fredag 9 juli 2010

PÅVEN I EVANGELIERNA

Petrus har en ledande roll som den förste i apostlaskaran och Jesu ger ett löfte om att; ”Kefas” är den klippa varpå han skall bygga sin Kyrka. Ingen kan förneka att St Petrus var apostlarnas ledare. Hans namn nämns oftare (ca 190 gånger) än alla andra lärjungar tillsammans (ca 130 gånger). St Petrus namn finns alltid först i alla apostlaförteckningar och en ängel indikerar att han är ledaren i Mark 16:7. Påveämbetet är härlett från detta primat och speciellt utifrån de nedan citerade Matt 16:18f; Luk 22:31f och Joh 21:15-17. Påveämbetet härleds från Petrus på samma sätt som biskopsämbetet härleds från apostlarnas ämbete. Det är möjligt att förneka att Jesu ord i t.ex. Matt 16:18f skulle ha giltighet för hans efterträdare, men det går inte att förneka att St Petrus hade en ledande position bland apostlarna. Men varför skulle inte primatet behövas i den fortsatta kyrkohistorien, när schismerna och heresierna ploppar upp i stor mängd. framför allt då behövs en yttersta instans, alltså en bergfast klippgrund. Kristus grundlade inte en stor mängd olika samfund med motsägande läror. För att se vilken Kyrka som är ”ursprunglig”, måste vi undersöka kyrkornas obrutna historisk förbindelse tillbaks till den nytestamentliga Kyrkan. Hennes attribut måste vara lätt igenkännbara om det ska vara Kristi Kyrkas fullhet. Kyrkans trogna kan visa denna förbindelse. De kan spåra sina ledare tillbaks i historien, biskop för biskop, ända tills apostlarna. Och de kan visa att påven är Petri efterträdare och den förste biskopen av Rom. Hela urkyrkan vittnar om att när St Petrus dog vigdes en ny påve som hans efterföljd.

PETRINSKT ÄMBETE I EVANGELIERNA
MATT 16:13-20 (jämför Matt 7:24ff, 23:2-3; Jes 22:21ff)
”Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens son. Då sade Jesus till honom: Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min Fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan [gr. ”Petros”], och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.”

Här och endast här får en person sådana stora och specifika löften som senare blir uppfyllda i Joh 21:15ff. framför allt fyra löften utlovas; 1. På St Petrus skall Kyrkan byggas. 2. Dödsrikets (eller helvetets) portar skall inte bli Kyrkan övermäktig 3. St Petrus skall få nycklarna och nycklar symboliserar ett permanent ämbete, se Jes 22:22ff. Nycklar finns före, under och efter ämbetsbäraren. 4. Vad än St Petrus binder/löser skall bli bundet/löst.

Detta ställe är något av Skriftens mest studerade. Det är ett unikt tillfälle som vi här får del av. St Petrus ser vem Jesus är och Jesus uttalar vem Simon är. Detta är första gången någon kallas för Petrus i världshistorien. Simon får alltså klippnamnet och på denna klippa ska Kyrkan byggas.

Vissa hävdar att detta bara är bekännelsen Jesus bygger på, men det är en väldigt märklig argumentation. Det tog många år för mig, innan jag upptäckte hur sen den senare tolkningen är. Dessutom är en sådan tolkning väldigt krystad, då den går emot hela NT:s tendens och även kyrkohistoriens tendens, där Kristus och Petrus BÅDA är klippgrunden i t.ex. AUGUSTINUS In Ioannis evangelium tractatus 124:5. NT och hela historien har alltid presenterat St Petrus som den främste. Dessutom - om det nu är så att det är bekännelsen och endast bekännelsen som Kristus bygger sin Kyrka på - behöver inte detta utesluta att St Petrus var ledaren. Snarare tvärt om, för den som bekänner detta bör vara en grundsten. Sedan är det svårt att komma ifrån att de senare löftena i verserna om att ha nycklar och binda och lösa, skulle vara till en person. Brukar bekännelser inneha nycklar eller binda eller lösa?

Matt 16 är alltså ett unikt ställe. St Petrus intar här en särställning i Kyrkans uppbyggnad och detta går inte att förneka. St Petrus blir av Kristus själv tillsatt att vara den första hörnstenen, eller snarare klippgrunden, för Kyrkan. T.o.m. de flesta protestantiska kommentatorerna är överens om att detta ställe visar att klippan är Petrus. Det är dessutom ytterst ovanligt att en människa förknippas med en klippa. I GT, så nämns alltid klippa och Gud tillsammans (undantag i Jes 51:1f). Vidare ger Kristus ”klippan” en mycket speciell auktoritet. Den ”nycklamakt” som han här tilldelas, hade mycket långtgående konsekvenser, jämför med Upp 1:18; 3:7 och 20:1. En intressant passage är den ovan nämnda Jes 22 som har mycket intressanta likheter med Matt 16. Jesaja skriver också om en succesion eller efterföljd och se speciellt Jes 22:15, där nycklarna är bilden för auktoritet. I vers 19 får ”premiärministern” Eliakim nycklarna till ”Davids hus”. I vers 22 får Eliakim auktoritet att stänga och att öppna med nycklarna. Denna sortens auktoritet ges i NT av Jesus endast till St Petrus. De andra apostlarna får inte denna auktoritet, jämför Matt 18:18. Vi ser också att i den rabbinska traditionen, är ”binda och lösa” och ”nycklamakt” facktermer som betecknar fullmakt att fatta beslut när det gäller läran samt vidta disciplinära åtgärder. Nycklar är en bild för auktoriteten att lagstifta, förbjuda, tillåta och förlåta.

Om St Petrus var ofelbar, när han skrev Bibeln. Om han ägde sådan ofelbarhet och därefter är alla kristna fria att tolka dessa ofelbara skrifter hur de sjäva vill, vad var det då för mening att skriva ner ofelbar Skrift. Utan ofelbar petrinsk tolkning, finns inte ofelbar petrinsk Skrift. Om alla kan läsa in vad de själva vill i skrifterna, vad är det då för mening med Skrifterna? St Petrus får ensam i anslutning till nycklamaktens auktoritet, makt att binda och lösa. Denna Kyrkans makt skall inte ens helvetets portar kunna bli övermäktig.

LUK 5:1-11
Jesus undervisar från Petri båt och här berättas om en mirakulös fångst. Detta har tolkats som en metafor för påvens uppdrag att vara en ”människofiskare”, se även Matt 4:19.

LUK 22:31
I Luk 22 ber Jesus att Petri tro (singularis) inte skall gå under;
”Simon, Simon. Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro, inte skall ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder.”

LUK 24:12
St Petrus var den första aposteln att gå in i den tomma graven, trots att han inte kom dit till graven först (även Joh 20:4-6). De andra apostlarna ser från början St Petrus unika ställning och underordnar sig honom, redan innan han fått påveuppdraget.

JOH 10:16
Johannes menar här att flocken ”…skall bli en hjord och en herde.”.

JOH 21:15-17
St Petrus får tre gånger frågan i Joh 21 om han älskar Jesus mer än de andra. Tre gånger säger Jesus att St Petrus skall vara herden för Hans får i Hans ställe. Citaten är följande; ”För mina lamm på bete”, ”Var en herde för mina får” och ”För mina får på bete”. Detta kan inte betyda annat, än att Petrus får påveämbetet. Herdeuppdrag (”poimainein”) ses både i orientalisk och judisk miljö, som uppdrag att föda, skydda, styra, vårda och leda. Se så visade Han sig först för honom efter uppståndelsen, se Luk 24:34.

Se också att Jesus alltid har ett mycket speciellt förhållande till Petrus i Matt 17:24; Mark 1:29; 5:37; 9:2; 14:33; Luk 22:8; Joh 1:42; 6:68; 13:6; 18:10-27; 1 Kor 1:12; 3:22 och 15:5.

Inga kommentarer: