fredag 28 mars 2008

Värdering av den "nedtystade rapporten"

I samtalet som uppstod kring mitt inlägg om Kreefts föreläsning kring frågan "kvinnliga präster" så fördes återigen en rapport från bibelkommisionen fram av Charlotte, som påstås ha blivit nedtystad och sedan läckt till pressen. D hittade en länk till texten och jag har nu läst den.

Det är en vacker och läsvärd text, som till min förvåning i första delen tar upp exakt samma argument som en del av de som Kreeft tar upp, vilket jag inte hade väntat mig eftersom det var Charlotte som slog på stora trumman för textens sprängstoff. Överlag är detta en text som går stick i stäv med alla de argument som Charlotte brukar föra fram, varför jag måste ställa mig frågan om hon någonsin själv läst texten.

En av de frågor som uppstod innan själva texten hittades var vilken sammanfattning av texten som var trovärdig, den av Wijngards eller den på Religiuos Tolerance.

Enligt Charlottes citat skrev Wijngaards om rapporten (min fetmarkering):
The Pontifical Biblical Commission (1975) came out in favour of the ordination of women. In response, its report was withheld from publication. And, to muzzle the commission for good, it was henceforth made totally subject to the Congregation for the Doctrine of the Faith, as the Holy Office was now called. The truth only emerged when the commission's chairman, Fr. Stanley, resigned, and when the report was leaked to the press.
Mot detta står sammanfattningen från Religiuos Tolerance (min fetmarkering och kursivering):
It does not seem that the New Testament by itself alone will permit us to settle in a clear way and once and for all the problem of the possible accession of women to the presbyterate.

However, some think that in the scriptures there are sufficient indications to exclude this possibility, considering that the sacraments of Eucharist and reconciliation have a special link with the person of Christ and therefore with the male hierarchy, as borne out by the New Testament.

Others, on the contrary, wonder if the church hierarchy, entrusted with the sacramental economy, would be able to entrust the ministries of Eucharist and reconciliation to women in light of circumstances, without going against Christ's original intentions.
Efter att ha läst hela texten är det helt uppenbart att sammanfattningen av Religious Tolerance är helt korrekt och att den inte på något sätt skulle ha kommit fram till att bibeln stödjer kvinnliga präster. Tvärtom är den rätt tydlig med att bibeln endast kan visa på manliga präster/biskopar (även om kvinnor haft andra framträdande roller i församlingarna) och att det inte finns något som talar för kvinnliga präster i bibeln.

5 av 17 delegater menar med bestämdhet att bibeln helt säkert inte lämnar kyrkan något utrymme att ändra sin praxis, medan övriga tolv frågar kyrkan om det finns möjlighet låta kvinnor få bli präster, trots att det inte finns stöd för det i bibeln.

Frågan som måste följa blir då: Vad svarar kyrkan på frågan om hon ändå, trots att det saknas bibliskt stöd för att viga kvinnor till präster, kan anse sig ha auktoritet att ändra sin praxis?

Kyrkan har upprepade gånger svarat, bl a i Inter Insigniores 1976 och nu senast i Ordinatio Sacerdotalis 1994. I det senare dokumentet skrev JPII följande väldigt tydliga utlåtande (min fetmarkering):
Wherefore, in order that all doubt may be removed regarding a matter of great importance…I declare that the Church has no authority whatsoever to confer priestly ordination on women and that this judgment is to be definitively held by all the Church's faithful.
I en (synnerligen tydlig) uppföljning till Ordinatio Sacerdotalis skrev troskongregationen 1995 följande utlåtande angående påvens apostoliska brev från året innan (min fetmarkering och kursivering):
[Ordinatio Sacerdotalis, though] itself not infallible, witnesses to the infallibility of the teaching of a doctrine already possessed by the Church... This doctrine belongs to the deposit of the faith of the Church. It should be emphasized that the definitive and infallible nature of this teaching of the Church did not arise with the publication of the Letter Ordinatio Sacerdotalis.
Detta måste förstås som att kyrkan redan innan påvens brev hade en definitiv och ofelbar lära i ämbetsfrågan och att den läran utesluter möjligheten att viga kvinnor till präster.

Hur man efter detta kan anse att
1) bibelkommisionens rapport har något i saken att tillägga och
2) kyrkans hållning fortfarande kan betraktas som öppen i frågan,
är för mig ett stort mysterium!

Allt gott!

8 kommentarer:

Charlotte Thérèse sa...

Tuve,

Om resultatet var så sensationellt att det med näbbar och klor måste hemlighållas från pressen kan detta inte vara allt som finns att säga om det... ;-)

Jag forskar mer i det vid tillfälle (hela nästa vecka är knökfull, så det blir senare), och återkommer.

Noterar att du tycker att "think" är bergfast men "wonder" är svagare.

För mig har de orden samma nyans - det är bara två sätt att variera språket i en text.

"Think" uttrycker språkligt sett absolut inte en för evigt spikad sanning.

Det blir tydligt i denna fråga då den nuvarande synen inte har någon grund i Bibeln - den vilar på vad som inte står där, inte på vad som faktiskt står där... Och den går emot allt vad Jesus lär och visar genom sitt exempel..

Den snäva tolkningsvarianten är heller inte längre representativ för majoriteten av katoliker i vår tid.

Sensus fideli kan bli det som slutligen avgör frågan i andra riktningen. För det är folkets tro som är den katolska tron - oavsett vad hierarkin fåfängt försöker spika fast - de kan inte lära ut en tro som går stick i stäv med vad folket tror är rätt. Det vore att underkänna den helige Andes verkan i Kyrkan som helhet. Hierarkin måste lyssna till övriga med-lemmar i Kyrkokroppen om det den lär ska närma sig sanningen. Folkets (inte minst teologernas) ansvar i fråga om justeringar av läran är t.o.m. formulerat i dokument från Vatikanen, vilket jag tidigare har påpekat.

Alltså har bl.a. jag en skyldighet att uttala mig om det jag anser behöver utvecklas/ändras utifrån en större förståelse.

Charlotte

Charlotte Thérèse sa...

P.S.

Jag tycker det ser ut som att 12 av 17 är en klar majoritet som ser en möjlighet att förändra.... Som rentav önskar det?

Att några stycken sätter sig emot är väl inget att förvånas över? Däremot är det förvånande att så många är positivt "undrande".... Närmast revolutionärt för att komma inifrån Vatikanen!

Det verkar alltså som att Wijngaards har tolkat situationen helt rätt.

Visst är det märkligt ifall Vatikanen inte har en länk till denna rapport på sin sida? När de har länkat till allt annat liknande officiellt materal. Var detta inte ett alltför obekvämt resultat?

Tuve - vem är det egentligen som försöker justera sanningen här så att den ska passa in på det Kyrkan lär?

5 av 12 har "hela sanningen"...?

Och "Wijngaards blåljuger" - när han säger det som faktskt står i texten...

Jag måste le.... ;-)

D.S.

Anonym sa...

C-T
Om du är uppmärksam så står det i dokumentet att de
inte kunde finna något stöd för kvinnliga präster i NT heller
och
de fastslår
att kvinnor aldrig i kyrkans historia
har utövat en prästtjänst
dvs
inte hört bikt
och
inte firat eukaristins sakrament.

Därför skulle en ändring
bryta
mot något som funnits
sedan Jesu tid.

Anonym sa...

Charlotte
Visst är det sant att jag också föll för frestelsen att övertolka "think". Men hela poängen är att utredarna bakom rapporten frågar kyrkan, de föreslår inget. De slår fast att bibeln (NT) inte på något sätt talar för kvinnliga präster men undrar om (främst) eukaristin och bikten kan anförtros åt kvinnor, på samma sätt som dopet i undantagsfall kan göras.

"Jag tycker det ser ut som att 12 av 17 är en klar majoritet som ser en möjlighet att förändra"

Onekligen är det en majoritet, helt sant!

Men vad de gör är inte att de föreslår en förändring, de frågar kyrkan om det skulle vara möjligt att ändra praxis. Vem skall vi då vända oss till för att få reda på svaret? Kyrkan?!

Vad svarar kyrkan?

Är du beredd att lyda kyrkan då hon svarar? Det är jag! Det är väl den springande punkten, huruvida vi böjer oss under Kristi kropp eller försöker sätta oss själva över densamma.

Detta är en intern rapport som svar på en fråga som föranletts av en pågående undersökning. JAg tror itne att vatikanen publicerar alla dokument som produceras, det verkar helt orimligt. Om man ser på de länkar som finns på vatikanens hemsida så är det några per år från de olika kongregationerna. Är det rimligt att anta att inget mer än dessa publicerade texter produceras? Men ok, vi kan väl anta att du har rätt i att kyrkan mörkat ett internt dokument. Man måste nog vara väldigt konspiratorskt lagd för att utifrån det som rapporten innehåller komma fram till något sådant. JAg kan inte se något i rapporten som talar för att de kommit fram till att kyrkan kan viga kvinnliga präster. De kommer fram till att de trots detta vill fråga kyrkan om det kan finnas andra skäl än bibliska för att ändra praxis. Vad svarar kyrkan?

Och, ja, Wijngaards sammanfattning av vad rapporten kommer fram till är ren lögn. Att påstå att rapporten "came out in favour of the ordination of women" är helt osant!

Allt gott!

kyrksyster sa...

Jag ska inte lägga mig i katolska kyrkans interna fråga om kvinnor som präster. Men jag kan inte låta bli att ta upp det undanskuffade diakonatet eftersom det är mitt ämne. Och eftersom jag väckt en del debatt i SvK med en uppsats i ämnet.

Det är nämligen ganska klart att diakonatet är äldre än prästämbetet. Den tidiga kyrkan hade kvinnliga diakoner. Diakonen var biskopens medarbetare och hade stora befogenheter. Diakonen ledde församlingen vid biskopens frånvaro. Diakonen förkunnade och döpte, delade ut nattvarden och handhavde ekonomin.

Eftersom biskopen fick alltfler församlingar behövde han hjälp och utsåg presbyter, "äldste" som på hans mandat fick sköta församlingar, fira mässan mm. Med tiden blev prästerna fler än diakonerna och trängde undan dem till ett genomgångsämbete.

Men ur bibliskt och fornkyrkligt perspektiv så är diakonatet ett äldre och mer ansvarsfullt ämbete öppet för både män och kvinnor. Diakonen är biskopens medtjänare med eget ansvar, prästen bara en person som på biskopens mandat kan utföra vissa handlingar.

Det är naturligtvis ingen kyrka som idag vill återgå till den ordningen. Men personligen tycker jag att det inte är en oväsentlig aspekt i diskussionen om kvinnans inflytande i kyrkan.

Anonym sa...

Kyrksyster
Tack för din kommentar!
Så vitt jag förstår så har kyrkan inte tagit slutgiltigt ställning för huruvida någon form av diakonal uppgift för kvinnor är möjligt eller ej. Just nu finns ingen sådan möjlighet.

Däremot har hon tagit slutgiltigt ställning i fråga om kvinnliga prsäter. Ju mer jag läser av kyrkans olika svar i frågan desto mer glasklart blir det.

Allt gott!

Charlotte Thérèse sa...

Helena, Tuve, Kyrksyster,

Korta kommentarer:

De kom inte heller fram till att kvinnor INTE kan vigas utifrån biblisk grund.

Och kvinnor har faktiskt firat bl.a. altarets sakrament (vilket inte kan vara något annat än eukaristin) - om det vittnar dokument från vissa upprörda biskopar för ett antal århundraden sedan.

Kan det inte tänkas att de "frågade" för att vara hövliga? Låter bättre än att komma med krav.

Tiden var kanske inte mogen för det då - men idag är den det på ett helt annat sätt.

Som teologer gjorde de det enda rätta - kom med synpunkter på sånt de tyckte borde förändras.

För det är svårt att tolka det på annat sätt. Och Wijngaards har då inte ljugit! Är det inte snarare dina kraftiga (Kreeftiga?) fördomar gentemot honom som spökar?

Om dessa 12 av 17 ansåg det vara på sin plats att fråga om förändring så betyder det väl rimligtvis att de önskade se en sådan förändring...? Gjorde de inte det så fanns det ingen anledning att fråga.

Eftersom rapporten tydligen läckte ut till media - och man först försökte hemlighålla informationen så tyder också det på att det var sprängstoff att dessa "frågade".

Den som är döpt kan i princip motta alla övriga sakrament - dopet är den enda grund som krävs. Något annat vore teologiskt och logiskt orimligt.

Den som har mottagit ett vigningssakrament kan alltså vigas vidare - katolska kyrkan viger ju i etapper.

Den som är diakonvigd kan därför prästvigas etc.

Därför är det sannerligen intressant med diakonernas ställning i den tidiga Kyrkan.

Charlotte

Tuve sa...

Charlotte
Det stämmer att de inte entydigt kom fram till att bibeln förbjuder kvinnliga präster, även om det mesta pekade på att det inte fanns utrymme för en sådan tolkning (har du läst rapporten?)

Angående rapporten så var den med all säkerhet en förstudie till Inter Insigniores (och alltså ett internt dokument, som troligen produceras i rätt stora kvantiteter och som troligen ytterst sällan publiceras eller offentliggörs) och däri besvaras frågan som de 12 delegaterna ställde till kyrkan entydigt nekande.

Du har uppenbarligen inte själv tagit del av de dokument som kyrkan skrivit om vigning av kvinnliga präster, eller så bryr du dig inte om vad kyrkan kommer fram till, utan tror dig om förmer än kyrkan. Om det senare är fallet är allt samtal från min sida med dig helt meningslöst.

För mig är frågan om kvinnliga präster endast intressant att diskutera om kyrkan inte har tagit slutgiltigt ställning. Och den man får fråga är självklart kyrkan. Vågar du fråga kyrkan och accepterar du det svar du får?

Allt gott!