måndag 16 augusti 2010

150 SKÄL ATT VARA KATOLIK del II

EKKLESIOLOGI
20. Protestantismen har motsägande syn på hur kyrkan ska styras (alltså ekklesiologi; episkopal, presbyteriansk, kongregationell eller ingen kollektiv auktoritet alls), vilket gör disciplinära, enhetsmässiga och ordningsmässiga strävande stört när omöjliga. En del sekter hävdar t.o.m. att de har "apostlar" eller "profeter" ibland dem, vilket ofta resulterar i auktoritetsmissbruk.
21. Katolicismen har behållit den apostoliska successionen, som är nödvändig för sann apostolisk kristen tradition. Detta var kriteriet av den kristna sanningen, använt av de tidigaste kristna (i samma tid som kanon växte fram). Se Apg 13:2 + 14:14, 1 Tim 4:14, 5:22, 2 Tim 2:2.
22. Katolska Kyrkan accepterar auktoriteten från de stora ekumeniska koncilierna (se, t.ex. Apg 15 speciellt vers 28a) som definierar och utvecklar den kristna läran (alltså det mesta som även protestantismen också accepterar).
23. De flesta protestanter har inte biskopar, vilket är ett bibliskt ämbete (1 Tim 3:1-2) som har funnits ifrån kyrkans första urhistoria och igenom hela traditionen.
24. Protestantismen har inget sätt eller metod att fastställa lärofrågor definitivt. Det enda vettiga alternativet (om ens detta används) för en protestant är att räkna hur många protestantiska bibelkommentatorer, professorer, präster, osv. som har en viss syn på lära X, Y, eller Z. Det finns ingen enhetlig protestantisk tradition.
25. Protestantismen uppstod 1517, och som sådan är det en eftersläntrare i kristendomens historia. Därför kan det omöjligt vara en restaurering av den “rena”, "ursprungliga" kristenheten, eftersom detta är uteslutet genom den absurt sena tillkomsten. Kristendom måste ha en historisk kontinuitet eller så är det inte kristendom. Protestantismen är nödvändigtvis en "parasit" på katolicismen, både historiskt och dogmatisk sett.
26. Den protestantiska betoningen på den osynliga kyrkan är ett påhitt som inte finns i kyrkohistorien eller i bibeln (Matt 5:14; 16:18), därför är den falsk.
27. När protestantiska teologer talar om urkyrkans lära (t.ex., när man tillbakavisar gnosticismen), säger de "Kyrkan lärde . . ." (som om den då var enhetlig), men när de talar om situationen idag, instinktivt och inkonsekvent undviks all sådan terminologi, eftersom universell läroauktoritet nu klart finns i katolska Kyrkan enbart.
28. Den protestantiska principen om egna tolkningar och läror har skapat oräkneliga samfund (särskilt i det protestantiska USA) där människocentrerade "sekter" som Jehovas vittne, mormonerna, och kristen vetenskap ploppar upp som svampar ur den goda jorden. Själva åsikten att det går att ”starta nytt” eller begreppet ”den sanna kyrkan” är i sitt väsen protestantiskt.
29. Avsaknaden av en definitiv läroauktoritet i protestantismen (som det katolska “magisterium”) får många protestanter att tro att de har en direkt kontakt med Gud, vilket är motsatt hela den kristna traditionen och hela Bibeln (det är en slags "Bibeln, den Helige Anden och jag" mentalitet). Sådana människor är generellt teologiskt underutbildade, omöjliga att undervisa, saknar medkännande, och har inga problem med att göra deras antagna påstående "ofelbara" om vad som är sann kristendom!
30. Evangelikala:s "missionstekniker" är ofta utstuderat manipulativa, och i vart fall inte ursprunget ur den bibliska texten. En del har även en viss sekteristisk hjärntvättningsmetod.
31. Evangelikala är väldigt pragmatiskt infiltrerat. Det som fungerar är sant, och kristen tro presenteras på samma sätt som hamburgare och annat ”kitch” i media. Teknologi, massmedia, omvändelsemöte har ersatt personlig själavård, socialt engagemang, diakoni och offentlig hjälp för de okyrkliga.

DUALISM
32. Protestantiskt tänkande har en tendens att ställa saker emot varandra. Många av dessa skenbara motsatser är komplementära snarare än motsägande. Protestantismen är generellt sätt "antingen-eller," medan katolicismen ofta har "både-och" hållning. Några exempel följer;
33. Evangelikala separerar ofta livsförvandlande botgöring från en radikal Kristi efterföljelse vilket är diametralt motsatt evangeliet. Lutheranen Bonhoeffer kallade detta "billig nåd."
34. Frånvaro av tanken på underordning under en andlig auktoritet i protestantismen har läckt över till det offentliga livet, där tanken på personlig "frihet", "rättigheter," och "fritt val" nu dominerar över pliktkänslan, sammanhållningen och disciplinen; vilket numera närmast negligeras och skapar ett egoistiskare farligare samhälle.
35. Protestantismen tenderar att sätta materia mot ande, i det att man favoriserar det senare, och blir därmed gnostisk eller ”doketisk” i denna hållning.
36. Protestanters misstror ofta köttet ("karnation = kött-blivande") vilket ofta leder (i bl.a. fundamentalism) till en absurd legalism (ingen dans, alkohol, spelkort, rockmusik, osv.).
37. Många protestanter tenderar att separera livet i kategorier som "andlig" och "köttslig", som om Gud inte skulle vara Herre över allt i livet. Därmed förträngs att alla strävanden är ytterst andliga; syndiga som sunda.
38. Protestanter sätter ofta ordet (t.ex. Bibeln, predikan) mot sakramenten.
39. Protestanter sätter ofta inre helgelse mot liturgi.
40. Protestanter sätter ofta spontan bön mot formulerad bön.
41. Protestanter sätter ofta Bibel mot Kyrka.
42. Protestanter skapar en falsk uppdelning av Bibeln vs. traditionen.
43. Protestanter sätter ofta tradition mot den Helige Ande.
44. Protestanter tror att Kyrkans auktoritet och individuell frihet och samvete är motsägande.
45. Protestantismen (speciellt Luther) sätter det gamla testamentet mot det nya testamentet, trots att Jesus själv aldrig gör detta (Matt 5:17-19; Mark 7:8-11; Luk 24:27,44; Joh 5:45-47).
46. På lika obiblisk grund, sätts lagen mot nåden.
47. Protestanter skapar en falsk uppdelning i symbolism och sakramental verklighet (t.ex., dop). 48. Protestantismen separerar individen från den kristna gemenskapen (1 Kor 12:14-27).
49. Protestanter sätter ofta helgonvördnaden mot tillbedjan och dyrkan av Gud. Katolsk teologi tilllåter inte helgondyrkan. Till helgon ber man om förbön och vördar. Gud dyrkas och tillbedjes.

Inga kommentarer: