans och specifikt judinnors värde, kom påven – efter att alla tolvhundratrettiotvå östliga och västliga biskopar tillfrågats – att mer exakt definiera vad som hände judinnan Maria. Om Maria dog eller blev upptagen före sin död uttalar inte påven eller Kyrkan. Påven skriver i “Munificentissimus Deus” i ES2331-2333; “...genom vår Herres Jesu Kristi auktoritet, av de heliga apostlarna Petrus och Paulus och vår egen auktoritet uttalar, fastslår och definierar vi att detta dogma var uppenbarat av Gud, att den obefläckade Guds Moder, den eviga jungfrun Maria, efter att ha fullbordat sitt jordeliv, blev med kropp och själ upptagen till den himmelska härligheten.”
15 Det kan också nämnas att nyprotestantismens uppryckandelära (inl avdelning 5) förutsätter upptagelse.
16 Mose och Elia uppenbaras (Matt 17:3) när Jesus förhärligas i Matt 17:1-9. Detta visar att Mariauppenbarelser är möjliga... Hon är den förste fullkomligt kristne… (första skrivna vittnesbördet av en mariauppenbarelse är på 300-talet av GREGORIUS av Nyssa Orat 24:10f) 17 Även i Ps 132:8; ”Kom, Herre, till din viloplats, du och din mäktiga ark.”, nämns arken tillsammans med Gud, vilket pekar på att de finns i varandras närhet i himlen. Se också Ps 45:10.
18 Förutom sekundära reliker, alltså mantlar och några droppar bröstmjölk, vilka sägs ha varit Marias.

Inga kommentarer: