söndag 26 september 2010

MARIAS URSPRUNGLIGA NÅD I SKRIFTEN

lk 96-97, 199; KKK 490-494, 722, 773, 829 och 966 sammanfattade; den helige Andes nåd förberedde Maria och hon blev ”full av nåd”. Maria mottog Guds nåd, i så stor fullhet, att hon är fullkomligt helig och återlöst redan från tillblivelsen. Hon är bruden utan fläck och skrynkla.

SYNDFRIHET I GT
Hos Maria – och i hennes Son – förenas judendom, kristendom och islam. Judendomen har en lång tradition med den kvinnliga ”Visheten”, som delvis i kristendomen sammansmälter med judinnan Maria; den nya förbundsarken. Inom stor del av muslimsk tradition delas urkyrkans åsikt att Maria var mänsklighetens näst heligaste person, orörd av ondskans makter (Sura 3:37).
I 1 Mos 3:15 finns en parallellism i frälsningshistorien. “Kvinnan” Eva var jungfru och syndfri. Hennes olydnad skulle ha en motpol i Maria, den nya Eva. Maria lydde och föll aldrig i synd. Gud måste ha gjort sin egen moder minst lika värdig som Eva. Detta är inget att förundras över. Det är ett faktum att Gud tog all mänskligt material, kött, blod och form från Maria. Hur kan Gud ha använt sig av syndigt material till sin egen kropp? Hur kan Gud undvika att göra sin egen moder till universums största konstverk, alltså större än Eva? 1 Mos 3:15 hävdar att det ska finnas verklig fiendskap mellan kvinnan och ormen. Om Maria var syndig fanns inte fiendskapen där!
I GT finns fler förebilder till Maria i Guds vishet (KKK 721), se Ords 8 och 9; Syr 14; Vish 8 och 24 (se också specifikt Ords 2:1-22 och Vish 1:5-7; 9:4.). Vi har också alla de olika mariologiska symbolerna; 1) Noas ark som bar frälsningen; 2) Jakobs stege, där Gud steg ner; 3) den brinnande busken (KKK 724) som var oförstörd; 4) förbundsarken; 5) de stora GT-mödrarna; Eva (se ovan), Hanna och Sara; 6) de stora kvinnliga hjältarna i frälsningshistorien; Mirjam, Ester, Judit, Debora (se Dom 5:7, 24) och kungamödrarna. Vidare fanns förebilder i 7) det oförstörbara tornet i Höga Visan 4:4, v7 och den inhägnade trädgården och den förseglade källan i 4:12. Se även Jes 7:14, Jer 31:21 och Mika 5:2f. Alla dessa symboler förebådar den syndfria GudsModern, men tydligast är symboliken i förbundsarken. Att Maria är NT:s förbundsark stöds tidigt av bl.a. Origenes, St Athanasios, St Ambrosios, St Augustinus och St Efraim. Se även Upp 11:19 och 21:27.

Förbundsarken var Israels heligaste föremål, 2 Mos 25:8-17;
”De skall göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem…
Du skall göra en ark av akacieträd…Du skall belägga den med rent guld både invändigt och utvändigt och omge den med en guldkant…I arken skall du lägga förbundstecknet som jag skall ge dig. Du skall göra ett lock av rent guld…”
Här används endast jungfruligt trä till arken. Origenes har tolkningen att arkens trä symboliserar Maria, medan guldet symboliserar Ordet (Kristus). Och Guds närvaro kräver extraordinär helighet, se t.ex. 3 Mos 16:2-4,13;
”Säg till din bror Aron att han inte när som helst får gå in bakom förhänget i helgedomen och fram till locket som täcker arken, ty då kommer han att dö när jag visar mig i molnet ovanför arkens lock…Han skall klä sig i en helig tunika… han skall bada innan han tar dem på sig…skall han lägga rökelsen på elden inför Herren, så att ett moln av rökelse döljer locket på arken med förbundstecknet, annars kommer han att dö.”
Om vi studerar GT:s förbundsark lite närmare så finns där många paralleller med NT:s ark. Några är listade nedan;

GT FÖRBUNDSARKEN JÄMFÖRT MED NT GUDS MODER
Arken beslagtas och förs till främmande land, men återvänder i 1 Sam 4:11; 6:13. jmf Maria flyr till Egypten och återvänder utifrån Matt 2:13.

”Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen.”2 Mos 40:34 (se även 4 Mos 9:15) jmf ”Men ängeln svarade henne: Helig ande skall komma över dig, och den högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.”

Luk 1:35 ”David...tågade” jmf 2 Sam 6:2”gav sig Maria iväg...”

Luk 1:39 ”Oved-Edoms hus” jmf 2 Sam 6:11 ”Sakarias hus”

Luk 1:40 ”I arken fanns... började ljuda och man prisade Herren... då fylldes huset... av ett moln” jmf 2 Krön 5:10, 13 ”...fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst.”

Luk 1:42 ”…undrade hur han skulle få Herrens ark förd till sig” jmf 2 Sam 6:9 ”Hur kan det hända att min herres mor kommer till mig?”

Luk 1:43 ”och klädd i linne-efod dansade han [David] sedan med liv och lust inför Herren. David och hela Guds folk förde så upp Herrens ark under jubelrop och fanfarer.” jmf 2 Sam 6:14f ”När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd.”

Luk 1:44 ”...under jubelrop...” jmf 2 Sam 6:12 ”min ande jublar...”

Luk 1:47 ”Där blev Herrens ark kvar i tre månader och Herren välsignade...hans familj” jmf
2 Sam 6:11 ”Maria stannade hos henne omkring tre månader...Men för Elisabet var tiden inne att föda och hon födde en son”

Luk 1:56 Arken innehöll; budorden, mannat samt översteprästen Arons stav (Hebr 9:4) jmf
Marias sköte innehöll; Ordet som tog kött. Han är världens bröd, vår Överstepräst.


SYNDFRIHET I NT
I Luk 1:28 hälsas Maria av ärkeängeln med en otroligt speciell och originell hälsning eller snarast ett nytt namn. Normalt sett är det människor som vördar änglarna, men här är det en av Guds heligaste varelse som vördar en ung judinna på följande sätt; ”Hell dig Maria, full av nåd. Herren är med dig”. På grekiska är frasen ”full av nåd” ett enda ord; ”kecharitomene”. Detta ord betyder bokstavligt att hon var överfylld av nåd, eftersom den grekiska stammen ”Charis” betyder mer än att bara gynna. ”Kecharitomene” (=parafraserat; ”den mest fyllda av Guds nådefulla livgivande gåvor i all tid”) implicerar en förvandling av hela varelsen. Tilläggas bör också att här tilldelas Maria av ärkeängeln Gabriel - alltså av Gud - ett nytt namn i denna speciella situation. Namnbyte är otroligt viktiga i semitisk miljö; se Abraham (Abram), Israel (Jakob) och St Petrus.

Inga kommentarer: