torsdag 27 maj 2010

Mariologi i skrift och urkyrka

5.3. MARIA KRISTI MODER
INLEDNING MARIA KRISTI MODER

Det finns ett mycket gammalt ordspråk; ”bakom varje framgångsrik man, står en framgångsrik kvinna.”1. Gäller det överallt eller bara de som lever e.Kr.? Inkarnationens mysterium bibehålls med Maria som klassisk Guds Moder.2 Kyrkans tro har inkarnationen som ett större mysterium och vördar den mer, än en reducerande, ”nyreformatorisk” mycket avskalade kristologin med tillhörande mariologi. Felaktig mariologi ger snedvriden kristologi, som ett brev på posten! Eftersom Jesus var Gud måste Han ha valt en alldeles speciell mor, till att föda fram den som universum ej kan bära. Vad hade du själv gjort om du valt din moder?
Att mariologin har biblisk grund, vill jag visa i följande sex avsnitt. Först går jag genom tre urkyrkliga mariadogmer, sedan genomgås spiritualiteten kring Maria (5.4.). Mariologisk lära och liv sammanbinds, precis som Kyrkans lära är rotad i Skriften. Ja, Guds Moder finns faktiskt med i hela Skriften (5.3.3.1.) liksom Kristus kan skymtas i hela Skriften. För Skriften har i hela GT ett typologiskt frö, för hela frälsningshistorien. Alla kristna måste underordna sig den urkyrkliga kristologin, som framväxt i Kyrkan fram tills 800-talet. Om man underordnar sig Kyrkans ursprungliga hållning där, varför då inte ta till sig fördjupade reflektioner om mariologin, även om någon del utvecklats lite senare. Bara för att något är störst och viktigast (läs Kristus) tar inte bort mindre viktigare, men dock viktiga saker (läs Guds Moder). Jämför med att proteiner är viktigast i maten, betyder inte att vitaminer är oviktiga. Kvinnlighet är oerhört viktigt i Kyrkan3. Maria blir inte undanskymd i NT och där hon skymtar fram mindre tydligt, beror det på att hon fortfarande var vid liv när dessa böcker skrevs. I de senare skrifterna som den johannitiska (Joh, Upp) och den lukianska (Luk, Apg), vilka tillsammans utgör halva NT, har Maria en absolut särställning. Hon är inte betydande kvantitativt, men kvalitativt. Låt inte en liten mängd uppenbara mariologiska citat i NT göra att Maria betraktas som obetydlig.
Utan Maria förblev mänskligheten utan inkarnationen. Fadern sände sin Ande på ett speciellt sätt över Maria, så att allt mänskligt blod och kött upptogs för Sonen. Jesus var 100 % köttsligt släkt med Marias släkt. Utan Maria hade heller inget tempelframbärande skett och flyktingbarnet hade inte överlevt i Egypten (om Josef får ursäkta). Utan Maria hade inte det första undret skett, alltså vinundret på bröllopet i Kana (Joh 2). Utan Maria förmodligen ingen Lukas, eftersom bl.a. Marias berättande gjorde att Lukas kunde skriva ner allt så noggrant. Utan Maria - som var den första ”kristna” människan på vår jord - hade kanske inte ens pingstens under skett (Apg 1-2). Maria är stor i Skriften, i Kristi liv, i hela den världsvida Kyrkans och Kyrkornas liv och därmed i våra liv. Maria och Kyrkan har alltid hört ihop under urkyrklig tid4, idag och in i evigheten.
Maria skymmer aldrig Kristus eller upphöjs till gudomligt väsen. Maria stjäl lika lite uppmärksamheten från Kristus, som månen stjäl solens ljus. ”Konstiga” personer är de som enbart intresserar sig för konstnären och vägrar betrakta hans verk. Konstnärliga människor - vilket alla Guds avbilder innerst inne är - intresserar sig alltid för både verk och skaparen. Allt Maria är, är hon genom Guds nåd. Han har mejslat fram något otroligt unikt. Allt hon vill är att visa på Honom. I Skriften och i Kyrkans liv är Kristus alltid Marias mittpunkt. Redan på 100-talet firas liturgin framför Mariabilder, t.ex. St Priscillas katakomber (år 110) eller St Irenaeus. Kristus visade Maria vördnad (Luk 2:51f) och vi är inte förmer än att vi bör följa honom.

5.3.1. GUDSMODERN
lk 88, 95; KKK 495 och 726 sammanfattade; utifrån Skriftens ”min Herres moder”, får Maria mycket tidigt titeln Guds Moder. Maria är den nya Eva, moder till hela Kristus.

Gudsmoderstiteln är inget annat än Elisabets bekännelse i Luk 1:43; ”Hur kan det hända att min herres mor kommer till mig?”.5 Att Elisabets herre var någon annan än Gud kan ingen kristen förneka.

Efter dogmen om Maria som GudsModern kom Mariafesterna6 att mångfaldigas. Men hade redan på 300-talet började firandet av de stora mariologiska festerna; jul, Marie rening och kyndelsmässodag. På 400-talet blev Theotokusdagen följaktligen firad och blev snart firad som Upptagandet (se 5.4.3.). I öst firades också ”Marie bebådelse”. På 400-talet framstår hennes betydelse i julen allt tydligare, för när Kyrkoåret växer fram blir Maria allt viktigare. Guds inkarnation och Hans människoblivande bereder väg för att Gudsmodern nödvändigtvis behöver en plats. Jesus ploppar inte bara upp från ingenstans. Jesusbarnet kan ju omöjligt tas bort från Modern, inte ens i firandet av Kyrkornas stora fester. I femhundratalets Rom, som var/är konservativt firades 4 Mariadagar; Gudsmoderns bebådelse, Marie rening, Upptagandet och Gudsmoderns födelse. Även lutherdomen har behållit Mariafester och Theotokus-titeln, se KF 8:7 i SKB, s525.

5.3.1.1. GUDSMODERSPROBLEMATIK
MARIA ÄR ENDAST KRISTI MÄNSKLIGA MOR

INVÄNDNING: Maria var moder till Kristus enbart av mänsklig natur.
SVAR: Mor och Son är begrepp som inte refererar till natur utan till person. Min mamma är just ”Anders” mamma och inte enbart moder till min mänskliga natur7. Därför var Maria moder till hela personen Kristus, se Luk 1:43. Sonen var Gud. Varför ska då inte Maria kallas Guds Moder?

SKRIFTEN NEDVÄRDERAR MARIA
INVÄNDNING: Maria är inte GudsModer, för hon nedvärderas av Ordet själv i Lukas och Johannes. Se Luk 2:48f, 8:19-21; 11:27f och vid bröllopet i Kana i Joh 2:4.
SVAR: Dessa ställen läses med glasögon (eller solglasögon). De som har nersvärtad synförmåga har en mörk Mariabild. Hur ses Maria av dem med en ”upplyst” mariologi?
Övergripande problemställen i NT om mariologin är fyra stycken. Om vi börjar i Luk 2:48f, där Jesus är i templet, så är denna text inte på något sätt nedvärderande av Maria. Poängen är att Jesus redan vid 12 års ålder är medveten om sitt ursprung, sin kallelse och sin oerhört speciella relation med Gud Fadern.
I Luk 8:19-218, sägs Jesu mor och bröder vara ”…alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det.”. Denna berättelses främsta poäng är att det finns en ny gradering och ett nytt släktskap i det nya förbundet, alltså i Kyrkan. Den person som hört och gjort Guds vilja mest och tydligast är; Guds Moder. Hon blir inte nedvärderad i denna berättelse, det är absolut inte dess poäng.
Detsamma gäller i Luk 11:27f; ”Saligt det moderliv som har burit dig och saligt de bröst som du har diat. Men han svarade: Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.”. Har inte Maria hört Guds ord och tagit vara på det? Se i Luk 2:19; ”Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det.” eller i v 51; ”Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta.”. Det går inte att sätta en motsättning mellan verserna 11:27 och 11:28. Saligt är det moderliv och de bröst som Kristus diat. Jesus tillbakavisar aldrig detta, men Han gör ett tillägg, vilket ger Maria en ännu större ställning. Guds Moder är störst även i kategorin; ”människor som hört Guds Ord och bevarat och begrundat det”.
Slutligen har vi Joh 2:4; ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.”. Den svenska översättningen kan låta brysk, men så är inte intentionen i denna berättelse på grundspråkets grekiska. Skrivna ord kan läsas på många sätt, därför att skrivna ord inte kan ge alla nyansskillnader som det talade ger. Ett extremt exempel är att Joh 2:4 kan tolkas som en text där Jesus avslöjar att han är transsexuell; Han vill vara kvinna. Men ordet ”kvinna”, har inte alls denna betydelse här eller ens en nedvärderande ton. Kvinna är en ärorik titel i ex. Gen 2:23; 3:15, där alltså en fiendskap skall finnas mellan ”ormen” och ”kvinnan” (även Gen 3:20). Denna ”kvinnotitel” använder Jesus i Joh 2:4 och Maria är därför den nya Eva. Jesus säger helt enkelt (jämför gärna grundtexten); ”Är det ditt problem, mänsklighetens moder”? Just precis i den stunden kunde Jesus inte utföra vad hon ville. Kristus säger att han är bunden vid den rätta tidpunkten, inte vid familjeband. Men Maria oroade sig inte och litade på att något snart skulle ske och väntade på att tiden snart skulle vara inne. Se i det efterföljande Joh 2:5, där Maria säger åt tjänarna att göra vad Jesus säger till dem. Jesus utför därefter det första av Hans underverk, precis såsom Maria önskade. Detta visar fram mot den medlande Kyrkan och Maria som urbilden för Kyrkans uppdrag.
Maria är definitivt inte nedvärderad i Skriften. Varför är hon den mest omtalade modern i hela Bibeln? Varför är denna ”Kvinna” närvarande vid alla de viktigaste händelserna? Varför är hennes ”Magnifikat” den lovsång som är längst i NT och den mest kommenterade? Läs t.ex. Luthers utmärkta kommentar9. Luk 1:46-56 är inte ihopsatt av en mjäkig, nedvärderad obetydlig ”kvinna”, utan uttryckt av en ödmjuk, profetisk och syndfri (5.3.3.) tonåring. Hon som är mänsklighetens näst största och näst mest betydelsefulla person. Hon sade ett fullkomligt JA till Gud och födde, närde och uppfostrade den mest betydelsefulla personen; Gud själv. Kan hon vara värd vördnad?

5.3.2. MARIAS JUNGFRULIGHET
lk 99; KKK 499-501 sammanfattade; Marias moderskap var unikt och hon är den enda moder som förblivit jungfru.

Jesus var unik och därför blev också Kristi födelse unik. Utifrån Jes 7:14; Matt 1:18-25 samt Luk 1:26-35 har de kristna alltid ansett Maria som jungfru, vilket är majoritetens uppfattning även idag. Förnekas detta har de en annan syn på Skrift, underverk, celibat och i slutändan på Gud och Hans handlande. En nykristen debatt har dock – de senaste hundra åren i nordvästlig kristenhet – även börjat röra sig om Maria verkligen förblev jungfru.

JESU BRÖDERS PROBLEMATIK
INVÄNDNING: Skriften visar klart att Maria inte förblev jungfru livet ut. ”Herrens bröder” nämns i Mark 3:31ff; “Nu kom hans mor och hans bröder...“ och i 6:3; “Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon?...“10
SVAR: Marias ”ständiga jungfrulighet”, på latin ”semper virgo”, har varit Kyrkans och även alla Kyrkornas tro - inklusive reformatorerna - så långt vi kan spåra källorna. Hur kan vi lösa den skenbara skillnaden mellan ovanstående bibelställe och hela den urkyrkliga traditionen, vilken menar att Maria förblev jungfru hela sitt liv. En trolig hypotes är helt enkelt att se alla bröderna som kusiner11. I hebreiskan och arameiskan finns inget ord för kusin, utan broder används för båda nära släktingar och syskon. Att ”adolphos”12 är detsamma som kusiner är alltså inte exegetiskt omöjligt. Se stöd för detta i Matt 27:56 ”...Maria som var Jakob och Joses mor” och vidare i 28:1; “...i gryningen...kom...Maria från Magdala och den andra Maria“; Mark 15:4013; ”Maria från Magdala och den andra Maria som var Jakob den yngre och Joses mor...“. I dessa ovanstående avsnitt talas alltså om flera ”Marior”, som var nära släkt med Gudsmodern Maria. Den ”andra Maria” sägs just härvid vara mor till just Joses och Jakob, alltså de bröder som nämns i denna invändning.14 Faktum är att merparten av alla teologer, hävdar fortfarande idag att ”Jesu bröder” var kusiner. Ordet ”bröder” var och är av en totalt annan kaliber i de orientaliska språken, se t.ex. Gen 14:14, där ”brorson” är hebreiskans ord för broder, se även Deut 23:7. Se också 2 Sam 1:26; 1 Kung 9:13; 20:32 och Matt 5:22-24, där broder är vän. Se också Matt 28:10 och Joh 20:17 där lärjungarna benämns bröder eller Apg 9:17 och Rom 9:3, där landsmän benämns bröder. Och se 2 Petr 3:15, där St Paulus kallas broder. Bröder symboliserar ofta något större än bara syskon, vilket det fortfarande gör även i vårt språkbruk, se klosterbröder, brödrafolk, äldstebroder och församlingsbröder. För övrigt kan nämnas att varken Luk 2:41 eller Joh 19:26f har några spår av syskon. Detta är ett tydligt tecken på att Jesu familj bestod av tre medlemmar15. Maria var Guds högsta skapelse, med en unik relation till Gud och kunde inte återgå till ett vanligt familjeliv.16 Det är även så att muslimsk tradition är överens med Kyrkan angående Marias ständiga jungfrulighet, dock inte många andra kristologiska punkter. Varför har ingen kommit på tanken i det efterkristna Arabien, att förringa Maria17?

ÖSTLIG HYPOTES
Även om Kristi bröder skulle vara syskon, finns en östlig hypotes, vilket menar att Josef hade barn från tidigare äktenskap. T.ex. finns det indikationer på detta i det att Josef inte återfinns vid korset och därmed bör han ha varit död vid denna tidpunkt. Därifrån är inte tanken långt borta att Jesu bröder skulle kunna vara från Josefs tidigare äktenskap, vilket också har stöd i historien i bl.a.18 det tidiga apokryfiska Jakobs protoevangelium 9:1ff från mitten av 100-talet. För övrigt understryks här Marie eviga jungfrulighet mycket tydligt, se 19:2ff.

5.3.2.1. STÄNDIG JUNGFRU HOS KYRKOFÄDERNA
Väldigt få, typ ett par kända fall, har någonsin vågat hävda att Maria levde i samliv med Josef före åtminstone 1700-talet. I alla tider, utom de senare nyprotesterna, har Maria alltid setts som en evig jungfru. ”Redan de gamla grekerna” - som Origenes - hävdade evig jungfrulighet. Se t.ex. Predikan över Luk 7 och i en skrift över Joh 1:4. Se också att St Ignatios tidigare förutsätter denna dogm.19 Under 200-talet blir Marie ständiga jungfrulighet i allmänhet tydligt uttalat20 och alla de senare kyrkofäderna skriver om detta, t.ex. St Efraim hymni de virginitate 1:20 (J711). St Ambrosius skrev en hel skrift De institutione virginis et sanctae Mariae virginitate perpetua, där Marie jungfrudom beskrivs år 377 enligt följande i 8:52; ”Hans födelse kom inte att bryta jungfrulighetens tecken”. Självklart delar också St Augustinus21 m.fl. denna syn. Kyrkans lära om Marie eviga jungfrulighet har alltså inget med sexualfientlighet att göra - vilket delvis kom in med St Augustinus platonism - utan är konsekvensen av Kyrkans skriftutläggning. Dogmen bejakades av alla kyrkofäder och blev fastslagen på Konstantinopelkonciliet år 553 i ES218 och Lateransynoden 649 i ES255f. Tilläggas bör att alla reformatorerna är på samma urkyrkliga linje och hävdade alla den eviga jungfruligheten, se t.ex. KF, s636.

5.3.2.2. MATT 1:25 OCH LUK 2:7 PROBLEMATIK
Matt 1:25 och Luk 2:7 tolkas ofta på märkliga sätt, så att Maria ses som flerbarnsmamma. Även här kommer läsarens glasögon in i bilden. Mörka solglasögon ger en dunkel mariologi. Allt får dock en förklaring med några enkla kommentarer.

STÄNDIG JUNGFRULIGHET MOTSÄGS AV EVANGELIERNA
INVÄNDNING: Matt 1:25 säger uttryckligen att Josef hade ett samliv med Maria efter Jesu födelse; ”Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son.”. Dessutom säger Luk 2:7 att Josef hade ett samliv med Maria efter Jesu födelse, eftersom Jesus var den förstfödde.
SVAR: Detta är så konstiga och tillkrånglade tolkningar, att man måste leta efter det svar man söker, om du ska hitta detta här. Dock är det många22 som använder denna invändning och jag själv har trott att detta var ett starkt argument. Men ”förrän” = gr ”heos” används på många ställen i Skriften. Vi kan t.ex. jämföra med Matt 28:20; ”jag är med...till tidens ände...” och 1 Kor 15:25; “han måste härska tills [”heos”] han har lagt alla fiender under sina fötter.“. Ska han alltså inte vara med eller härska sedan, enligt invändarens resonemang? Eller se Upp 2:25 ”håll fast det ni har, tills jag kommer.”. Ska vi slänga bort det sedan. Det finns ingen koppling - att först ha och sedan inte - bakom ordet ”tills” (=”heos”) i varken i NT eller i GT. Matt 1:25 visar på att Maria var jungfru vid just födelse. Tystnaden om fortsättningen är inget argument. ”Argumentum ad silentium”23 är i sig själva alltid fullständigt ogiltigt. Luk 1:34; ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.”, har alltid24 setts som en respons från en vigd jungfru. Om någon kommer och säger till nyförlovade Lisa; du ska bli havande och föda, kan knappast första responsen bli; Hur ska det ske? Vet inte varje förlovad kvinna hur det sker?25
Angående Luk 2:7 måste det sägas att förstfödd (”protokon”) inte implicerar fler barn26… Ensamma barn är också förstfödda. Titeln förstfödd hänvisar till judisk förstfödslorätt, se Gen 25:33; Ex 34:19f; Num 18:15; 1 Krön 5:2 och Ps 89:28. Jesus kallas; ”…den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen”. Hade Gud Fadern flera barn?

5.3.3. MARIAS URSPRUNGLIGA NÅD
lk 96-97, 199; KKK 490-494, 722, 773, 829 och 966 sammanfattade; den helige Andes nåd förberedde Maria och hon blev ”full av nåd”. Maria mottog Guds nåd, i så stor fullhet, att hon är fullkomligt helig och återlöst redan från tillblivelsen. Hon är bruden utan fläck och skrynkla.

SYNDPROBLEMATIK
INVÄNDNING: Maria var en vanlig och därmed syndig människa och moder.
SVAR: Hur vet personen ifråga detta? Skillnaden mellan andra mödrar och Kristi mor är sönernas betydelse. Marias Son är unik. Men i en tid då alla människor anses vara syndfria, alltså efter upplysningen, har några teologer förkastat Gudsmoderns syndfrihet. Detta är motsatt hela den kristna traditionen. Marias syndighet är också motsatt alla indikationer i hela Skriften. Invändaren för fram en nyuppfunnen tro. Att säga att Maria är en syndig varelse precis som alla andra, är att förneka allt vad Kyrkan trott, tänkt och mediterat över i 2000 år. Det har aldrig funnits någon debatt i kyrkligheten om att Maria hade synd vid Gabriels besök i Luk 1:26-28. Hon har alltså alltid ansetts vara syndfri, från en viss punkt i hennes liv. Frågan som senare har debatterats har aldrig varit om utan när Maria blev syndfri? Var det vid hennes födelse eller vid bebådelsen eller vid hennes avlelse, som Gud gav Maria denna sin speciella nåd? Att Maria har en speciell helighet, är väldigt tidig tro och otroligt spridd geografiskt men också historiskt. Denna tradition är katolsk, ortodox, orientalisk27 och luthersk, se Luthers syn i SA 1:4 m.fl.28 Maria hävdas vara helig från första stund. Hon hade aldrig del i syndafallet, utan var som Eva före syndafallet. Hon var alltså en fulländad människa; en ”Imago Dei”29, och hade ingen syndabenägenhet. Hon är dock inte helig av sig själv, utan av Guds nåd. Herrens Moder måste vara exceptionellt helig och var/är intimt förenad med Kristus på ett mycket speciellt sätt. Guds närvaro kräver helighet, se t.ex.30 Ex 3:5; ”Kom inte närmare! Ta av dig dina skor, du står på helig mark”. Det är en naturlig tanke att nära helighetens källa, finns heliga människor. Det var p.g.a. att Maria inte var hämmad av någon synd som gjorde att hon kunde säga JA, fullt ut. Kyrkans första medlem var odöpt, då hon redan i förväg var full av nåd. Kunde inte Guds Moder samverka med Gud på ett intimt och fullkomligt sätt?

GUD SKYMMS AV MARIA
INVÄNDNING: Om Maria är syndfri, skyms Gud. Om Maria är syndfri är hon gudomlig.
SVAR: Den första kommentaren till denna invändning till mariologin, måste bli som en gammal rabbi sade. Han besvarade alltid frågor, med nya frågor. När rabbin fick frågan varför han frågade så mycket sa han; varför inte? Jag vill verkligen ställa frågan; varför inte Maria? Varför är hon farlig? Ingen som sett Kyrkans insida, kan säga att Maria skymmer Kristus eller inkarnationens mysterium? Hon var mänsklig och det var av Guds nåd som hon blev det hon är. Att vörda verket tar inte från konstnären någon ära, utan det är precis tvärt om. Där Guds Moder är stor, där är Kristus större. Det var ärkeängeln, som upphöjde Maria först! Och Maria visar alltid på Gud; se Luk 1:46f; ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare.”. Varför är denna kvinna farlig?

MARIAS FRÄLSARE
INVÄNDNING: Utifrån Luk 1:46f ser vi att Maria behöver en frälsare!
SVAR: Maria behövde också en frälsare och Guds nåd verkade i förväg. En liknelse kan förklara saken bättre; om livet är en stig och syndafallet ses som en grop, så kan Marias syndfrihet liknas vid att hon aldrig trillade i gropen genom att Kristus speciellt varnade henne för den och hans närvaro hjälpte henne att inte trilla i gropen. Andra behöver dras upp från gropen, men ALLA frälses genom nåd av Gud.31 Varför skulle Marie syndfrihet innebära att Kristi försoning inte behövs?

5.3.3.1. SYNDFRIHET I GT
Hos Maria – och i hennes Son – förenas judendom, kristendom och islam. Judendomen har en lång tradition med den kvinnliga ”Visheten”, som delvis i kristendomen sammansmälter med judinnan Maria; den nya förbundsarken. Inom stor del av muslimsk tradition delas urkyrkans åsikt att Maria var mänsklighetens näst heligaste person, orörd av ondskans makter32.
I Genesis 3:15 finns en parallellism i frälsningshistorien. “Kvinnan” Eva var jungfru och syndfri. Hennes olydnad skulle ha en motpol i Maria, den nya Eva. Maria lydde och föll aldrig i synd. Gud måste ha gjort sin egen moder minst lika värdig som Eva. Detta är inget att förundras över. Det är ett faktum att Gud tog all mänskligt material, kött, blod och form från Maria. Hur kan Gud ha använt sig av syndigt material till sin egen kropp? Hur kan Gud undvika att göra sin egen moder till universums största konstverk, alltså större än Eva? Gen 3:15 hävdar att det ska finnas verklig fiendskap mellan kvinnan och ormen. Om Maria var syndig fanns inte fiendskapen där!33
I GT finns fler förebilder till Maria i Guds vishet (KKK 721), se Ords 8 och 9; Syr 14; Vish 8 och 2434. Vi har också alla de olika mariologiska symbolerna; 1) Noas ark som bar frälsningen; 2) Jakobs stege, där Gud steg ner; 3) den brinnande busken (KKK 724) som var oförstörd; 4) förbundsarken; 5) de stora GT-mödrarna; Eva (se ovan), Hanna och Sara; 6) de stora kvinnliga hjältarna i frälsningshistorien; Mirjam, Ester, Judit, Debora (se Dom 5:7, 24) och kungamödrarna (5.4.3.1.). Vidare fanns förebilder i 7) det oförstörbara tornet i Höga Visan 4:4, v7 och den inhägnade trädgården och den förseglade källan i 4:12. Se även Jes 7:14, Jer 31:21 och Mika 5:2f. Alla dessa symboler förebådar den syndfria GudsModern, men tydligast är symboliken i förbundsarken35. Förbundsarken var Israels heligaste föremål, Ex 25:8-17;
”De skall göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem…
Du skall göra en ark av akacieträd…Du skall belägga den med rent guld både invändigt och utvändigt och omge den med en guldkant…I arken skall du lägga förbundstecknet som jag skall ge dig. Du skall göra ett lock av rent guld…”
Här används endast jungfruligt trä till arken36. Och Guds närvaro kräver extraordinär helighet, se t.ex. Lev 16:2-4,13;
”Säg till din bror Aron att han inte när som helst får gå in bakom förhänget i helgedomen och fram till locket som täcker arken, ty då kommer han att dö när jag visar mig i molnet ovanför arkens lock…Han skall klä sig i en helig tunika… han skall bada innan han tar dem på sig…skall han lägga rökelsen på elden inför Herren, så att ett moln av rökelse döljer locket på arken med förbundstecknet, annars kommer han att dö.”
Om vi studerar GT:s förbundsark lite närmare så finns där många paralleller med NT:s ark. Några är listade nedan;

GT FÖRBUNDSARKEN JÄMFÖRT MED NT GUDS MODER
Arken beslagtas och förs till främmande land, men återvänder i 1 Sam 4:11; 6:13. jmf Maria flyr till Egypten och återvänder utifrån Matt 2:13.

”Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen.” Ex 40:34 (se även Num 9:15) jmf ”Men ängeln svarade henne: Helig ande skall komma över dig, och den högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.”

Luk 1:35 ”David...tågade” jmf 2 Sam 6:2”gav sig Maria iväg...”

Luk 1:39 ”Oved-Edoms hus” jmf 2 Sam 6:11 ”Sakarias hus”

Luk 1:40 ”I arken fanns... började ljuda och man prisade Herren... då fylldes huset... av ett moln” jmf 2 Krön 5:10, 13 ”...fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst.”

Luk 1:42 ”…undrade hur han skulle få Herrens ark förd till sig” jmf 2 Sam 6:9 ”Hur kan det hända att min herres mor kommer till mig?”

Luk 1:43 ”och klädd i linne-efod dansade han [David] sedan med liv och lust inför Herren. David och hela Guds folk förde så upp Herrens ark under jubelrop och fanfarer.” jmf 2 Sam 6:14f ”När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd.”

Luk 1:44 ”...under jubelrop...” jmf 2 Sam 6:12 ”min ande jublar...”

Luk 1:47 ”Där blev Herrens ark kvar i tre månader och Herren välsignade...hans familj” jmf
2 Sam 6:11 ”Maria stannade hos henne omkring tre månader...Men för Elisabet var tiden inne att föda och hon födde en son”

Luk 1:56 Arken innehöll; budorden, mannat samt översteprästen Arons stav (Hebr 9:4) jmf
Marias sköte innehöll; Ordet som tog kött. Han är världens bröd, vår Överstepräst.


5.3.3.2. SYNDFRIHET I NT
I Luk 1:28 hälsas Maria av ärkeängeln med en otroligt speciell och originell hälsning eller snarast ett nytt namn. Normalt sett är det människor som vördar änglarna (se 5.1.3.3.), men här är det en av Guds heligaste varelse som vördar en ung judinna på följande sätt; ”Hell dig Maria, full av nåd. Herren är med dig”. På grekiska är frasen ”full av nåd” ett enda ord; ”kecharitomene”. Detta ord betyder bokstavligt att hon var överfylld av nåd, eftersom den grekiska stammen ”Charis” betyder mer än att bara gynna. ”Kecharitomene” (=parafraserat; ”den mest fyllda av Guds nådefulla livgivande gåvor i all tid”) implicerar en förvandling av hela varelsen. Tilläggas bör också att här tilldelas Maria av ärkeängeln Gabriel - alltså av Gud - ett nytt namn i denna speciella situation. Namnbyte är otroligt viktiga i semitisk miljö; se Abraham (Abram), Israel (Jakob) och St Petrus (2.1.2.1.).

ALLA ÄR SYNDARE UTIFRÅN ROM 3:23
INVÄNDNING: Men Maria var syndig utifrån Rom 3:23; ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud”.
SVAR: Men alla betyder inte varenda en, i alla sammanhang. I denna vers måste i varje fall Jesus, gravt förståndshandikappade och spädbarn (4.4.1.1.) vara undantaget, men också Maria och Johannes Döparen, se Luk 1:15. Att alla inte inkluderar precis allt, se t.ex. Matt 2:3; 3:5; 4:24; 21:10; 27:25; 1 Kor 1:5; 11:26 och 15:14, 22. Alla svenskar super och alla män är sportfånar. Är alla med på detta? Om inte, så bevisas min poäng…

5.3.3.3. SYNDFRIHETENS HISTORIA
Bland de första NT:liga författarna finns en oerhört kort tystnad om Marias syndfrihet. Dels för att Maria var en ödmjuk kvinna som inte gjorde mycket väsen av sig, dels för att kristendomen växte fram i en grekiskt färgad kultur, vilket hade flera kvinnliga gudinnor. För att undvika en felaktig syn på Maria, t.ex. att få henne att efterträda de dyrkade hellenistiska gudinnorna, undviker kanske någon att skriva om henne. Men St Lukas och St Johannes teologi belyses av St Justinus Martyren och St Irenaeus genom att redan på 100-talet formulera motsatsparet Eva-Maria, precis som motsatsparet Adam och Kristus (citat nedan). Alltså vad Eva gjorde med sin otro blev ogjort genom Marias tro. Hon kallas därmed för den nya Eva av St Justinus, St Irenaeus och lk 546. Hon betraktas uttalat varande evigt syndfri av bl.a. St Efraim av Syrien och St Augustinus. Östfäderna kallar henne för panaghia (= all-helig).

KYRKOFÄDER TROR INTE PÅ MARIAS SYNDFRIHET
INVÄNDNING: Flera kyrkofäder ifrågasätter Marias syndfrihet.
SVAR: Bilden är inte helt entydig i kyrkohistorien, då Origenes, St Basilius och St Johannes Chrysostomos ifrågasätter syndfriheten vid Marie tillblivelse. Dessa kan inte sägas uttrycka en helt apostolisk tradition, utan bara sina egna tolkningar och åsikter. Detta är ett helt normalt förfarande. Under 1500 år har olika teologer uttryckt sina åsikter om när Maria blev syndfri, men märk väl ALDRIG om att Maria var syndig vid bebådelsen. Varför måste någon idag tvunget framhäva att Gud föddes av en syndig varelse?
St Thomas av Aquino trodde t.ex. inte på Marias syndfria avelse, men var väldigt klar om hennes syndfrihet från och med födelsen. Se Summa Theologica IIIa; 27:4-5 eller följande;
”Synden är antingen arvsynden, och från den blev hon renad i moderlivet, eller också är den en dödssynd eller en förlåtlig synd, och från dessa var hon fri.”.37
Teologin fick först arbeta med vad synd och nåd betyder teologiskt, innan mariologin blir helt klar. Debatten om exakt hur Maria passar in i frälsningshistorien har pågått länge och högljutt. Men avgörandet kom 185438, när påven avslutade diskussionerna. Utfallet blev till bl.a. St Augustinus, St Bernard av Clairvaux och Luthers fördel. Maria sägs alltså alltid varande syndfri, trots att några men inte alla39 tidiga östliga kyrkofäder menat att hon blev syndfri något senare. Anledningen till grekernas grumlade bild är att dessa fäder inte hade hela bilden, för de hade ett lite annorlunda sätt att se på synd och syndafallet än i väst. Detta är nog den största anledningen till att fäderna inte delar denna dogm.40 För även den östliga ”kyrkoläraren” Origenes kallar Maria flera gånger för; ”allt igenom helig” (gr; panageia) och menar även att Maria var helt syndfri innan bebådelsen. Nedan redovisas några viktiga citat som stöder Marie syndfrihet.

St JUSTINUS Martyren skriver år 155 i Dialogus cum Tryphone Iudaeo 100 (J141);
”[Jesus] blev människa genom en jungfru så att kursen som valdes i begynnelsen - genom olydnad, p.g.a. ormens inverkan - också fick bli den, genom vilket olydnaden nerlades. Eva, en obefläckad jungfru, födde ormens ord och bar olydnad och död. Men jungfrun Maria fick tro och glädje, när ängeln Gabriel meddelade det glada budskapet; att Herrens Ande skulle komma över henne och den högstes kraft skulle vila över henne. Detta är orsaken till att den helige föddes av henne och att Han är Guds Son. Och hon svarade; Må det ske med mig som du har sagt.”

St IRENAEUS av Lyon skriver på 180-talet i Adversus Haereses 3:22:4 (J224);
“Följdaktligen är jungfrun Maria befunnen vara lydig och hon säger; ‘Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.’ [Luk 1:38]. Eva däremot var olydig och när hon fortfarande var jungfru, så lydde hon inte. Precis som hon, som fortfarande var jungfru – även om hon hade Adam som man, för i paradiset var de båda nakna men skämdes inte, för de var nyligen skapade och förstod inte fortplantningen och det var nödvändigt att de först blev vuxna, innan de förökades – blev olydig och blev orsaken till att döden kom till henne och hela mänskligheten. På liknande sätt var Maria, trolovad med en man, men dock fortfarande en jungfru.”. ”Genom sin lydnad blev hon för sig själv och hela människosläktet orsak till frälsningen… Den knut som orsakades av Evas olydnad, löstes upp genom Marias lydnad; vad jungfrun Eva band genom sin otro, det löste jungfrun Maria genom tron.”41
Här använder St Irenaeus Marias jungfrulighet, som ett tecken på hennes syndfrihet. Alltså att Maria var syndfri, såsom Eva var syndfri före fallet. Och Marias ja, tillintetgjorde Evas nej. Eva förde in synd och död och Maria födde frälsning och liv.

Se även Adversus Haereses 5:19:1 (J256a);
”Han [Kristus, min anm.] sammanfattade den olydnad, som skedde i förbindelse med ett träd, genom den lydnad som skedde på trädet [alltså korset, min anm.]. Och den ursprungliga förledelsen kom att utplånas; den förledelsen som jungfrun Eva så olyckligt vilsefördes till. Att detta skulle bli omstörtat var glädjefullt meddelat - med sanningens hjälp - genom ängeln till jungfru Maria...Så även om Eva ej lydde Gud, kom likväl Maria att övertygas om att bli Gud lydig. På detta sätt kom jungfrun Maria att bli förespråkerska42 för jungfrun Eva. Och såsom mänskligheten föll i dödens bojor genom en jungfru, så räddades den också av en jungfru. Jungfrulig olydnad, har balanserats i samma mått, genom en jungfrus lydnad. Detta på samma sätt som den förste mannens synd, fick en lagändring genom den Förstföddes ändring.”

TERTULLIANUS skriver år 210 e.kr. i De Carne Christi 17:4;
“…med anledning av Adams namn: Varför kallas Kristus Adam av aposteln, om han inte var av jordiskt ursprung? Och även förnuftet stöder denna slutsats; att Gud återupprättade sin avbild och Hans likhet, på liknande sätt som han blev bestulen av detta, p.g.a. djävulen. Det var när Eva fortfarande var en jungfru, som djävulens ord kröp in och uppförde dödens palats. På samma sätt, genom en jungfru, införde Guds Ord livets uppbyggnad. Alltså det som ruinerades och lades öde genom detta kön, blev av samma kön återupprättat i frälsningshistorien. Eva trodde ormen och Maria trodde Gabriel. Det som den ene förstörde genom att tro, kom den andre att återställa, genom tro.”

St ATHANASIOS av Alexandria skriver på 318 i Oratio de incarnatione Verbi 8;
“Han [Kristus, min anm.] tog den [Hans kropp, min anm.] från en ren och fläckfri jungfru, som inte hade känt någon man.”

St EFRAIM av Syrien skriver runt år 350 e.kr. i Carmina Nisibena 27:8 (J719);
”Endast du Jesus och din Moder är skönare än allt annat. För på dig, min Herre är där inget märke och ej heller några fläckar på din Moder.”1
Kyrkoläraren skriver vidare i Precationes ad Deiparam;
”Vår högst heliga fru; Guds Moder, den enda rena i kropp och själ, överträffande och fullkomnande själv all renhet...vår fru, den högst helige; helt ren, helt fläckfri, helt kysk, helt okorrumperad, helt okränkt...den fläckfria skrud till Han som klär sig i ljus...den blomma som inte vissnar, den purpurfärgade klädnad, vävd av Gud. Hon ensam är helt obefläckad.”

St AMBROSIUS av Milano skriver i Enarrationes in duodecim Psalmos Davidicos 118:22–30 i slutet av 300-talet;
”Kom och sök själv, och inte genom dina tjänare, efter dina får. Lyft upp mig kroppsligen och köttsligen, jag som fallit i Adam. Lyft upp mig inte som Sara, men som jungfru Maria. Hon som inte bara är obefläckad, utan också en jungfru som nåden gjort okränkt och fri från varje syndens fläck”

St AUGUSTINUS skriver år 396 i De agone christiano 22:24 (J1578);
“Vår Herre...var inte avogt inställd mot det manliga för Han blev man, inte heller till det kvinnliga för av Kvinna blev Han född. För övrigt, ligger det ett stort mysterium här; att liksom döden kom till oss genom en kvinna så blev livet fött till oss genom en Kvinna. Djävulen besegrades och pinades av både den kvinnliga och manliga naturen, eftersom djävulen gladde sig i bådas avfall”.

St Augustinus skriver vidare i Brev 137:8 om den obefläckade modern och år 415 e.kr. i De natura et gratia 36:42 (J1794), att alla helgon hade syndat, med ett undantag i Maria;
“Undantaget den heliga Jungfrun Maria, henne beträffande vilken - pga vår Herres ära - jag inte vill skall nämnas tillsammans med synd. För hur vet vi vilken överflöd av nåd som kom över henne, för att synden helt skulle utplånas? Hon var värdig att bli havande med och bära Honom, som inte har någon synd. Så jag säger - att med undantaget av Jungfrun - om vi kunde samla alla heliga män och kvinnor, under deras livstid och tillfrågat dem om de var utan synd vad tror ni de hade svarat?”

Gud låt oss upptäcka mer av ditt ansikte i dina närmaste. Gör oss öppna för din Andes nåd och din frälsning, genom att se på ditt heliga liv med Marie ögon. Genom Jesus Kristus, vår Herre.


1 En roligare version slutar med; “…en lika förvånad kvinna.”.
2 Se om mariologi i t.ex. KKK 487-511, 963-975, 1172 och 1195-1196.
3 Kyrkan är en viktig teologisk förutsättning för mariologi. Och mariologin hör tätt ihop med både ekklesiologi och kristologi. Maria går aldrig att skilja från Kristus eller från Kyrkan (se 5.4.2. och KKK 487). Vad Gud fogat samman kan ingen människa skilja åt...
4 RAHNER HUGO, Our lady and the Church.
5 Se Matt 1:18; 2:11, 13, 20; 12:46; 13:55 och Joh 2:1. Se även St IGNATIOS Brev till efesierna 18:2.
6 Nedanstående är sammanfattat från MCBRIEN, Catholicism, s873f och PILTZ, Se ansiktet, s218f .
7 I betydelse att mänsklig natur är helt skild från själslig natur, vilket skulle vara av gudomligt ursprung.
8 Se också parallellerna i Matt 12:46-50, Mark 3:31-35 och se även tidigare i 3:21 där Jesu anhöriga (Maria nämns inte här) menade att Jesus var galen.
9 Luther, Marias lovsång, som enligt ryktet lästes av påven Leo X; varvid han skall ha sagt; ”saliga (dock ej Ex Cathedra 2.2.3.3.) är de händer som skrivit dessa rader”. Jag har inte kollat upp om detta är en skröna… Men i så fall är det en bra skröna, för så bra är hans kommentar.
10 Se även Matt 13:55 med paralellställen och 1 Kor 9:5.
11 Det förklarar varför ”bröderna” är så bryska i Matt 3:21. Att hantera en storebror så var helt otänkbart i orienten, och är otänkbart här än idag. ”Bröderna” verkar vara äldre, kritiska och avundsjuka och bör då vara kusiner. Den storfamiljära klanen var den naturliga samlevnadsformen under äldre judisk tid.
12Adolphos översätt i GT i LXX under 100-talet f.kr. för kusiner och andra släktingar. Denna tendens används sedan av de NT:liga författarna...
13 Se även Luk 6:15 och Jud 1:1.
14 Traditionellt har St Anna (Jesu mormor) ansetts vara gift tre gånger och fått tre Mariadöttrar med tre olika män (Joakim, Klopas och Salome). Se skiss i DAHLBY, De heliga tecknens hemlighet, s 64. Den tredje Maria nämns i Matt 28:1 och vid korsfästelsen Joh 19:25. Hon är en trolig kandidat till moderskapet för Judas och Simon. Vidare kan Jakob, Jesu bror i Jak 1:1, vara Alfaios son i Matt 10:3.
15 Tilläggas bör också att seden att en ung kvinna går in under en äldre man i ett ”kyskt äktenskap”, på
intet sätt var ovanligt. Detta var ett sätt att få legalt skydd i dåtidens orientaliska patriarkala
samhällssystem. Se t.ex. döda havs-rullarnas texter (opisso), eller LONGENECKER, GUSTAFSON,
Mary a catholic-evangelical debate, s73f. Se också under www.katolik.nu/html/artcl_jbroder.htm
16 Ett tyskt standardverk finns av BLINZLER JOSEF, Die brüder und schwestern Jesu, från 1967.
17 Se Sura 21:91 och 66:12 (om jungfrufödelsen, se även 3:42 och 19:20).
18 Detta styrks också av St Klemens av Alexandria och hans elev Origenes.
19 Se t.ex. i Brev till efesierna 7:2; 18:1f och 19:1 och Brev till smyrierna 1:1b. Att kalla Maria för jungfru, är en förutsättning för att hon förblev jungfru. Jungfrur som förlorar sin jungfrulighet, kallas inte längre jungfrur. Väldigt många kyrkofäder argumenterar alltså bl.a. utifrån Jes 7:14 att jungfruligheten var en förutsättning för inkarnationen. Fler ställen som styrker evig jungfrulighet är de klassiska GT-citaten; Jes 66:7; Hes 44:2 och Vish 19:6-10.
20 För att ingen ska anklaga mig för att vara selektiv ska jag bekänna att det finns en enda ”kyrkofader”, vilket inte ser Maria som evig jungfru. P.g.a. kampen mot gnosticismen och doketismen kom Tertullianus mariologi att bli snedvriden och heretisk. Han hävdade att Maria levde i ett samliv med Josef. Men Tertullianus hade sina begränsningar, då han avföll från Kyrkan och är helt ensam om en felaktig mariologi. Hans mariologi blir duktigt tillbakavisad (snarast förlöjligad) i de senare striderna, t.ex. St HIERONYMUS De perpetua virginate Beatae Mariae adversus Helvidium från år 383.
21 Se St AUGUSTINUS Brev 137:2, 8 (översatt, s82, 88) eller De sancta virginitate 4:4 (J1643). Se påvens åsikt i ES91.
22 T.ex. nuvarande NT-prof, HOLMBERG, Mer än en människa, s20 skriver just felaktigt om detta.
23 Latin för argument ur tystnaden.
24 Så t.ex. St AUGUSTINUS i Predikan 196:1:1.
25 För att slippa sådana felläsningar av; ”Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son”, skulle
versen bättre översättas enligt följande; ”Han hade inte rört henne när den förstfödde sonen föddes.”
Detta är versens innebörd och hela poängen. Jämför gärna med Luk 1:56 och 2:5.
26 Tänk själv om du fått Gud själv som förstfödd. Hade inte barn nummer två blivit ett visst antiklimax?
27 En kort parantes i sammanhanget är att 100-talets Jakobsevangelium, menar att Maria blev uppfostrad i templet i ett slags klosterliv. Detta p.g.a. de barnlösa Joakims och Annas tacksamhet till Guds ingripande. I templet fick Maria bl.a. arbeta med att tillverka förlåten och levde i templets närhet, där den helig Ande var fysiskt närvarande (i molnet) och där Gud hade sin fysiska boning i GT.
28 Se vidare i predikningar hållna 1527 och 1540; WA 17/2.288.17-34 och WA 39/2:107.8-13.
29 ”Imago Dei” är latin för Guds avbild, se Gen 1:27.
30 Se även Ex 19:12f; Num 4:15; Deut 23:14; 2 Sam 6:2-7; Jes 6:3-7; 1 Kor 3:13-17 och 1 Joh 3:3-9.
31 Andra bilder är människor som botas från en åldersdiabetes av en Doktor, eller en kvinna som ”botas” genom att följa doktorns råd innan sjukdomen bryter ut. Båda har botats genom doktorns försorg. Eller en nykter f.d. alkolist som blivit frälst och en kvinnlig nykterist som aldrig blivit alkolist p.g.a. frireligiös absolutism. Deras religion har räddat dem båda - på olika sätt - från alkoholens träsk.
32 Se Sura 3:37. Se även haditberättelser där Muhammed skall uttalat: ”Inga barn föds utan att djävulen rört dem, med undantag av Maria och hennes son Jesus.” i Vol 4, bok 33:6429.
33 Om det ska finnas en fiendskap, måste det finnas ett fullständigt och totalt motstånd (se 5.3.3.3.).
34 Förutom dessa kapitel, se specifikt Ords 2:1-22 och Vish 1:5-7; 9:4.
35 Att Maria är NT:s förbundsark stöds tidigt av bl.a. Origenes, St Athanasios, St Ambrosios, St Augustinus och St Efraim. Se även Upp 11:19 och 21:27.
36 Origenes har tolkningen att arkens trä symboliserar Maria, medan guldet symboliserar Ordet (Kristus).
37 St AQUINO, förklaring över den kristna tron, 1115 på s85. Därefter följer citat från Höga Visan 4:7 och St AUGUSTINUS De natura et gratia 36:42. Läs gärna de efterföljande sidorna (s85ff) om Maria, vilka är otroligt bra...
38 1854 dogmatiserade påven Marias syndfria födelse i “Ineffabilis Deus”. Detta var inte en lära som hittades på under 1800-talet, utan en naturlig följd av vad Kyrkan trott och mediterat över under 1800 år. Innan dogmatisering, samrådde påven med biskoparna i Kyrkan, varvid merparten (fem biskopar var emot) var överens med påven att detta var rätt. Dogmen fastslogs ”Ex Cathedra” i ES1641;
” ...genom vår Herres Jesu Kristi, de heliga apostlarna Petrus och Paulus samt vår egen auktoritet uttalar, fastslår och definierar vi att dogmat att den saliga jungfrun Maria blev från det första ögonblicket av sin tillblivelse genom en enastående nåd och ett särskilt privilegium av Gud, den allsmäktige, med hänsyn till Jesu Kristi – hela människosläktes Frälsare – förtjänster bevarad fri från varje fläck från arvsynden är uppenbarat av Gud.”
39 För att bara nämna några östliga fäder, under det första årtusendet, som trodde på Marias syndfrihet; St ATHANASIOS av Alexandria, Om inkarnationen 8:3 (på Sv) år 318; TEODOTIUS, biskop av Ankyra (död 430); St PROKLUS, Patriark av Konstantinopel (död 446); HESYCHIUS av Jerusalem (död 450); BASILIUS av Seleucia (död 458); St JAKOB av Sarug (452-519); St ANASTASIUS I (död 598); St SOFRONIUS, Patriark av Jerusalem (död 637); St JOHANNES av Damaskenes (675-749); St TARASIUS, Patriark av Konstantinopel (död 806); GEORGIUS NIKOMENEDIENSIS (vän till Photius) och EUTHYMUS, Patriark av Konstantinopel (död 917); m.fl.; m.fl..
40 Se MEYENDORFF, Bysantisk teologi, s221.
41 Sista delen är citerad och översatt i KKK 494.
42 ”Advokata” i grekiska grundtexten.

Inga kommentarer: