onsdag 1 september 2010

KYRKANS SAKRAMENTALA LIV del XV DE SJUKAS SMÖRJELSE OCH HELANDE

lk 313-320; KKK 1499-1532 sammanfattade; de sjukas smörjelse ger en särskild nåd till den smorde. Här utges den helige Ande och förenar den smorde med Kristi lidande, fullbordar syndernas förlåtelse och är en förberedelse för det eviga livet. Om det gagnar den smordes själsliga tillstånd kan smörjelsen också hela kroppsligen.


JUDISK OCH BIBLISK BAKGRUND
Den judiska bakgrunden till detta sakrament var att sjukdom kom att kopplas hårt till synd och de sjuka fick därmed ofta leva utanför det judiska livet. Den sista smörjelsen (se judisk smörjelsebakgrund) på händerna och pannan är ett viktigt tecken för att visa att Kyrkan bryr sig om de svaga och att kyrklig gemenskap spränger GT:liga renhetslagar, se Mark 1:32f och Luk 4:401. Renhetslagar omänskliggjorde de sjuka, vilket Jesus gick hårt emot. Syndens skarpa koppling till sjukdom förkastas av Kyrkan, för Kristus har gett lidandet en ny mening. Smörjelse och helande hör ihop med att Guds rike har kommit, även om det ännu inte kommit i sin fullhet.
De sjukas smörjelse är bortglömd i många svenska samfund, trots att den är så tydligt framställd i Skriften och hos fäderna2, se Mark 6:13; ”smorde många sjuka med olja och botade dem” och Jak 5:14f;
”Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse.”


SMÖRJELSENS RESULTAT
Ibland ger sista smörjelsen tillfrisknande under jordelivet, men det finns ingen automatik eller magi i skeendet, utan Gud är suverän och vet vad Han behöver göra.6 Om personen behöver bära sin sjukdom och närmare följa Kristi lidande eller död, sker inget tillfrisknande. Om personens själ gagnas av ett helande verkar Gud detta. Men även om helande inte sker synligt eller direkt, är detta en rit med stor välsignelse. Sista smörjelsen är en fullbordan av bikten som tar bort moraliska svagheter hos mottagaren och efterskänker förlåtelse för allvarliga synder. När någon ligger för döden, sker oftast sista smörjelsen tillsammans med eukaristin, vilket kallas för ”viaticum”, vilket betyder vägkost utifrån lk 320. Eukaristin gör det extra tydligt att den smorde förenas med Jesu lidande. Sakramenten verkar synligt och osynligt, samt samverkar för att fullkomna allt. Guds frälsande verk bör få verka maximalt i oss, även när värken tar överhanden.1 Se även hela Jesu tjänst, ex. Matt 9:6; Mark 5:34; Luk 5:24f och Joh 9:2f.
2 Se även Matt 16:15ff; 1 Kor 12:9, 30 och TERTULLIANUS år 200 i De Praescriptione haereticum 41 (J300) och ORIGENES Predikan över Psalm 2:6 (J485a se även J443 och J493). Se också St HIPPOLYTES Den apostoliska traditionen 5.
3 Denna ”name it and clame it”- ”teologi” finns i ”trosrörelse” inom internationell pingströrelse.
4 Att även läkare kan konsulteras är en självklahet; se Syr 38.
5 Se även 2 Kor 12:7; Matt 5:10-12; Rom 8:17f; Fil 1:29f; Hebr 12:11 och 1 Petr 1:6; 2:19-21.
6 Ett fantastiskt perspektiv på helande, gavs av Padre Pio. Han hade helandets gåva, men alla blev inte
helade och för dem byggde han ett stort sjukhus. Se LJUNGMAN, Padre Pio av Pietrelcina.

Inga kommentarer: