måndag 7 juni 2010

24. KYRKLIG CIRKULARITET

INVÄNDNING: Kyrkans inställning till Skriftens inspiration och ofelbarhet bygger på ett cirkelresonemang. Detta inspirationssätt är oanvändbart i Sverige.
SVAR: Invändaren utgår oftast från att Kyrkan ska ha väldigt lite inflytande (som i Sverige). Detta argument ger i slutändan problem med Skriften. Om Kyrkan kastas ut kommer snart alla auktoriteter kastas ut1. Invändningen bygger alltså på ett stort missförstånd, för Kyrkans syn är inte cirkulär2. Hon börjar med Bibeln som ett historiskt dokument, inte som gudomligt inspirerat. NT är det mest pålitliga och verifierbara dokumentet i hela antiken. Att förneka den historiska trovärdigheten av dessa dokument är att förneka hela trovärdigheten av vår civilisations tidiga historia. Dessa dokument visar som historiskt trovärdigt faktum att; Jesus levde, dog, samt sägs vara uppstånden. Detta är historiska fakta och den tomma graven är ett historiskt faktum vars sanningshalt många tidigt kristna gick i döden för3. Dessa fakta är i sin tur ytterligare uppbackat av samtida, icke-kyrkliga historiker; Tacitus, Plinus den yngre och Josefus. Hur vet då Kyrkan att Skriften är Gudomligt inspirerad? NT talar om att Jesus etablerar en Kyrka - inte en bok - som sanningens grundpelare för den kristna tron4. Kyrkan, har vissa kvalifikationer, funktioner och uppdrag. Se t.ex. Luk 10:16; där Kristus uttryckligen säger till lärjungarna; ”att den som hör er, hör mig”5. Kyrkan är grundfundamentet i den kristna tron enligt Skriften. Det var alltså kyrkfolk som; skrev ner, bevarade samt kanonifierade Skriften. Det var Gud - genom Kyrkan som Hans instrument - som undervisade, predikade, evangeliserade och uttolkade Kristi budskap. Det gjorde hon i början, gör idag och kommer att göra fram tills tids ände. Här finns ingen cirkularitet. Alltså är Skriften trovärdig och vittnar om en ofelbar Kyrka, grundad av Kristus. Kyrkans budskap gör att kristna tror att Skriften har gudomligt ursprung. Eller som St Augustinus kända citat; “Jag skulle inte tro på evangelierna, om inte katolska kyrkans auktoritet fick mig att göra det…”6. Hur grundar du din tro på Skriftens gudomliga ursprung? Håller resonemanget?

1 Som i stora delar av svensk kristenhet. Kastas Kyrkan ut finns snart inte heller Skriftens auktoritet.
2 Se vidare i KEATING, Catholicism and Fundamentalism, s120-127.
3 Se i Luk 1:1-4; Joh 21:18-19, 24-25; Apg 1:1-11 och 1 Kor 15:1-8.
4 Se Matt 16:15ff; 18:15ff; Ef 2:20; 3:10, 20f; 4:11ff; 1 Tim 3:15 och Hebr 13:7, 17
5 Se också Luk 20:29-32; Matt 10:40 och 28:18f.
6 St AUGUSTINUS, Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti 5:6, översatt i KKK 119.

Inga kommentarer: